KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

ERASMUS+ - program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športuČo je Program ERASMUS+?

 

Je to program Európskej únie (EU) zahrňujúci medzinárodné projekty v oblasti vysokoškolského vzdelávania, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania, športu a aktivít mládeže.

V rámci programu Erasmus+ môžu univerzity získať od Európskej komisie (EC), ako výkonného orgánu EÚ, finančnú podporu na svoje odborné aktivity.

Oprávnenie participovať v aktivitách podporovaných programom ERASMUS+ dostane vysoká škola až po pridelení ERASMUS CHARTER for HIGHER EDUCATION – ECHE, ktorú si vysoká škola musí predtým vyžiadať od Európskej komisie.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave požiadala o ECHE a bola jej udelená v roku 2014 a odvtedy je oprávnená realizovať a realizuje mobility v rámci programu ERASMUS+.

Pre koho je určený Program ERASMUS+ na SZU?

Program je určený pre

  • Študentov – štúdium a stáže v zahraničí
  • Vysokoškolských pedagógov a zamestnancov z podnikov – výučba v zahraničí
  • Vysokoškolských pracovníkov – školenia v zahraničí

ERASMUS+ pre študentov vysokej školy

  • pre všetky stupne VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) a čerstvých absolventov (do 1 roka od ukončenia štúdia)
  • každý študent v maximálnom rozsahu 12 mesiacov / na každom stupni vzdelávania
  • študenti medicíny / zubného lekárstva maximálne 24 mesiacov počas štúdia

Mobilita študentov - štúdium

  • Štúdium na vysokej škole v zahraničí pre študentov druhého a vyššieho ročníka
  • Trvanie: 3 až 12 mesiacov
  • Úplné uznanie študijného programu po splnení požiadaviek stanovených v zmluve o štúdiu
  • Bez poplatkov za školné na partnerskej vysokej škole
  • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a krajiny pobytu.

Mobilita študentov – stáž

  • Pracovná stáž študentov v hosťujúcom podniku alebo inej organizácii
  • Trvanie: 2 až 12 mesiacov
  • Úplné uznanie po splnení požiadaviek stanovených v pracovnom pláne stáže
  • Organizuje vysielajúca vysoká škola alebo konzorcium inštitúcií a ďalších organizácií
  • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a krajiny pobytu.

ERASMUS+ pre pracovníkov vysokej školy

Mobilita učiteľov vysokých škôl / pracovníkov z podnikov

  • Prednášanie na hosťujúcej  vysokej škole
  • Pre vysokoškolských pedagógov a pracovníkov z podnikov
  • Trvanie: 2 dni až 2 mesiace, min. 8 vyučovacích hodín v zahraničí / 8 vyučovacích hodín za týždeň
  • Vopred dohodnutý program výučby
  • Prednášanie na hosťujúcej  vysokej škole

Mobilita pracovníkov vysokých škôl

  • Školenia poskytnuté hosťujúcim podnikom alebo hosťujúcou vysokou školou
  • Pre všetkých pracovníkov vysokých škôl (učitelia alebo iní, nepedagogickí pracovníci vysokých škôl)
  • Trvanie: 2 dni až 2 mesiace
  • Vopred dohodnutý pracovný plán

Granty študentom, vysokoškolským pracovníkom a zamestnancom z podnikov prideľuje priamo SZU.

Ako postupovať  v prípade záujmu o aktivity v rámci Programu ERASMUS+ na SZU?

  1. Zvoliť si typ aktivity o ktorú mám záujem
  2. Obrátiť sa na príslušného fakultného koordinátora a informovať sa o možnostiach mobilít
  3. Vyplniť a podať prihlášku na mobilitu
  4. Absolvovať výberovú procedúru
  5. V prípade výberu na mobilitu postupovať podľa inštrukcií fakultného koordinátora pri príprave dokumentov, potrebných pre realizáciu mobility


Prebiehajúce Erasmus+ projektové spolupráce


Strategické partnerstvá

Budovanie kapacít

 

Kontaktné miesta programu ERASMUS+
 
Referát medzinárodných vzťahov SZU a fakultní koordinátori SZU:
 

ERASMUS+ univerzitný koordinátor

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.

email: zuzana.kafkova@szu.sk
telefón: +421259320271, 272

   
Kontaktná osoba Mgr. Katarína Miklošová. MSc.
email: katarina.miklosova@szu.sk
telefón: +421 2 59 370 850
   
Lekárska fakulta 
 
Fakultný koordinátor RNDr. Zora Krivošíková, PhD.
email: zora.krivosikova@szu.sk
telefón: +421 2 59 370 748
   
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Fakultný koordinátor doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.
email: terezia.krcmeryova@szu.sk
telefón: +421 2 59 370 469
   
Fakulta verejného zdravotníctva  
Fakultný koordinátor prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD. MPH
email: eva.horvathova@szu.sk
telefón: +421 2 59 370 569
   
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Fakultný koordinátor PhDr. Daniel Gurín, PhD.
email: daniel.gurin@szu.sk
telefón: +421 48 32 48 037
   

Národná agentúra Programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

www.erasmusplus.sk

Európska komisia
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 


ECTS Grading System


Katalóg kurzov

 

Erasmus Policy statement

 

Erasmus Charter for Higher education (ECHE)

 

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023