KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

MUDr. Ján Marianyi
(*24. 06. 1917, † 17. 01. 2003)


MUDr. Ján Mariányi sa narodil 24. júna 1917 v Revúcej, maturoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote. Doktor Ján Marianyi po úspešnom absolvovaní Lekárskej fakulty v Bratislave roku 1942 a po viacročnej vojenskej službe, počas ktorej ho vír vojnových udalostí zavial až na Kaukaz a do účasti v Slovenskom národnom povstaní, nastúpil roku 1946, ako nehonorovaný sekundárny lekár, na I. Internej klinike v Bratislave, v rámci detašovaného oddelenia na Školskej ulici. Po roku 1950 vykonával funkciu zástupcu riaditeľa Štátnej nemocnice v Bratislave a neskôr od roku 1951 pracoval na Oblastnom riaditeľstve Československých štátnych kúpeľov, ako riaditeľ do roku 1953.

 

Po jednoročnom vykonávaní funkcie riaditeľa Krajského ústavu Národného zdravia v Bratislave nastúpil ako námestník povereníka SNR pre zdravotníctvo pre liečebno - preventívny úsek. Po odchode z povereníctva SNR pre zdravotníctvo roku 1960 sa venoval problematike stredných zdravotníckych pracovníkov a bol zakladateľom Spoločnosti stredných zdravotných pracovníkov, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti. Bol významný organizátor slovenského zdravotníctva, mnohoročný vedecký sekretár a člen predsedníctva Slovenskej, ako aj bývalej Česko - slovenskej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňu.

 

Spolu s akademikom Niederlandom navštívili väčšinu okresov na Slovensku a organizovali zakladanie Spolkov lekárov, ktoré aj jeho pričinením vznikli v každom okrese. Mal tiež veľkú zásluhu na tom, že Spoločnosť dosiahla významné úspechy pri realizácii neinštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústredila najvýznamnejších lekárov do svojich radov a docielila mimoriadne uznanie za svoju činnosť v našej vlasti i v zahraničí. MUDr. J. Mariányi pracoval už od oslobodenia v Červenom kríži, kde sa zaslúžil popri inom aj o realizáciu rôznych protiepidemických opatrení a o organizovanie darcovstva krvi. Zastával aj viacero významných funkcií, napr. funkciu predsedu Mestskej organizácie CK v Bratislave.

 

MUDr. Ján Marianyi mal veľkú zásluhu pri zakladaní Strediska pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov, ktoré sa transformovalo na Ústav pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotných pracovníkov. Neskôr sa stalo súčasťou inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve a dnes tvorí jednu z fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. MUDr. Marianyi od roku 1960 do roku 1986 vykonával v Ústave pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotných pracovníkov funkciu riaditeľa a po jednoročnom pôsobení ako vedúci katedry, odišiel v roku 1987, ako 70 ročný, do dôchodku. Mal silno vyvinutý vzťah a lásku k prírode, najmä k horám, ktorým zostal verný aj v dôchodku.

 

autor: prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023