SZU a Európska únia

Univerzita svoju činnosť rozvinula do inštitúcie s vysokým pedagogickým a vedeckým kreditom, ktorý je akceptovaný nielen v Slovenskej republike, ale i v zahraničí.

Členstvo SZU v medzinárodných organizáciách:

 • Predchodca univerzity, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, sa stala v máji v roku 2000 v Tokyu, po splnení náročných kritérií, členom Sústavy svetových zdravotníckych akadémií (IAMP). 
 • Dňa 17. januára 2003 Rada Európskej Asociácie Univerzít (EUA) svojim rozhodnutím prijala SZU za riadneho individuálneho člena EUA.
 • Predstavitelia SZU sa zúčastnili na rokovaní pléna EUA v apríli 2003 v Bristole, v júni 2003 v Grazi a v septembri 2003 v Kluži.

Členstvo SZU v UNECSO/CEPES:

 • SZU prijala pozvanie k účasti na práci stredoeurópskych univerzít v rámci komisie UNESCO/CEPES v Bukurešti.
 • Predstavitelia SZU sa zúčastnili na konferencii "Doctoral and post-doctoral university studies" v októbri 2003 v Bukurešti. SZU bola prizvaná k spolupráci v rámci projektu "The European Higher Education for 21 Century".

Členstvo SZU v skupine signatárov Bolonskej Deklarácie:

Rektor SZU Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., slávnostne podpísal Bolonskú deklaráciu na Univerzite v Bologni v septembri 2003. SZU sa stala 21. európskou a 2. slovenskou univerzitou, ktorá podpísala Bolonskú deklaráciu a zaviazala sa tak rešpektovať akademické práva a slobody.

    

Členstvo SZU v UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes):

V októbri 2003 získala SZU zastúpenie univerzity v Európskej Asociácii Medicínskych Špecialistov (UEMS) - poradného orgánu Európskej komisie v Bruseli pre problematiku prípravy lekárov - špecialistov.

Spolupráca SZU s Európskou komisiou pri implementácii Smerníc EC v oblasti vysokoškolského vzdelávania lekárov - špecialistov:

SZU nadviazala spoluprácu so sekretariátom Vysokého komisára Európskej komisie Prof. Friis Bolkensteina, zodpovedného za voľný pohyb osôb. Predmetom nezmluvnej spolupráce je implementácia Smerníc EC v oblasti vzájomného uznávania diplomov medicínskych špecialistov a organizácia ich vysokoškolskej prípravy do legislatívy Slovenskej republiky.

Spolupráca SZU s univerzitami v zahraničí:

 • SZU nadviazala nezmluvnú spoluprácu s univerzitou v Mníchove a dvomi ďalšími vysokoškolskými inštitúciami v SRN v oblasti výmeny študentov doktorandského štúdia a študentov bakalárskeho štúdia v odbore ošetrovateľstvo. SZU prijala prihlášku nemeckého uchádzača o štúdium v odbore chirurgia.
 • SZU prijala ponuku helsinskej odbornej vysokej školy (Helsinki Polytechnic Stadia) rokovať o možnosti poskytnutia čiastkového štúdia poslucháčov HPS v odbore ošetrovateľstvo na SZU a o účasti fínskych profesorov na výučbe predmetu verejné zdravotníctvo na SZU.
 • Na základe odporúčania rakúskeho veľvyslanectva SZU otvorila rokovanie s IGC so sídlom v Bratislave o možnostiach štúdia uchádzačov o štúdium ošetrovateľstva z Taiwanu a Číny.