O fakulte

 • Fakulta verejného zdravotníctva bola zriadená súčasne s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii a s Fakultou zdravotníckych špecializačných štúdii na báze Slovenskej zdravotníckej univerzity. Tá bola zriadená zákonom č. 401/2002 Z. z., o zriadení SZU a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z., o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmene zákona č. 209/2002 Z. z., s účinnosťou od 1. septembra 2002

Organizačná štruktúra FVZ

 • DEKANÁT
 • Katedra ochrany zdravia
 • Katedra epidemiológie
 • Katedra behaviorálnej medicíny
 • Katedra riadenia 
 • Katedra preventívnej a klinickej medicíny
 • Katedra zdravotnej politiky a ekonomiky zdravotníctva

POSLANIE  FAKULTY

 

1.       Zabezpečiť v súlade so študijným plánom na príslušný akademický rok výchovu a vzdelávanie študentov a odborníkov vo verejnom  zdravotníctve 

2.       V súlade s prijatými sylabami a ECTS listami zabezpečiť praktickú výučbu na úradoch verejného zdravotníctva v SR  event. na vedecko-výskumnej základni SZU

3.       Kontinuálne vzdelávanie

 

ZAMERANIE  FAKULTY

na:

 • prevenciu chorôb neinfekčného i infekčného charakteru
 • ochranu a podporu zdravia
 • pridať roky života /obmedziť predčasné úmrtia/
 • pridať život  rokom /plne využiť zdravotný potenciál ľudí/pridať zdravie životu /znížiť chorobnosť, obmedziť následky ochorení/
 • zlepšiť kvalitu života /život bez chorôb, bez invalidity/
 • znižovať nespôsobilosť na prácu
 • pozitívne ovplyvňovať determinatny zdravia
 • zlepšiť zdravotný stav obyvateľov
 • vychovávať manažérov pre verejné zdravotníctvo
 • rozširovať, formovať vedomosti, postoje a návyky zamerané na ochranu, podporu a rozvoj zdravia jednotlivca i spoločnosti

ZÁKLADNÉ  ÚLOHY  FAKULTY

 

1.       Vzdelávacia a výchovná činnosť

2.       Vedecko-výskumná činnosť

3.       Expertízna činnosť

4.       Poradenská a konzultačná činnosť

 

VZDELÁVACIE  AKTIVITY  FAKULTY

 

1.       Pregraduálne štúdium v environmentálnom zdraví
   1.1.   v bakalárskom programe - 1. st.
   1.2.   v magisterskom programe - 2. st.
   1.3.   v doktorandskom programe - 3. st.

2.       Zabezpečovanie špecializačného štúdia v odboroch patriacich do verejného zdravotníctva 3 ročné externé spoločné štúdium pre všetky kategórie pracovníkov v zdravotníctve s VŠ vzdelaním - ŠVZ - MPH /kvalifikačný odbor pre riadenie
a organizáciu/

3.       Zabezpečovanie špecializačného štúdia lekárov a subšpecializacií patriacich do verejného zdravotníctva

4.       Vzdelávanie pracovníkov v príprave na prácu vo verejnom zdravotníctve

5.       Špecializačné štúdium asistentov s VŠ vzdelaním vo verejnom zdravotníctve, DAHE, IZP v odboroch spadajúcich do verejného zdravotníctva

 

ORGANIZOVANIE

 • Tematických kurzov
 • Diskusných sústredení
 • Školiacich miest pred atestáciami, vrátane skúšok v jednotlivých predmetoch verejného zdravotníctva

ZABEZPEČENIE  PRAKTICKEJ  ČINNOSTI  VO  VEREJNOM  ZDRAVOTNÍCTVE

 • Na výučbových základniach zriadených na báze úradov verejného zdravotníctva a VVZ SZU s cieľom získať praktické skúsenosti z práce na ÚVZ, oboznámiť sa s praktickou činnosťou jednotlivých odborných útvarov
 • Rozšíriť t. č. existujúce výučbové základne /ÚVZ SR, RÚVZ hl. m. SR Bratislava a RÚVZ Banská Bystrica/ o ďalšie so  sídlom v krajských mestách

CIEĽOM  FAKULTY

je

 • Podieľať sa na príprave odborníkov pre prax
 • Podieľať sa na výchove mladej generácie pedagógov  vo VZ
 • Podieľať sa na vypracovaní vlastnej pedagogickej báze
 • Podieľať sa na výchove mladých vedeckých pracovníkov

UČEBNÉ  TEXTY

 

K už vydaným skriptám FVZ t. j.

 

 1. Stručný anglicko-slovenský slovník verejného zdravotníctva
 2. Starostlivosť o mladú generáciu
 3. Výchova k zdraviu a podpora zdravia
 4. Hygiena životného prostredia
 5. Hygiena výživy
 6. Objektivizácia faktorov prostredia
 7. Mikrobiológia - všeobecná
 8. Špeciálna mikrobiológia
 9. Epidemiológia - Základy a metódy
 10. Základy sociálnej gerontológie pre verejné zdravotníctvo
 11. Propedeutika prípravy písomných prác
 12. Epidemiológia infekčných chorôb I. a II.
 13. Základy sociálnej práce pre verejné zdravotníctvo
 14. Vybrané kapitoly z pedagogiky a komunikácia pre verejné  zdravotníctvo pripraviť ďalšie:
  1.      Základy hygieny
  2.      Verejno-zdravotnícke aspekty biologických  zbraní

ĎALŠIE  AKTIVITY  FAKULTY

 • spolupracovať s relevantnými pracoviskami doma i v zahraničí
 • výmena skúseností a poznatkov z pedagogickej činnosti
 • zapájanie odborníkov z praxe do výučby
 • poznatky a podnety z praxe implementovať do výučby 
 • vydávať učebné texty

AKADEMICKÉ  SAMOSPRÁVNE  ORGÁNY  FVZ

 • Akademický senát
 • Vedecká rada

Akademickí funkcionári FVZ

 • Dekan
 • Prodekani:
    
  pre pregraduálne vzdelávanie
     pre postgraduálne vzdelávanie
     pre vedu, výskum

Vedúcimi pracovníkmi FVZ

 • Akademickí funkcionári fakulty
 • Vedúci katedier

ZÁMERY  FAKULTY  NA  NAJBLIŽŠIE  OBDOBIE

 • vytvoriť optimálne podmienky /materiálne, technické, personálne/ pre zabezpečenie nerušeného pedagogického procesu
 • vytvárať podmienky pre vedecko-výskumnú činnosť
 • vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu
 • vypracovať návrhy koncepcii rozvoja katedier fakulty 
 • vydávať učebné texty

Kontaktná adresa
             SZU
             Limbová 12
833 03  Bratislava

 

Kontaktný telefón
           02-54 79 20 72
           02-59 37 05 51

FAX
           02- 54 79 33 62

 

e-mail: dekanat.fvz@szu.sk


 
Faculty of Public Health
faculty_of_public_health.pdf
 
E-learning na SZU
e_learning_na_szu.pdf