Poslanie SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita (ďalej len univerzita) plní nasledujúce úlohy:

zabezpečuje :

- vysokoškolské vzdelávanie I. a II. stupňa v akreditovaných študijných odboroch

všeobecné lekárstvo,

ošetrovateľstvo,

pôrodná asistencia,

fyzioterapia,

rádiologická technika,

urgentná zdravotná starostlivosť,

fyziologická a klinická výživa,

sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov

verejné zdravotníctvo,

- vysokoškolské vzdelávanie III. stupňa v 8 študijných odboroch

- inštitucionálne ďalšie vzdelávanie, ktoré vyplýva zo zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 324/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia vlády SR č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, č. 322/2006 Z. z.  o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činnosti v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou EÚ č. 93/16/EC.

Inštitucionálne vzdelávanie vykonáva univerzita na Slovensku už 55 rokov.

- kontinuálne medicínske vzdelávanie (CME), kontinuálny profesijný rozvoj (CPD),

- preškoľovanie, doplňovanie a preskúšavanie vedomostí o vlastnostiach, účinkoch a zaobchádzaní s prekurzormi omamných a psychotropných látok a preškoľovanie, dopĺňanie a preskúšavanie vedomostí prevádzkovateľov, odborných zástupcov a zamestnancov, ktorí zaobchádzajú s určenými chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných a psychotropných látok,

vedeckú prípravu odborných pracovníkov v určených vedných odboroch medicínskych vied,

- habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov, v zmysle akreditácie a priznania práva Ministerstva školstva SR uskutočňovať hablilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo

- kurzy inštruktorov prvej pomoci pre kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov, v zmysle akreditácie a priznania práva Ministerstva zdravotníctva SR uskutočňovať uvedené kurzy

- kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov, v zmysle akreditácie a priznania práva Ministerstva zdravotníctva SR uskutočňovať kurzy prvej pomoci

Univerzita má pre teoretickú a praktickú časť vzdelávania zriadené výučbové základne a školiace pracoviská v špičkových zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Hlavnou výučbovou bázou univerzity je Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava - pracovisko Kramáre.

Pre zabezpečenia vzdelávacieho procesu má univerzita zriadené účelové vzdelávanie zariadenie v Modre - Harmónii a vysunuté vzdelávacie zariadenia v Košiciach, Banskej Bystrici, Martine, Piešťanoch a Komárne.

Univerzita má nadštandardné personálne, materiálne a priestorové podmienky pre kvalitné vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve.

garantuje:

- ako rezortná vzdelávacia inštitúcia celoštátne, ako aj v rámci Európskej únie, špecializačné štúdium v medicíne a ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, v zmysle platných legislatívnych noriem SR a EÚ,

- vydávanie osvedčenia o rovnocennosti kvalifikačných dokladov o špecializácií získaných v SR, vo vzťahu k EÚ v súlade so Smernicou Rady 93/16/EHS a v zmysle aktuálnej Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES. 

- v zmysle nariadenia vlády č. 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činnosti v znení neskorších predpisov, zaraďovanie zdravotníckych pracovníkov do špecializačného štúdia, v kategóriách lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent, technik a iný zdravotnícky pracovník.

- pre zaradených študentov do ďalšieho vzdelávania personalizáciu dokladov o ďalšom vzdelávaní podľa §12 nariadenia vlády SR č. 322/2006 v platnom znení.

- odbornú, metodickú a inšpekčnú činnosť stredných zdravotníckych škôl na Slovensku

- edičnú činnosť pre vydávanie učebníc pre stredné zdravotnícke školy a odborné časopisy pre ďalšie vzdelávanie lekárov, farmaceutov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, 

vykonáva:

- vedeckovýskumnú činnosť prostredníctvom pedagogických a pedagogicko-klinických pracovísk fakúlt, unvierzitných ústavov, univerzity a Vedeckovýskumnej základne SZU

- akreditačnú a certifikačnú činnosť,

- činnosť Národných referenčných centier (celkom 12 NRC) s celoslovenskou pôsobnosťou,

- prevádzkuje činnosť Slovenského centra orgánových transplantácií,

- podnikateľskú činnosť s cieľom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces, vedeckovýskumnú činnosť, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zlepšenie materiálno-technického vybavenia univerzity ako aj na krytie nákladov z podnikateľskej činnosti,

- edičnú, nakladateľskú a vydavateľskú činnosť

podieľa sa:

- podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy,

- na integrácií slovenskej lekárskej vedy do Európskeho výskumného priestoru a podporuje vedecké projekty riešené s podporou EÚ, NIH, americko-slovenskej spolupráce vo vede a technológiách, Agentúry na podporu vedy a techniky a iných grantových agentúr. Prispieva k naplneniu nových štátnych programov a objednávok zameraných na prevenciu a liečbu najzávažnejších chorôb slovenskej populácie,

poskytuje:

- svoje služby najmä nasledovným kategóriám pracovníkov v zdravotníctve - lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent, technik, iný zdravotnícky pracovník,

- postredníctvom pedagogických zamestnancov univerzity zdravotnú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v SR, ktoré sú súčasne univerzitnými výučbovými a školiacimi pracoviskami SZU,  

- knižničné a informačné služby,

spolupracuje:

- s vysokými školami na Slovensku a v zahraničí, pracoviskami Slovenskej akadémie vied, slovenskými a zahraničnými výskumnými inštitúciami, úradmi verejného zdravotníctva, výskumnými a zdravotníckymi zariadeniami,

- s orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, zdravotníckymi zariadeniami, sociálnymi zariadeniami a zariadeniami tretieho sektora.