Študijné oddelenie

Študijné oddelenie SZU, Limbová12, 833 03 BRATISLAVA

1.poschodie

č.tel.: 02/59370 111 - ústredňa SZU

Fax: 02/59370 260, 556

tvorba adresy - e-mail: meno.priezvisko@szu.sk

 

                                                                                             kontakt                          č.dv.

Vedúce študijného oddelenia SZU:

Mgr. Eva CHMELÁROVÁ                                          02/59370 459                       101

 

Sekretariát  študijného oddelenia SZU:

Zdeňka Gašparová                                                    02/59370 464                       101

fzšš: vzdelávacie aktivity - kurzy

sledovanie a zápis zmien vo vzdelávacích aktivitách

 

Zástupkyňa vedúcej študijného odd. pre vysokoškolské  štúdium (Bc., Mgr.):

Kristína cseriová                                                        02/59370 462                       106

FZŠŠ - odbor všeobecné lekárstvo - MUDr.

 

Prihlášky na vysokoškolské  štúdium (Bc., Mgr.), sociálne štipendium:

Danica ČAPKOVÁ                                                           02/59370 465                       135

 

študijné referentky pre vysokoškolské  štúdium:

Alexandra ČERVENKOVÁ                                              02/59370 454                       106

FOaZOŠ - odbory:

rádiologická technika        - Bc. externé

fyzioterapia                      - Bc., Mgr. externé

ošetrovateľstvo                - Mgr. externé 1.r.

 

Etela HOLÉCZYOVÁ                                                      02/59370 458                       105

FOaZOŠ - odbory:

fyzioterapia                      - Bc. denné

ošetrovateľstvo                - Bc. denné, externé

pôrodná asistencia            - Bc. denné

 

Tatiana muchyová                                                      02/59370 466                       105

FOaZOŠ - odbory:

fyziologická a klinická výživa  - Bc. externé

pôrodná asistencia                  - Bc. externé

sociálna práca                        - Bc. externé

ošetrovateľstvo                      - Mgr. externé - 2.r.

 

Oľga imreová                                                               02/59370 467                       135

FOaZOŠ - odbor:

urgentná zdravotná starostlivosť  - Bc., Mgr., denné a externé

FVZ - odbor:

verejné zdravotníctvo                  - Bc., Mgr., denné a externé

 

Zástupkyňa vedúcej študijného odd. pre špecializačné štúdium:

Daniela MESZáROšOVá                                             02/59370 362                       101-104

Plány aktivít ďalšieho a sústavného vzdelávania, štatistiky, FZŠŠ: vzdelávacie aktivity - kurzy Prvej pomoci

 

Prihlášky na špecializačné skúšky:

Ružena BENOVIčOVÁ                                                  02/59370 364                       125

Prihlášky na certifikačné skúšky a vydávanie kvalifikačných dokladov z certifikačnej skúšky:

Mária BRENNEROVÁ                                                  02/59370 363                       123

Vydávanie kvalifikačných dokladov zo špecializačnej skúšky, odpisov diplomov  a rozpisov špecializačného štúdia:

Mária róková                                                             02/59370 366                       123-124

 

študijné referentky pre Špecializačné štúdium:

Adela guttová                                                           02/59370 361                       126

FZŠŠ: vzdelávacie aktivity - školiace miesta

 

Ivana LUKÁČOVÁ                                                         02/59370 560                       126

FVZ:  3. ročné prerušované štúdium mph

fzšš: vzdelávacie aktivity - kurzy

 

Iveta PREVOŽŇÁKOVÁ                                               02/59370 356                       123

fzšš: vzdelávacie aktivity - kurzy

FOaZOŠ:

kurzy a vydávanie kvalifikačných dokladov - osvedčení

pre zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku z OPL a prípravkami z ich obsahom

 

Alena brezinová                                                       02/59370 460                       121

FOaZOŠ vzdelávacie aktivity pre odbory:

ošetrovateľská starostlivosť v komunite, v  onkológii, ARO, pôrodná asistencia,

inštrumentovanie v operačnej sále, manažment v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii

 

Mária dvorská                                                          02/59370 463                       121

FOaZOŠ vzdelávacie aktivity pre odbory:

ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, dispečing - záchranná služba, fyzioterapia, neonatológia

 

Ľubica macáková                                                    02/59370 461                       122

FOaZOŠ vzdelávacie aktivity pre odbory:

ošetrovateľská starostlivosť v chirurgických odboroch, JIs, rádiologické odbory, laboratórne vyšetrovacie metódy

 

Anna TRúSIKOVá                                                       02/59370 365                       122

FOaZOŠ vzdelávacie aktivity pre odbory:

ošetrovateľská starostlivosť v interných odboroch, revízne ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť