KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc.

 

* 26.5.1938 + 26.5.1938

 

Prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc. sa narodil 26.5.1938 v Jacovciach pri Topoľčanoch v rodine úradníka a učiteľky. Mladosť prežil na Myjave, v Trenčíne a Žiline. Učiteľskú výchovu bohato zúročil po celý svoj život a najmä tých skoro 40 rokov, čo sám učil iných. Základnú školu navštevoval v Myjave, maturoval v Žiline v roku 1955. Štúdium medicíny ukončil v roku 1961 na Fakulte hygieny a epidemiológie Karlovej univerzity v Prahe. Po promócii nastúpil ako lekár Okresnej hygienickoepidemiologickej stanice v Trenčíne. Od roku 1962 do roku 1987 pracoval v Slovenskom ústave pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne najskôr ako odborný asistent katedry epidemiológie, v roku 1968 bol preradený na katedru TBC a respiračných chorôb Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave. Atestoval z epidemiológie v roku 1963. Hodnosť kandidáta vied získal v roku 1967 prácou „Niektoré problémy procesu šírenia tuberkulózy so zreteľom na chronikov a recidívy“. V roku 1977 sa stal vedúcim Kabinetu metodiky a pedagogiky ILF. V roku 1979 získal docentúru pre odbor epidemiológie. Hodnosť doktora vied obhájil v roku 1983 prácou „Prognóza vývoja epidemiologickej situácie TBC na Slovensku a validita tuberkulínovej skúšky Mantoux“. V roku 1984 sa stal námestníkom riaditeľa pre pedagogickú činnosť ILF, o rok neskôr vedúcim Katedry medicínskej pedagogiky ILF. Za profesora epidemiológie bol inaugurovaý v roku 1986. Od 1.12.1987 do 30.6.1989 pracoval na Ministerstve zdravotníctva ako námestník ministra. I počas pôsobenia na MZ pôsobil aj na ILF nepretržite na skrátený pracovný úväzok ako vedúci katedry. Od 1.7.1989 do 31.5.2003 pracoval nepretržite v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave ako vedúci Katedry medicínskej pedagogiky ILF a od 1.7.1991 ako námestník riaditeľa pre riadenie Školy verejného zdravotníctva IVZ, od 1.1.1992 ako riaditeľ Školy verejného zdravotníctva IVZ. V tejto funkcii zotrval i po zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a jej predchodcoch (ILF, IVZ, SPAM a SZU) bol zamestnaný od 16.8. do 31.5.2003, teda plných 41 rokov, kedy odišiel z organizácie ako profesor emeritus a požiadal o dôchodok.

 

Od roku 2003 do roku 2013 pracoval prof. Badalík na Ústave sociálnej medicíny LF UK v Bratislave.

 

Prof. Badalík odpublikoval viac ako 300 prác prevažne z oblasti epidemiológie tuberkulózy a medicínskej pedagogiky.

 

Prof. Badalík mal vášeň pre realizáciu nových myšlienok. Už v roku 1969 založil Oddelenie klinickej epidemiológie a štatistiky v Ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave – Podunajských Biskupiciach, v roku 1978 Katedru medicínskej pedagogiky IVZ v Bratislave a napokon v roku 1991 Školu verejného zdravotníctva, ktorej bol riaditeľom od jej založenia až po jej prerod na Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v roku 2002. Po celý život ho sprevádzali najrôznejšie funkcie: od vedúceho oddelenia po tajomníka vedeckej rady a námestníka ministra zdravotníctva, od vedúceho katedry po námestníka riaditeľa IVZ až po členstvo vo vážených medzinárodných organizáciách.

 

Jeho inovatívna povaha ho v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti priviedla k tomu, že založil aj odbornú spoločnosť pracovníkov vo vzdelávaní v zdravotníctve, ktorej bol dlhoročným prezidentom. Ako člen komisií pre udeľovanie vedeckých hodností, ako školiteľ a oponent doktorandského štúdia, habilitačných a inauguračných konaní mal podiel na vytvorení vedeckej a pedagogickej bázy vedného odboru verejného zdravotníctva. Prof. Badalík si svojou prácou i svojou osobnosťou získal trvalé miesto v dejinách slovenského zdravotníctva a v dejinách Slovenskej zdravotníckej univerzity.

 

autor: prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023