KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 doc. DrPh. PhMr. Jarmila ZEMANOVÁ – ŠIMALJAKOVÁ, CSc.
(* 04. 10. 1922, † 01. 08. 2006)


Doc Jarmila Zemanová - Šimaljaková celý svoj profesionálny život venovala vzdelávaniu farmaceutov a stála pri zrode inštitucionalizovaného ďalšieho vzdelávania farmaceutov na Slovensku.

 

Narodila sa v Starej Ľubovni, maturovala na Štátnom dievčenskom reformnom reálnom gymnáziu v Banskej Bystrici v roku 1941. Farmaceutický diplom získala v roku 1946 na Lekárskej fakulte SU na odbore pre lekárnické štúdium.

 

V roku 1957, keď vznikol Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov (SUDL), neskôr Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (ILF), sa stala vedúcou Katedry farmácie SUDL, ktorú viedla do 01. 09. 1960 externe, potom ako interný zamestnanec do konca roku 1987. Tu začala jej priekopnícka práca na úseku ďalšieho vzdelávania farmaceutov. V spolupráci s vedúcim Katedry farmácie pri ÚDL v Prahe, doc. Markom, sa doc. Zemanová s kolektívmi oboch katedier podieľala na vypracovaní podkladov pre špecializačnú vyhlášku. Bolo potrebné vypracovať špecializačné náplne a vzorové plány výučby farmaceutov. Smernica o špecializácii lekárnikov vyšla 21. 10. 1960 a prvé atestácie farmaceutov v rámci ČSR prebehli 23. - 25. 01. 1962 na Katedre farmácie Bratislave. Funkciu vedúcej Katedry farmácie ILF doc. Zemanová zastávala do roku 1969, keď sa Katedra farmácie rozdelila na tri katedry. Odvtedy stála na čele Katedry farmaceutickej technológie až do odchodu do dôchodku v roku 1987. Pre túto katedru vybudovala spolu s Lekárenským odd. ÚNZ mesta Bratislavy výučbovú základňu - Výrobňu liečiv. Toto pracovisko vyrábalo sústredeným spôsobom magistraliter predpisované lieky pre bratislavské lekárne. V r. 1978 minister zdravotníctva ustanovil Výrobňu liečiv LO ÚNZ mesta Bratislavy za výučbovú základňu Katedry farmaceutickej technológie ILF a doc. Zemanovú za jej vedúcu. Tu sa pod jej vedením realizovala praktická časť špecializačnej prípravy farmaceutov a súčasne sa riešil aplikovaný výskum vyplývajúci z aktuálnych potrieb praxe, napr. vhodné nosiče pre fytoncídne látky, čapíky s obsahom antibiotík pre deti, antipsoriatické liekové formy, a pod. Katedra v rámci pedagogickej práce spolupracovala s pražskou Katedrou farmaceutické technológie, a okrem iného, usporadúvala celoštátne (československé) predatestačné a tematické kurzy, najmä pre špecializáciu biologické liečivá, menovite pre farmaceutov z transfuziologických pracovísk, ktoré sa pravidelne konali až do rozdelenia ČSFR.

 

Nie menej významná, ako pedagogická činnosť, bola i jej vedecko-výskumná časť života. Okrem prác zameraných na technológiu liekových foriem (optimalizácia masťového základu pre očné masti), významný podiel tvorili práce týkajúce sa izolácie a spracovania slizu z ľanového semena - mucínu. Tejto problematike sa venovala od 70-tych rokov a výsledkom boli publikované možnosti využitia hydrofilno - koloidných vlastností mucínu pri príprave mastí a stabilizácii rtg. kontrastných látok pre urológiu a gastroenterológiu.

 

Výsledky výskumných prác boli publikované v odbornej tlači a prezentované prednáškami na zjazdoch a sympóziách.

 

Skúsenosti zo svojej odbornej praxe využila na napísanie celoštátnych učebníc z technológie liečiv pre lekárenských laborantov. Bola ich zostavovateľkou aj spoluautorkou. Vyšlo spolu sedem titulov, striedavo v nakladateľstve Osveta, n. p. Martin a v štátnom nakladateľstve Avicenum v Prahe.

 

Doc. Zemanova bola dlhoročnou členkou Redakčnej rady časopisu Farmaceutický obzor (1949 - 1978) i členkou Edičných komisií pri Vydavateľstve Osveta, n. p. Martin a pri Vedeckej rade MZ SSR pre zdravotnícku literatúru. Nemožno tiež nespomenúť aktívnu činnosť doc. Zemanovej v Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS). Od roku 1969 bola predsedníčkou sekcie farmaceutickej technológie a členkou výboru SFS. Pravidelne raz do roka organizovala v spolupráci s Katedrou galenickej farmácie FaF UK, ktorá bola v r.1960 - 70 jedinou farmaceutickou fakultou v ČSSR, Technologické dni s hodnotným odborným programom. Veľmi často aj za aktívnej účasti významných zahraničných odborníkov.

 

Ďalšiu odbornú činnosť vyvíjala s pracovnou skupinou pre Kozmetickú chémiu pri ČSAV (šesť rokov ako predsedníčka) organizovaním tzv. Kozmetických seminárov. Tie mali interprofesijný charakter. Zúčastňovali sa ich kozmetickí chemici, dermatológovia a farmaceuti. Výmena odborných poznatkov viedla ku vzájomnému obohateniu.

 

Za svoju dlhoročnú pedagogickú, vedeckú a organizačnú prácu dostala doc. Zemanova veľa ocenení, poďakovaní, vyznamenaní, medailí, čestných členstiev v odborných a vedeckých spoločnostiach. Z najvýznamnejších treba uviesť: striebornú medailu FaFUK za činnosť o rozvoj fakulty (1972), zlatú medailu pri príležitosti 50. výročia založenia FaFUK v Bratislave - za iniciatívnu organizátorskú prácu vo funkcii prodekana fakulty a za vedeckú prácu pri napĺňaní poslania fakulty vo všetkých oblastiach jej činnosti (2002), striebornú medailu SFS za aktívnu činnosť a vedenie Technologických dní (1972), čestné členstvo v SFS (1980), pamätnú medailu J. B. Guotha pri príležitosti 25. výročia ILF (1982), pamätnú medailu prof. MUDr. Dionýza Diešku DrSc, zakladateľa a prvého riaditeľa tejto vzdelávacej inštitúcie (SUDL, ILF), Medailu J. E. Purkyně za záslužnú pedagogickú, vedeckú a organizačnú činnosť na úseku zdravotníctva (1978) a vyznamenania Za vynikajúcu prácu (1979) jej udelil prezident ČSSR na Pražskom hrade.

 

Doc. Zemanová bola a zostane iniciátorkou a nadšenou realizátorkou ďalšieho vzdelávania farmaceutov na Slovensku. Bolo aj jej zásluhou, že ďalšie vzdelávanie farmaceutov sa stalo jedným z dôležitých podnetov rozvoja farmácie u nás.

 

autor: RNDr. Eva Truplová, CSc.
 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023