Predstavitelia Fakulty Verejného Zdravotníctva SZU

doc. MUDr. Roman KOVÁČ, CSc., mimoriadny profesor
Dekan

 
Je docentom verejného zdravotníctva, dekanom Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity a vedúcim Katedry zdravotnej politiky a ekonomiky zdravotníctva. Jeho pôvodne povolanie je gynekológ a pôrodník. Od roku 1990 je aktívny vo verejnom živote ako tvorca a realizátor zdravotnej politiky vo funkciách poslanca, predsedu zdravotného výboru NR SR, ministra zdravotníctva a podpredsedu vlády SR. Je zakladateľom klinickej fetálnej farmakológie na Slovensku, propagátorom využitia IT v zdravotníctve. V súčasnosti sa vedecky a pedagogicky venuje manažmentu v zdravotníctve a  zdravotnej politike
 
PhDr. Mgr. Andrej KOVÁČ, PhD.
Predseda Akademického senátu
 
Je doktorom v odbore andragogika. Od roku 2006 je poverený vedením Katedry riadenia Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Od toho istého roku je aj predsedom Akademického senátu fakulty. Aktívne sa zaoberá problematikou ďalšieho vzdelávania lekárov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve. Vedecky a pedagogicky sa zaoberá manažmentom v zdravotníctve a manažérskym vzdelávaním pracovníkov v zdravotníctve. Svoju pedagogickú činnosť orientuje na andragogiku, personálny manažment, strategický manažment, projektový manažment a manažérske zručnosti.
 
doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD. MPH, mim. prof.
Prodekan pre pregraduálne vzdelávanie
 
Od roku 1992 sa aktívne podieľa na pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, nielen v rámci SZU, ale aj iných akademických inštitúcií. Bola a je školiteľka atestantov, doktorandov a absolventov štúdie MPH. Je členkou Vedeckej rady SZU, FVZ a FZŠŠ. Vedeckú hodnosť PhD. získala v roku 2002 a hodnosť h. doc. v roku 2005. Dlhodobo sa podieľa na riešení úloh súvisiacich s automatizáciou vyhodnocovania v laboratórnych podmienkach a ekonomizáciou informačných systémov v zdravotníctve. Venuje sa sociálno-ekonomickým problémom vyplývajúcich z pracovných úrazov, chorôb z povolania a z chorôb nezamestnaných. Je dlhoročnou členkou redakčnej rady prestížneho časopisu Central European Journal of Occupational and Enviromental Medicine. Od roku 2005 je vedúcou Katedry komunitnej a preventívnej medicíny SZU.
 
prof. Ing. Ivan ČIŽNÁR, DrSc.
Prodekan pre vedu a výskum

 
Je odborníkom v oblasti mikrobiológie so zameraním na patogenitu a virulenciu baktérií a vakcinológiu. Venuje sa tiež problematike verejného zdravotníctva. Je riešiteľom viacerých medzinárodných projektov. Publikoval viac než 130 vedeckých prác väčšinou v zahraničných časopisoch, má viac než 200 citácií, niekoľko kapitol v monografiách a je autorom 2 monografií. Je členom viacerých medzinárodných organizácií a pracuje aktívne pre EC rámcové programy (5., 6. a 7. rámcový program).

Členovia Akademického senátu:

 • PhDr. Mgr. Andrej Kováč, PhD. - predseda senátu
 • RNDr. Mário Ležovič - tajomník
 • RNDr. Jana Boledovičová
 • MUDr. Katarína Dostálová
 • PhDr. Zuzana Filípková
 • RNDr. Daniela Mihinová
 • PhMr. Marta Hurbánková, CSc.

Študentská časť Akademického senátu:

 • Bc. Veronika Köszeghyová
 • Bc. Matej Mucska
 • Barbora Pokreis
 • Lucia Šindlerová

Vedecká rada Fakulty verejného zdravotníctva

Predseda

doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mimoriadny profesor

Riadni členovia

prof. MUDr. Ľubica Ághová, CSc.
MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Ing. Milan Cagáň, MPH
prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. 
doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc. mim. profesor
MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
MUDr. Eva Haladová, CSc. MPH 
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. 
MUDr. Danica Henčeková, PhD.
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc. Dr. SVS
MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD. 
PhDr. Mgr. Andrej Kováč, PhD. 
doc. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. mim. prof.
doc. MUDr. Ferdinand Krutý, CSc.
MUDr. Antonín Malina, PhD.
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH
doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH 
doc. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. MBA
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc.
doc. JUDr. Karol Tóth, PhD. MPH, mim. prof. 
 

Čestní členovia

doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.
doc. MUDr. Sylvia Bazovská, CSc.
doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD. MPH
MUDr. Cyril Klement, CSc.
MUDr. Eva Máderová, CSc.
MUDr. Vladimír Oleár, PhD.
prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.
prof. MVDr. Alexander Sabó, DrSc.
MUDr. Darina Sedláková, MPH

Komisia pre publikačnú činnosť pracovníkov FVZ

prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., mimoriadny profesor
MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
MUDr. Eva Máderová, CSc.
PhDr. Zuzana Filípková

Komisia pre pedagogickú činnosť FVZ

prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., mimoriadny profesor
PhDr. Mgr. Andrej Kováč, PhD.
RNDr. Mário Ležovič, PhD.
RNDr. Daniela Mihinová
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH, mim. prof.