História Slovenskej zdravotníckej univerzity

História Slovenskej zdravotníckej univerzity:

Slovenská zdravotnícka univerzita sa hrdí viac ako päťdesiatročnou tradíciou v poskytovaní profesionálneho špecializovaného postgraduálneho vzdelávania v medicínskych odboroch. Výchovu špecialistov v medicíne,  stomatológii, farmácii a ďalších zdravotníckych odboroch až do roku 2002 vykonávala štátna neuniverzitná vzdelávacia ustanovizeň, známa pod menom Slovenská postgraduálna akadémia medicíny (SPAM) so sídlom v Bratislave.

Vstupom Slovenskej Republiky do Európskej únie bolo potrebné zosúladiť legislatívu SR so zákonmi EU aj v oblasti medicínskeho vzdelávania. Smernica číslo 93/16/EEC o vzájomnom uznávaní diplomov špecializačného štúdia v medicíne a ďalších regulovaných zdravotníckych odboroch v článku 24 určuje, že takéto štúdium môže poskytovať iba vysoká škola univerzitného typu, ktorej súčasťou je univerzitná nemocnica. Vychádzajúc z tejto požiadavky, Národná rada SR Zákonom číslo 401/2002 zriadila transformáciou SPAM na vysokú školu - Slovenskú zdravotnícku univerzitu (SZU). Zároveň sa novelizáciou Zákona NR SR číslo 131/2002 SZU stala integrálnou súčasťou siete slovenských vysokých škôl. Rozhodnutím ministra zdravotníctva zo dňa 28. augusta 2003 bol zrušený Ústav preventívnej a klinickej medicíny, ktorý po začlenení do štruktúry SZU sa stal významným vedeckovýskumným centrom univerzity.

Na SZU boli zákonom zriadené štyri fakulty:

  • Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií, ktorá je priamym pokračovateľom postgraduálneho špecializačného vzdelávania v medicíne
  • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, ktorá poskytuje akreditované pregraduálne vzdelávanie v bakalárskej, magisterskej a doktorandskej forme štúdia v zdravotníckych odboroch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, radiologická technika a urgentná zdravotnícka starostlivosť a zároveň i postgraduálne špecializačné štúdium v týchto odboroch
  • Fakulta verejného zdravotníctva, ktorá je priamym pokračovateľom Školy verejného zdravotníctva, zriadenej v roku 1991 pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie ako súčasť SPAM, a ktorá poskytuje bakalárske, magisterské a doktorandské vzdelávanie v akreditovaných študijných odbore verejné zdravotníctvo.
  • V súlade so zákonom NR SR o vysokých školách a po schválení návrhu Akademickým senátom SZU zriadil rektor SZU s účinnosťou od 1. júla 2005  štvrtú fakultu SZU Fakultu zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a ďalšie vysunuté pracoviská vo Fakultných nemocniciach v Banskej Bystrici, Martine a Košiciach.

Slovenská zdravotnícka univerzita vykonáva svoje poslanie vzdelávať odborníkov v medicíne a ďalších zdravotníckych odboroch na základe bohatej mnohoročnej tradície. Je lokalizovaná v Bratislave (Slovenská republika) na úpätí Malých Karpát v mestskej časti Kramáre a jej klinickou výučbovou základňou je v blízkosti areálu SZU umiestnená Dérerova Fakultná nemocnica.

Bratislava, ako hlavné mesto Slovenskej republiky, je najčastejším cieľom a vstupnou bránou zahraničných návštevníkov Slovenska. V Európe je len niekoľko miest s takou jedinečnou polohou a bohatou históriou. Mesto sa rozkladá na oboch brehoch rieky Dunaj, na styku pohoria Malých Karpát  - Karpatský oblúk začína na hrade Devín - končí v Rumunsku. Mesto osídľovali Kelti a prešlo búrlivou a nesmierne zaujímavou históriou. Veď napríklad po obsadení Budapešti Turkami v roku 1563 (bitka pri Moháči) až do roku 1830 bola hlavným korunovačným mestom Uhorska, kde bola korunovaná aj cisárovná Mária Terézia (vládla od roku 1740 - 1780), ako aj jej syn Jozef II., veľký reformátor - napríklad známy je jeho tolerančný patent a pod. Po roku 1918 (rozpade Rakúsko - Uhorska a vzniku Československej republiky, v roku 2003 vznik samostatnej Slovenskej republiky) sa stala centrom politického, vzdelávacieho, hospodárskeho a kultúrneho života Slovákov.