KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

prof. MUDr. Ján Ležovič, DrSc.

(*23.3.1920, †7.3.2013)

 

Každá doba a každý odbor má svoje veľké osobnosti. V slovenskej a československej stomatológii k týmto osobnostiam nesporne patrí aj profesor Ležovič. V encyklopédii Slovenska v 3. zväzku na strane 353 nachádzame tento odstavec: Ležovič Ján, MUDr., univ. prof., DrSc. (23.3.1920, Dolné Naštice, okr. Topoľčany) – lekár, pedagóg. Štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave absolvoval v r. 1947. V rokoch 1947 – 48 lekár Št. nemocnice v Košiciach, 1949 – 59 na Stomatologickej klinike LF UK v Bratislave a od r. 1959 prednosta Stomatologickej kliniky ILF. V r. 1954 docent, 1963 CSc., 1966 DrSc., 1968 profesor. Vo vedeckovýskumnej práci sa pôvodne zaoberal problematikou celej ústnej dutiny a okolitých orgánov, neskoršie najmä dentálnou fokálnou infekciou, fluorózou, teoreticky a prakticky terapiou paradentózy, výpočtovou technikou v stomatológii, organizáciou a zavádzaním nových preventívnych metód na zníženie kazivosti zubov a paradentózy. Autor monografie „Detské zubné lekárstvo“ (Bratislava 1955). Publikoval vyše 100 odborných a vedeckých prác v domácich i zahraničných časopisoch, z jeho pera vyšlo veľa populárno-osvetových článkov, ako aj filmových a televíznych scenárov. Od r. 1956 hlavný odborník pre stomatológiu pri Povereníctve a od r. 1969 pri Ministerstve zdravotníctva SSR, člen komisie RVHP pre stomatológiu. Za dlhoročnú činnosť v tenise vyznamenaný Za zásluhy o rozvoj čs. telesnej výchovy a športu I. stupňa (1964).

 

Od r. 1979, kedy bola Encyklopédia Slovenska vydaná, dostal ešte rad ďalších vyznamenaní a uznaní, ako „Za vynikajúcu prácu“ od prezidenta republiky, medailu J. E. Purkyně, ako najvyššie rezortné vyznamenanie MZ SSR. Stal sa čestným členom Čs. lekárskej spoločnosti a viacerých zahraničných spoločností.

 

Niekoľko riadkov údajov nestačí vystihnúť množstvo húževnatej práce odvedenej za bezmála 50 rokov, čo profesor Ležovič stál na čele slovenskej stomatológie. Faktom však je, že z odboru, ktorý bol v minulosti zaznávaný a nedocenený, sa stala uznávaná medicínska disciplína s vlastnými odbornými problémami a širokou perspektívou. Je to bezpochyby aj jeho veľká zásluha. Ako vedúci Katedry stomatológie ILF vychoval stovky odborníkov, ktorí dnes po celom Slovensku plnia náročné úlohy v liečebno – preventívnej a organizačnej práci v oblasti stomatológie.

 

Nebola to len práca organizačná a pedagogická, ktorej profesor Ležovič venoval svoj čas. Spolu so svojimi spolupracovníkmi robil aj vedecký výskum a publikoval. Okrem spomenutej monografie obohatil slovenskú odbornú literatúru o 4 zväzky monografie „Novosti v stomatológii“, ktoré dodnes slúžia ako materiál k štúdiu na atestáciu 1. stupňa zo stomatológie. Bol iniciátorom celoštátneho výskumu stavu chrupu a ústneho zdravia obyvateľov ČSSR a SSR, ktorý bol úspešne vykonaný v r. 1987 a dodnes slúži ako podklad k mnohým analýzam stavu chrupu a stavu ústnej dutiny našich obyvateľov.

 

Profesor Ležovič bol neustále aktívny a plný optimizmu. Bol pravidelným účastníkom každej akcie SKZL, vzdelávacích programov so stomatologickou i nestomatologickou problematikou.

 

autor: doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc., mim. profesor

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023