Hlavné poslanie a činnosť fakulty

Fakulta prispieva k plneniu poslania univerzity a zúčastňuje sa na plnení jej úloh. Okrem toho k základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiologickej techniky, urgentnej zdravotnej starostlivosti, fyziologickej a klinickej výživy, sociálnej práce so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov a v oblasti zdravotníckych odborných štúdií. Tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.

 

Fakulta poskytuje vzdelávanie :

 

- v akreditovaných študijných programoch v bakalárskom stupni:

OŠETROVATEĽSTVO                               

Pôrodná asistencia                                     

fyzioterapia                                                   

rádiologická technika                                  

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

FYZIOLOGICKÁ A KLINICKÁ VÝŽIVA

SOCIÁLNA PRÁCA SO ZAMERANÍM NA SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

 

- v nadväzujúcich študijných programov v magisterskom stupni:

OŠETROVATEĽSTVO                             

FYZIOTERAPIA

                                                

- v študijnom programe v doktorandskom stupni:

OŠETROVATEĽSTVO                   

 

-  ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve a v zdravotníckom školstve,

 

-  kontinuálne vzdelávanie v zdravotníctve.

 

Fakulta sa podieľa na študijných programoch vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania iných fakúlt univerzity a na celouniverzitných programoch.

 

 

Ďalej fakulta:

 

-     vykonáva v súlade so svojím zameraním metodickú činnosť v oblasti zdravotníckych povolaní, publikačnú činnosť, vedecko-výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti,  propaguje výsledky práce, zabezpečuje edičnú činnosť odbornej zdravotníckej literatúry,

 

-     vykonáva v súlade so svojím zameraním expertíznu a konzultačnú činnosť,

 

-    metodicky usmerňuje odbornú zložku prípravy na Stredných zdravotníckych školách v SR,

 

-    podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR,

 

-    spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi na ochranu zdravia, územnými celkami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnej starostlivosti a zariadeniami tretieho sektoru,

 

-    spolupracuje s vysokými školami, pracoviskami Slovenskej akadémie vied, výskumnými inštitúciami, zahraničnými vysokými školami, zdravotníckymi zariadeniami a štátnymi zdravotnými ústavmi.

 

Spolupráca fakulty so zahraničnými partnermi sa týka najmä oblasti vzdelávania a ďalšej činnosti v odbore ošetrovateľstvo a v ostatných akreditovaných odboroch. Cieľom medzinárodnej spolupráce je účinnejšie využitie ľudských zdrojov. Súčasťou medzinárodnej spolupráce fakulty je aj jej členstvo a aktivity v medzinárodných organizáciách.

 

 

 

Organizačná štruktúra fakulty

 

Fakulta sa člení na dekanát a pedagogické útvary fakulty:

Katedru teórie ošetrovateľstva

Katedru ošetrovateľstva v interných odboroch

Katedru ošetrovateľstva v chirurgických odboroch

Katedru ošetrovateľstva v pediatrických odboroch

Katedru ošetrovateľstva v intenzívnej starostlivosti

Katedru komunitného ošetrovateľstva

Katedru pôrodnej asistencie

Katedru fyzioterapie

Katedru fyziologickej a klinickej výživy

Katedru urgentnej zdravotnej starostlivosti

Katedru rádiologickej techniky

Katedru spoločných disciplín

Katedru sociálnej práce

Katedru laboratórnych vyšetrovacích metód

Katedru farmaceutických činností

Katedru pedagogiky a didaktiky zdravotníckych odborných predmetov

 

 

Akademické samosprávne orgány, akademickí funkcionári a vedúci pracovníci

 

Akademické orgány fakulty:

Akademický senát
Vedecká rada

 

 

Akademickí funkcionári fakulty:

dekan

prodekan pre vzdelávaciu činnosť a rozvoj

prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

prodekan pre denné štúdium - teoretická časť

prodekan pre denné štúdium - praktická časť

prodekan pre ďalšie vzdelávanie

prodekan pre vysunuté vzdelávacie pracovisko v Komárne

 

Vedúci pracovníci fakulty:

akademickí funkcionári fakulty

vedúci katedier