KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 profesor MUDr. Arnošt LÁNYI, DrSc.
(*13. 06. 1914, † 2005)

 

Emeritný profesor Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, vedúci Katedry rádiodiagnostiky Školského strediska Povereníctva SNR pre zdravotníctvo pre ďalšie vzdelávanie lekárov od roku 1953 a Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov od roku 1957 v Trenčíne, prednosta Rőntgenologickej a rádiodiagnostickej kliniky JLF UK v Martine od roku 1967, člen predsedníctva Vedeckej rady Povereníctva SNR pre zdravotníctvo, krajský odborník pre rádiodiagnostiku, predseda Slovenskej a striedavo aj Česko – slovenskej rádiologickej spoločnosti, člen redakčných rád, čestný člen medzinárodných odborných spoločností, držiteľ mnohých vyznamenaní a ocenení univerzitný profesor MUDr. Arnošt Lányi, DrSc., (1914 – 2005), významný odborník, vzdelaný Muž slova a činu, vyhľadávaný lekár.

 

Arnošt Lányi sa narodil 13. júla 1914 v Mošovciach pri Martine. Maturoval na gymnáziu v Kremnici. Promovaný bol v roku 1938 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovať začal v nemocnici v Levoči. V roku 1940 nastúpil na Rötgenologické oddelenie nemocnice v Ružomberku u primára A. Kremera. Od roku 1943 bol odborným asistentom na Rádiologickej klinike LF SU v Bratislave u docenta Gejzu Ondrejičku (1903 – 1982). Na klinike získal titul odborného lekára a obľúbil si odbor, ktorému sa venoval po celý svoj plodný život. Od roku 1953 bol vedúcim Katedry rádiodiagnostiky Doškoľovacej inštitúcie v Trenčíne so sídlom v Martine.

 

V roku 1961 obhájil habilitačnú prácu „Význam periostóz v röntgenovej diagnostike nemocí lokálnych a celkových“. V roku 1967 na Karlovej univerzite v Prahe obhájil veľký doktorát lekárskych vied na tému „Periostózy v diferencovanej rőntgendiagnostike kostných chorôb“. Práca bola zverejnená aj knižne.

 

Od roku 1946 pôsobil vo funkcii primára Röntgenologického oddelenie Martinskej nemocnice, bol zakladateľom onkológie v Martine. V prvých povojnových rokoch sa len v Martine ožarovali gynekologické nádory rtg. Lúčmi, ale aj rádioterapiou. Vtedy prednosta ženského oddelenia v Martine docent MUDr. Teodor Schwarz zaobstaral pre svoje oddelenie rádium 220Ra, lebo sa výskumne venoval gynekologickej onkológii.

 

V rokoch 1953 – 1967 bolo röntgenové oddelenie v Martine výučbovou bázou pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne. Vedúcim katedry bol docent Lányi. Cez toto oddelenie prešla, bola vyškolená a odskúšaná jedna generácia röntgenológov na Slovensku.

 

Profesor Lányi veľmi úzko spolupracoval s prednostami ženského pracoviska v Martine – profesor Teodor Schwarz (1892 – 1980), profesor Ernest Dlhoš (1910 – 1994), profesor Anton Ponťuch (1915 – 1989) a docent Mikuláš Toldy (1926 – 1996).
Na JLF UK v Martine vznikla aj združená Katedra gynekológie, rádiológie a urológie.

 

V roku 1967 sa doškoľovacia inštitúcia presťahovala z Trenčína do Bratislavy. V Bratislave vznikla nová Katedra rádiológie, ktorú viedol doc. MUDr. Ľudovít Krajčovič, CSc. Týmto profesor Lányi skončil funkciu vedúceho katedry SÚDL.

 

V roku 1967 profesor Lányi prešiel zo služieb zdravotníctva do služieb školstva a stal sa prednostom Rádiologickej kliniky MFN a vedúcim Katedry röntgenológie a rádiológie pobočky LF UK v Bratislave.

 

Po zriadení angiografického pracoviska na klinike v Martine sa venoval hlavne angiografickej diagnostike aj gynekologických nádorov.

 

Profesor Lányi bol člen redakčnej rady časopisu Čs. rádiologia (Praha), Radiodignostika (Berlin), Folia Medica Martiniana, člen International Societa of Radiology (ISR), člen European Association of Radiology (EAR), bol veľmi plodný v prednáškovej a publikačnej činnosti - viac ako 220 prednášok, viac ako 100 vedeckých publikácii v odborných časopisoch doma a v zahraničí. Absolvoval študijné pobyty v Berlíne a vo Varšave. Predsedom Slovenskej rádiologickej spoločnosti bol (v 1965 - 1967, 1968 – 1985), nakoniec bol aj jej čestným predsedom. Striedavo bol aj predsedom Česko – slovenskej rádiologickej spoločnosti. Pod vedením profesora Lányiho sa rádiológia na Slovensku trvalo rozvíjala.

 

Bol čestným členom Česko – Slovenskej rádiologickej spoločnosti, Nemeckej spoločnosti (DDR), Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňu. V roku 1994 dostal Diplom čestného člena samostatnej Českej rádiologickej spoločnosti Čes. lek. spol. J. E. Purkyňu.

 

Prof. Lányi bol zodpovedný riešiteľ 7. výskumných úloh, vyhľadávaným oponentom 4 prác DrSc., 4 habilitácii, 11 krát CSc., 3 krát menovacie pokračovanie na univerzitného profesora.

 

V osobnosti profesora MUDr. A. Lányiho, DrSc., sa odráža vývoj rádiológie na Slovensku. Vychoval dvoch docentov, dvoch kandidátov vied, mnohých primárov oddelení. Patril medzi vedeckých, pedagogických, organizačných pracovníkov s prirodzenou autoritou. Bol obľúbený u pacientov, spolupracovníkov, frekventantmi doškoľovacích akcií, poslucháčmi medicíny, pre svoje pozitívne ľudské vlastnosti, zmysel pre plnenie povinností. Bol skromný, čestný, pracovitý lekár s bohatou odbornou, vedeckou, pedagogickou, organizačnou činnosťou, dôstojný reprezentant vedného odboru röntgenológie a rádiológie. Na zaslúžený odpočinok odišiel v roku 1988. Do konca svojho plodného života bol mentálne svieži, sledoval odbornú literatúru. S obrovským záujmom študoval úžasný pokrok v astronómii a nové poznatky o vývoji hominidov. Naše rady navždy opustil v roku 2005.

 

autor: prof. MUDr. Michal Valent, DrSc

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023