KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium
v študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo

 


Dekan Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vyhlasuje v zmysle § 54 a § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 25. 8. 2020 prijímacie konanie na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akreditovanom študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo.  

Doktorandské štúdium

 • Doktorandské štúdium je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Cieľom štúdia je poskytnúť doktorandovi najvyšší stupeň vzdelania v danom odbore, pripraviť ho na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu získaním hlbokých teoretických vedomostí a zvládnutím metodík vedeckej práce na riešenom projekte.
 • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (ďalej fakulta) zabezpečuje doktorandské štúdium v akreditovanom študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo.
 • Doktorandské štúdium sa na fakulte vykonáva v dennej forme štúdia, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najmenej 3 roky a najviac 4 roky a v externej forme štúdia, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najviac 5 rokov.

Podmienky prijatia
Uchádzači o štúdium v treťom stupni študijného programu Ošetrovateľstvo musia mať ukončené vysokoškolské štúdium v študijnom programe  Ošetrovateľstvo v zmysle § 78 ods. 3) písm. c), d), a e) Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, získanom v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

 

Vypísané témy dizertačných prác (spolu so školiteľmi sú zverejnené na webovej stránke fakulty.


Vypísané témy a školitelia dizertačných prác

Prihláška

Termín podávania prihlášky (spolu s prílohami) je najneskôr do 3. 8. 2020. Prihláška sa podáva elektronicky na predpísanom formulári SZU (generuje elektronický systém MAIS). Uchádzač je povinný  doručiť vytlačenú prihlášku s prílohami najneskôr do 5 kalendárnych dní do podateľne SZU alebo poštou na adresu:

Dekanát
FOaZOŠ SZU
Limbová 12
833 03  Bratislava

 

Povinné prílohy k prihláške:

 • notársky overené kópie diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa v študijnom programe ošetrovateľstvo (prípadne ďalšie kvalifikačné doklady) a dodatok k diplomu, ak tvorí jeho prílohu a vysvedčenie o štátnej skúške,
 • profesijný životopis (formát Europass) vrátane telefonického a e-mailového kontaktu,
 • prehľad publikovaných prác a iné činnosti zvýrazňujúce odborný profil uchádzača,
 • notársky overená kópia o vykonaní štátnej skúšky zo svetového jazyka, o dosiahnutej minimálnej úrovni B2 hodnotenia jazykových zručností podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (ak ho uchádzač má). Ak takýto doklad uchádzač nevlastní, vykoná v deň prijímacej skúšky aj skúšku z anglického alebo nemeckého jazyka,
 • názov vypísanej témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač prihlasuje a písomne spracované tézy projektu,
 • doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie.

Bez zaplatenia poplatku a kompletnej prihlášky so všetkými prílohami nebude uchádzač pozvaný na prijímaciu skúšku.


Administratívny poplatok za prijímacie konanie
Podľa Smernice č. 4/2019 ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave príloha č. 1, p. č. 4 poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je 70,- EUR. Sumu je uchádzač povinný uhradiť na číslo účtu v tvare IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522, SWIFT: SPSRSKBAXXX, banka: Štátna pokladnica, Variabilný symbol: 252020, Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky najneskôr do 3. 8. 2020.

 

Uvedená smernica je zverejnená na webovej stránke univerzity: http://www.szu.sk/index.php?id=1050&menu=

Pozvánka na prijímacie konanie bude uchádzačom zaslaná elektronicky. 

Poplatky za doktorandské štúdium
Podľa Smernice č. 4/2019 ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave príloha č. 1:

 • p. č. 22 poplatok za doktorandské štúdium / akademický rok / externá forma,  (okrem zamestnancov SZU na ustanovený pracovný čas 1,00 )  je 300,- EUR;
 • p. č. 23 poplatok za obhajobu dizertačnej práce v externej forme štúdia je 600,- EUR.

Organizácia doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium je organizované podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa na základe kreditového systému.
Organizáciu doktorandského štúdia upravuje Smernica dekana fakulty – Zásady doktorandského štúdia na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.

 

Zásady doktorandského štúdia

 

Ukončenie doktorandského štúdia
Podmienkou riadneho ukončenia štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov, vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce. Formálnu úpravu a obsahovú štruktúru prác upravuje Smernica č. 5 /2019 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 1. 10. 2019.

Uvedená smernica je zverejnená na webovej stránke univerzity: http://www.szu.sk/index.php?id=1050&menu=

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023