KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký, CSc.

(*21. 07. 1925)

 

Medzi popredných predstaviteľov slovenského lekárenstva patrí prvý vedúci Katedry lekárenstva Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký, CSc.

 

Profesionálnu dráhu začal doc. Lehký po ukončení štúdia farmácie v roku 1953 v národnom podniku Slovakofarma ako vedúci klinického oddelenia. V rokoch 1956 – 1958 pracoval v Laboratóriu pre kontrolu liečiv podniku Medika a v oddelení prípravy sterilných liekov nemocničnej lekárne Štátnej nemocnice v Bratislave.

 

Na základe súbehového konania sa v roku 1958 stal doc. Lehký odborným asistentom Katedry farmácie Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov a od roku 1969 bol vedúcim novozriadenej Katedry lekárenstva vtedajšieho Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov. Vypracoval organizačnú štruktúru a plán rozvoja katedry. So svojimi spolupracovníkmi vypracoval špecializačné náplne základného špecializačného odboru lekárenstvo II. stupňa a nadstavbových špecializačných odborov, ako aj návrh pracovísk týchto špecializačných odborov.

 

Kvalifikačné atestácie vyššieho stupňa, určené predovšetkým pre vedúcich lekárnikov, začal realizovať v roku 1971, nasledovali nadstavbové atestácie v odbore organizácia a riadenie farmácie (1973), v odbore farmakodynamika, neskôr v odbore farmakológia a toxikológia liečiv (1975), v odbore veterinárna farmácia (1983), galenická farmácia (1984), v odbore klinická farmácia (1985) a liečivé rastliny (1986) Tieto boli určené pre vedúcich oddelení lekární.

 

Vznikom katedry sa položili základy inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania farmaceutov v špecializačnom odbore lekárenstvo a v jeho nadstavbových špecializačných odborov. Tým sa zvýšil odborný potenciál poskytovanej lekárenskej starostlivosti.

 

Vznikom katedry sa doc. Lehký súčasne stal vedúcim jej výučbovej základne, lekárne NsP akad. L. Dérera. V rokoch 1970 - 1978 bol externým vedúcim Katedry farmaceutických laborantov Ústavu pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov. V roku 1982 riaditeľstvo Inštitútu kladne zhodnotilo činnosť farmaceutických katedier a rozhodlo vytvoriť samostatný úsek farmaceutických odborov, ktorého vedúcim sa stal doc. Lehký, čo mu umožnilo koordinovať činnosť farmaceutických katedier.

 

V polovici 70-tych rokov minulého storočia v pregraduálnom štúdiu farmaceutov a v ďalšom vzdelávaní lekárnikov presadzoval novú orientáciu lekárenstva – klinickú farmáciu, ktorá sa stala špecializačným odborov farmaceutov a vyučovacím predmetom, ktorý začal prednášať na Farmaceutickej fakulte UK. V súčasnosti možno v tomto študijnom odbore v rámci doktorandského štúdia získať akademický titul doktor filozofie (PhD).

 

V rámci odbornej a vedeckej činnosti bol riešiteľom rezortných a ústavných výskumných úloh. Dosiahnuté výsledky publikoval v odborných časopisoch a prezentoval na odborných podujatiach, je spoluautorom 5 knižných publikácií. Sledoval rozklad adrenalínu vo vodných roztokoch pomocou oscilometrie (1968), zaoberal sa štúdiom podmienok uchovávania liečiv v lekárňach (1970), sledovaním rýchlosti uvoľňovania liečiv z masťových základov v pokusoch in vitro a in vivo (1975). Spolupracoval s kolektívmi zaoberajúcimi sa klinickým skúšaním a s laboratóriami vedeckých pracovísk, na ktorých sa sledoval transport katiónov v biologických membránach (kolektív vedený prof. RNDr. Michalovom – 1975) a klinický výskum cyklofosfamidu (kolektív vedený prof. MUDr. Šašinkom DrSc., získal v roku 1975 Hálkovu cenu). Knižná publikácia Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva (autorský kolektív vedený doc. MUDr. Makovickým) získala v roku 1978 Raimanovu cenu. Absolvoval študijný pobyt organizovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou vo vybraných lekárňach vo Švajčiarsku, kde sa zaujímal o ich organizáciu a o prípravu injekčného roztoku rastového hormónu.

 

Docent Lehký zastával rad významných funkcií. Bol hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre odbor lekárenstvo, členom liekopisnej komisie, Vedeckej rady ministerstva zdravotníctva, členom vedeckých rád vtedajšieho Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov a Farmaceutickej fakulty UK, členom odborovej rady pre študijný odbor všeobecná farmácia ministerstva školstva, členom sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Slovenského literárneho fondu, členom zboru pre pestovanie a zber liečivých rastlín pri ministerstve zdravotníctva, členom vedeckého poradného zboru Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a členom redakčnej rady časopisu Farmaceutický obzor.

 

Zásluhou doc. Lehkého vznikla v roku 1970, v rámci Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Lekárnická sekcia, ktorej predsedom bol vyše 20 rokov. Počas 35-ročnej existencie Lekárnická sekcia organizovala v poradí už XXXIII. lekárnické dni.

 

V roku 1959 inicioval založenie farmaceutickej knižnej edície, neskôr nazvanej po A. Raimanovi, v ktorej vychádzali súborné knižné publikácie Materia pharmaceutica.

 

Po odchode do dôchodku (01. 10. 1990) zriadil v roku 1992 vydavateľstvo zdravotníckej literatúry Herba spol. s r.o. , ktoré vydáva Malú lekársku knižnicu, Veľkú lekársku knižnicu – Dieškovú edíciu a Farmaceutickú knižnicu. Doteraz bolo vydaných 50 knižných publikácií. Vydavateľstvo bolo Ministerstvom zdravotníctva SR poverené vydávaním Slovenského liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu a prevzalo vydávanie časopisov Lekársky obzor, Farmaceutický obzor a Naše liečivé rastliny. Vydavateľstvo Herba spol. s r. o. bolo v roku 1998 ocenené medailou SLOVAK GOLD za vydanie publikácie PROGLAS.

 

Docentovi Lehkému bolo za jeho činnosť udelených viacero vyznamenaní: medaila J. B. Guota, Pamätná plaketa za zásluhy o postgraduálnu výchovu lekárov a farmaceutov, Weberova medaila (cena Slovenskej farmaceutickej spoločnosti za pedagogickú, výchovno-vzdelávaciu a vedecko-výskumnú prácu), Pamätná medaila k 50. výročiu vzniku Farmaceutickej fakulty UK, medaila PhMr. V. J. Žuffu. Bol čestným členom Československej farmaceutickej spoločnosti a v súčasnosti je čestným členom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti.

 

Pri príležitosti významného výročia inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku je potrebné sa poďakovať docentovi Lehkému za to, že sa významnou mierou zaslúžil o ďalšie vzdelávanie farmaceutov a farmaceutických laborantov v odbore lekárenstvo, o rozvoj jeho subšpecializačných odborov a za vykonanú prácu v prospech lekárenstva.

 

autor: doc. RNDr. Silvia Szücsová, CSc.
 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023