KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

prof. MUDr. Juraj Červenka CSc.,

 

* 30.06.1918 + 03.07.2001

 

Zakladateľ, nestor  modernej epidemiológie na Slovensku, prvý hlavný hygienik Slovenskej republiky (1952-1957), zástupca hlavného hygienika Československej republiky (1953), profesor renomovanej Humboldtovej univerzity, prvý riaditeľ Výskumného ústavu preventívneho lekárstva (VÚPL), vedúci Katedry epidemiológie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov  (ILF v súčasnosti Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave), člen výkonného výboru CIOMS – The Council for International Organization of Medical Science  a čestný člen Indickej spoločnosti pre boj proti infekčným chorobám.

 

Bol významným členom predsedníctva Medzinárodnej epidemiologickej asociácie IEA.

 

Narodil  sa v Trenčíne  kde maturoval v roku 1936. Štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ukončil v roku 1948.  Po promócii pracoval krátky čas na gynekologicko-pôrodníckom odd. nemocnice v Topoľčanoch. Potom až do konca svojej profesionálnej kariéry pracoval v preventívnej medicíne – v manažérskych vyššie spomenutých postoch. Vždy bol ale v prvom rade epidemiológom.

 

Veľký podiel práce prof. MUDr. Juraja Červenku CSc. je v úspechoch povojnovej hygienickej služby, ktorú pomáhal budovať,  v zlepšení zdravotného stavu obyvateľov a v zlepšení kvality životného a pracovného prostredia. Možno jednoznačne konštatovať, že predstihol dobu v tom, že od začiatku svojej pracovnej kariéry bol odborníkom v zmysle dnešného moderného verejného zdravotníctva, predovšetkým tým, že vedel integrovať pre prevenciu sily a schopnosti odborníkov zdravotníctva a iných rezortov.   

 

Opakovane viedol mnoho rokov medzinárodné kurzy epidemiológie a bioštatistiky  organizované Svetovou zdravotníckou organizáciou v Československu (v Prahe a Bratislave  ILF – 16 rokov) a v ďalších štátoch Európy, Asie a Afriky, kde prednášal v nemčine a angličtine.

 

Osobnosť prof. MUDr. Juraja Červenku charakterizovala vysoká odborná a jazyková erudovanosť, zmysel pre nové poznatky ale predovšetkým láska k epidemiológii – odboru ktorému bol verný po celý život. Mal tie najvýznamnejšie schopnosti epidemiológa a to  rozpoznať prioritné fakty, správne ich analyzovať a formulovať jednoznačné závery na základe ktorých bolo možno vykonať efektívne opatrenia. Jednoducho povedané mal šiesty zmysel pre poznanie dôležitého v praktickej  tzv. terénnej činnosti, vo výskume aj v pedagogike.  

 

Počas svojho profesionálneho života bol hlavným koordinátorom pri riešení temer všetkých epidémii a mimoriadneho výskytu infekčných chorôb,  od škvrnitého týfusu v povojnových rokoch, tuberkulózy, syphilisu, brušného týfusu, záškrtu, detskej obrny, dyzentérie, vírusových hepatitíd, ale aj Q horúčky, kliešťovej encephalitídy, tularémie,  epidémie cholery v 70.rokoch  až po prvé prípady  AIDS na Slovensku. Aplikoval princípy a metódy práce aktívnej surveillance, spolu s terénnymi spolupracovníkmi vyhľadával chorých v epidémiách, ale aj pri sporadickom výskyte infekčných chorôb. Pri riešení  epidemiologický závažných udalostí bol vždy v teréne, nikdy neriadil protiepidemické  a epidemiologické akcie od zeleného stola, z Bratislavy.

 

V oblasti výskumu sa meno prof. MUDr. Juraja Červenku CSc., spája s výskumnými úlohami v ktorých bol celoštátnym (československým) koordinátorom, hlavným riešiteľom ale aj spoluriešiteľom. Hlavnými témami výskumu bola tuberkulóza, detská obrna, črevné infekčné choroby, vírusové hepatitídy, nozokomiálne nákazy ale aj kardiomyopatie s infekčnou etiológiou a ďalšie.

 

Bol  hlavným autorom a koordinátorom imunizačného programu, výskumným pracovníkom aplikovaného výskumu na Slovensku. Predovšetkým bol učiteľom, radcom a  spolupracovníkom v najlepšom slova zmysle kolegom epidemiológom vo všetkých okresoch Slovenska až do ukončenia svojej profesionálnej kariéry resp. až do konca života.

 

Prof. MUDr. Juraj Červenka CSc., bol vynikajúci pedagóg o čom svedčia mnohé pozitívne hodnotenia a ocenenia doma aj v zahraničí. Vedel jednoduchým spôsobom priblížiť epidemiológiu, ale aj bioštatistiku erudovaným aj začínajúcim lekárom aj nelekárom pracujúcim v zdravotníctve. Viedol postgraduálnu výučbu v epidemiológii a bioštatistike mnoho rokov na Slovensku,  Československu aj v zahraničí. Viedol postgraduálne kurzy v metodike epidemiológie vrátane bioštatistiky, v epidemiológii infekčných chorôb pre domácich československých epidemiológov a hygienikov, pre zahraničných účastníkov štipendistov SZO doma aj v zahraničí (Indii, Nepále, Thajsku,  Pobreží slonoviny a inde).

 

Niekoľko generácií epidemiológov a iných odborníkov bolo pozornými poslucháčmi jeho presvedčivých, vynikajúco koncipovaných, vtipných prednášok a diskusných príspevkov.    
Majstrovstvo prednášateľa sumarizoval v publikácii „Ako si nezabiť prednášku“ v ktorej veľmi vtipným spôsobom prezentoval všetky svoje poznatky o bežných aj mimoriadnych chybách,  ktorých sa dopúšťajú prednášatelia pri verbálnych  prezentáciách. Jeho pedagogické majstrovstvo poznali a ešte poznajú  a oceňujú doma aj v zahraničí všetci tí,  ktorí sa aktívne podieľali a podieľajú na pre aj postgraduálnom vzdelávaní.

 

Osobitnou oblasťou práce prof. MUDr,. Juraja Červenku CSc boli aktivity v medzinárodných organizáciách. Na prvom mieste je potrebné spomenúť jeho činnosť experta  Svetovej zdravotníckej organizácie od roku 1961 až do roku 1990 .  Najvýznamnejšou bola jeho aktívna účasť na eradikácii Varioly v ktorej zastával funkciu člena medzinárodnej komisie pre hodnotenie procesu eradikácie v Indii za čo dostal aj vyznamenanie. 

 

Bol spoluorganizátorom  mnohých medzinárodných aj domácich odborných podujatí, sympózií, konferencií a seminárov. Bol členom viacerých pracovných skupín pre riešenie verejnozdravotných a predovšetkým epidemiologických problémov  infekčných chorôb.

 

Publikoval 11 monografií a viac ako 240 vedeckých a odborných publikácií v slovenskom jazyku, v angličtine a nemčine doma aj v zahraničí.

 

Až do konca svojho života sa zaujímal o všetko nové v oblasti medicíny, verejného zdravotníctva, ale predovšetkým v epidemiológii infekčných aj chronických – neprenosných chorôb.

 

Napriek tomu že sa nepodieľal na liečbe chorých zabránil ako vynikajúci epidemiológ svojou prácou veľkému počtu prípadov ochorení a úmrtí.

 

Bol dôstojným reprezentantom československej a slovenskej medicíny predovšetkým epidemiológie doma aj v zahraničí. Bol to človek a epidemiológ  ktorého meno sa nezabúda.
 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023