Orgány akademickej samosprávy  a poradné orgány rektora

Orgány akademickej samosprávy univerzity

 

a)     Rektor univerzity

Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. 

b)     Akademický senát univerzity

Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. - predseda 
h.doc. MUDr. Eva Máderová, CSc. - podpredseda
PhDr. Tatiana Rapčíková - podpredseda
PhDr. Vladimíra Paličová - tajomník
Doc. PhDr. Ľudmila Kubicová, PhD., mim. prof.
Doc. PhDr. Helena Koňošová, PhD.

Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
RNDr. Mário Ležovič, PhD.

Doc. MUDr. Milan Májek, CSc.

PhDr. Dana Janíková

Mgr. Katarína Navrátilová

Doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
Doc. Ing. Eva Jahnová, CSc.

RNDr. Aurélia Lišková, CSc.

Bc. Alena Javorcsiková

Bc. Slávka Kučerková

Bc. Eva Švitelová

MUDr. Igor Tibenský

Andrej Pápay

Viliam Sládek

Miroslava Filová

 

c)      Vedecká rada univerzity

Vedecká rada má celkom 45 členov, 30 interných, 15 externých členov a tajomníka Vedeckej rady.

 

 

Poradné orgány rektora univerzity

 

a)     Kolégium rektora univerzity

Kolégium rektora prerokúva zásadné návrhy rektora predkladané na schválenie akademickému senátu univerzity a pripravuje návrhy na rozvojové projekty univerzity v personálnej, študijnej, vedeckovýskumnej a hospodárskej oblasti.

 

      Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
Prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc.
Doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.

      Doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc., mim. profesor
MUDr. Ján Kazár, DrSc.
Doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. profesor
Doc. PhDr. Mária Musilová, PhD., mim. profesor
Doc. MUDr. Alojz Rakús
Doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., mim. profesor
Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.

MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
Prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc.
Ing. Milan Cagáň, MPH
Veronika Jarošová

 

b)     Vedenie univerzity

Vedenie univerzity rokuje o otázkach a rozhoduje o záležitostiach, ktoré predloží rektor univerzity, alebo jednotliví členovia Vedenia univerzity.

 

Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. - rektor univerzity

Prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. - prvá prorektorka, prorektorka pre pedagogickú činnosť

Ing. Milan Cagáň, MPH - kvestor univerzity

Veronika Jarošová - vedúca oddelenia ľudských zdrojov