KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

doc. MUDr. Štefan Litomerický, CSc.

(*02. 10. 1927)

 

Doc. MUDr. Štefan Litomerický, CSc. bol jeden zo zakladateľov a priekopníkov slovenskej geriatrie a gerontológie.

 

Narodil sa 02. 10. 1927 v Šaštíne - Strážach. Po skončení štúdia na lekárskej fakulte v Bratislave začala pracovať v liečebni TBC a respiračných chorôb v Horných Lefantovciach, kde sa začal zaoberať rehabilitáciou pacientov s pľúcnych chorobami. Na pozvanie prof. Virsíka prišiel v roku 1958 pracovať do Ústavu Tuberkulózy a respiračných chorôb (UtaRCh) na katedru TBC a respiračných chorôb. Súčasne pôsobil ako jeho primár rehabilitačného oddelenia.

 

Demografický vývoj ukázal potrebu prípravy odborníkov starostlivosti o starých ľudí. Preto bola v roku 1972 vytvorená subkatedra geriatrie ILF a nasledujúci rok vznikla v ÚtaRCh-u klinika geriatrie, ako prvá v bývalom Československu. Docent Litomerický sa stal jej prvým vedúcim. Počas pôsobenia vo funkcii vedúceho katedry atestovalo z geriatrie 83 lekárov. Doc. Litomerický bol neúnavným propagátorom geriatrie, prednášal na množstve seminárov po celom Slovensku. Publikoval vyše 100 odborných článkov a je zostavovateľom prvej slovenskej monografie venovanej geriatrii.

 

Docent Litomerický sa podieľal na organizácii schôdze expertov WHO, ktorá sa uskutočnila v roku 1986 v Piešťanoch. V nasledovných rokoch pôsobil ako dočasný expert WHO pre geriatriu. Doc. Litomerický patrí medzi prvých členov slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti. Od roku 1970 bol členom jej výboru. Viacero období (od roku 1973 a v období 1981-1986) zastával funkciu jej vedeckého sekretára. V rokoch 1990 - 1994 bol predsedom spoločnosti. Od roku 1985 do roku 1992 zastával funkciu hlavného odborníka MZ pre geriatriu.

 

autor: prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023