KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

prof. MUDr. Andrej GETLÍK, CSc.

(* 27. 02. 1916, †19. 10. 1990)

 

Profesor Andrej Getlík sa narodil 27. 02. 1916 na východnom Slovensku, vo Vinnom, okres Michalovce. Vyrastal v roľníckej rodine, mal desať súrodencov a ako štvorročnému mu zomrela matka, preto starostlivosť o rodinu prevzala najstaršia sestra. Po skončení základnej školy navštevoval gymnázium v Michalovciach, kam denne peši dochádzal 14 kilometrov. Po maturite v r. 1938 sa zapísal na Lekársku fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave. Vysokoškolské štúdium úspešne ukončil s výborným prospechom 26. mája 1944. Začal pracovať ako asistent na Detskej klinike v Bratislave.

 

V lete 1944, počas 2. Svetovej vojny narukoval a aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania. V období od 15. 01. 1945 do 30. 09. 1952 pracoval ako sekundárny lekár v OÚNZ v Trenčíne pod vedením prof. Churu, potom ako asistent nového Doškolovacieho strediska pre pediatrov MZ v Havlíčkovom Brode. Od 02. 05. 1953 sa stal vedúcim Doškolovacieho strediska pre pediatrov v Trenčíne. 01. 01. 1957 bol menovaný ako vedúci Katedry pediatrie Slovenského ústavu pre doškolovanie lekárov (neskoršie ILF) v Trenčíne, V Bratislave na ILF od r. 1967 do 30. 06. 1986.

 

Profesor Getlík vyučoval postgraduálne pediatriu celých 33 rokov. V r. 1967 úspešne absolvoval docentské habilitačné pokračovanie na LF UK v Bratislave. Absolvoval viacero odborných pobytov na detských klinikách v Čechách aj v zahraničí – Francúzsko (opakovane, o. i. aj 3-mesačný kurz Centre International de l´enfent v Paríži), Nemecko, Španielsko, ZSSR, Poľsko, Maďarsko, kde prednášal výsledky svojich vedeckých prác a nadviazal množstvo cenných medzinárodných priateľstiev.

 

Celý život vzdelával iných aj seba. Aktívne ovládal nemecký, anglický, francúzsky a ruský jazyk, pasívne hovoril po španielsky, taliansky a poľsky. Vrúcny vzťah mal k našej a svetovej literatúre. Intenzívne pracoval v Československej pediatrickej spoločnosti, od r. 1969 bol dve volebné obdobia jej federálnym predsedom, organizoval mnoho významných pediatrických podujatí s medzinárodnou účasťou. Po príchode do Bratislavy bol poverený funkciou mestského pediatra a podarilo sa mu úspešne znížiť dojčenskú úmrtnosť v hlavnom meste Slovenska. Aktívne sa zúčastňoval európskeho pediatrického života – často prednášal i predsedal na kongresoch v zahraničí. Bol čestným členom poľskej a maďarskej pediatrickej spoločnosti. V jeho osobnom živote mu bola veľkou oporou jeho manželka MUDr. Kamila Getlíková a deti.

 

Profesor Getlík bol hlboko veriaci, preto vďaka svojmu svetonázoru počas svojho profesionálneho života zažil mnohé príkoria a problémy zo strany minulého politického režimu, preto titul profesora pediatrie získal až „in memoriam“. Zomrel 19. 10. 1990 vo veku 74 rokov. Je pochovaný v jeho milovanej rodnej obci Vinné.

 

Profesor Getlík bol vynikajúci slovenský pediater, ktorý sa zaslúžil hlavne o rozvoj pediatrickej alergológie a imunológie – bol jej zakladateľom. Stal sa nestorom slovenskej pediatrie a jej vedúcou osobnosťou.

 

Ako vedúci Katedry pediatrie Inštitútu pre doškolovanie lekárov a farmaceutov (ILF) a neskôr, až do svojej smrti ako konzultant, sa významne podieľal na výchove slovenských pediatrov, alergológov a klinických imunológov – vyškolil takmer pre každý okres na Slovensku klinického imunológa.

 

Profesor Getlík vždy presadzoval moderné a progresívne metódy v diagnostike a terapii chorôb. V práci, ale i v osobnom živote, bol vzorom pre všetkých – skromnosť, čestnosť, pracovitosť, húževnatosť, vytrvalosť, viera, to boli jeho najväčšie morálne hodnoty. Jeho prístup k deťom a ich rodičom bol vysoko etický a profesionálny. Bol poslancom Národného výboru mesta Bratislavy, kde presadzoval humanitu, lásku k prírode, záujmy zdravotníctva a najmä starostlivosť o mladú generáciu.

 

Celý svoj život zasvätil medicíne – v práci pre zdravie a šťastie detí. Bol známy aj tým, že dokázal stráviť mnoho nocí pri lôžku ťažko chorého dieťaťa, preštudovať neuveriteľné množstvo literatúry o jeho chorobe a nakoniec objaviť úplne novú, u nás neznámu terapiu, ktorá spolu s nekonečnou láskavosťou a starostlivosťou dokázala dieťa zachrániť.

 

Odborná, vedecko – publikační činnosť. V rámci odbornej a vedeckej činnosti sa profesor Getlík venoval najmä problematike alergológie a imunológie – z tejto oblasti publikoval najviac prác. Vo svojej dobe bol nesporne našim najväčším odborníkom na imunodeficiencie u detí, ich klinickú diagnostiku a najmä terapiu. Ďalším predmetom jeho osobitného záujmu boli vrodené anomálie, genetické poruchy a osobitne poruchy vedúce k hendikepu postihnutého dieťaťa. Tu sa zvlášť dokázala uplatniť jeho ľudskosť prístupu k chorému dieťaťu, schopnosť vžiť sa do jeho problémov a pochopiť jeho ťažkosti. Rodičia s hendikepovanými deťmi za ním prichádzali z celého Slovenska. Rozvíril záujem o celiakiu a všetky formy celiakálneho syndrómu – choroby, ktorá do toho času bola veľkou neznámou slovenskej pediatrie. Rozpracoval na naše podmienky diétnu terapiu celiakie a jej princípy platia dodnes.

 

Bol spoluautor 11 knižných publikácií, uverejnil 183 prác v domácich a zahraničných periodikách, odprednášal viac ako 600 prednášok na pôde Slovenskej lekárskej spoločnosti, Českej lekárskej spoločnosti a v zahraničí. Ako zostavovateľ, autor a spoluautor sa podieľal na napísaní postgraduálnej učebnice „Diagnostické a terapeutické výkony u detí“, ktorá sa stala základnou príručkou pediatrie.

 

Profesor Getlík sa zúčastnil na riešení viac ako 10 výskumných úloh – v prácach o dedičných metabolických poruchách spolu s ďalšími odborníkmi riešil problém výskytu fenylketonúrie a cystickej fibrózy na Slovensku a možnosti skríningu týchto chorôb. Pripravil skríning kongenitálnej hypotyreózy.

 

Vo výskumnej práci „Sledovanie imunitného stavu dieťaťa“, podal prehľad o najnovších metódach diagnostiky a terapie imunodeficientných stavov. V oblasti imunodeficiencie významne obohatil svojimi výsledkami aj európsku pediatriu. V spolupráci s vynikajúcim českým pediatrom profesorom Jozefom Švejcarom, ako prví u nás zorganizovali v Bratislave v roku 1967 jednodňový kongres imunológie pre pediatrov.

 

Profesor Getlík ako prvý vo vedeckej svetovej literatúre opísal celulárnu imunodeficienciu pri infekcii Pyoderma vegetans a zaviedol úspešnú liečbu imunodeficiencií podávaním prenosového (transfer) faktoru. Ako prvý tiež na Slovensku prepracoval spolu s MUDr. Páleníkovou a závodom Imuna v Šarišských Michaľanoch metódu Guthrieho testu pri diagnostike fenylketonúrie a vyskúšal ho na novorodencoch v Bratislave. Preveril a prvý u nás použil Intal v liečbe bronchiálnej astmy a histaglobulín v liečbe alergických chorôb. Podobných príkladov zavádzania nových terapeutických metód by sa dalo uviesť nepreberné množstvo.

 

Na počesť pamiatky profesora Getlíka sa každý rok uskutočňujú odborné konferencie s medzinárodnou účasťou:

  • Getlíkov memoriál – na východnom Slovensku
  • Getlíkov deň v Bratislave – organizuje klinika, ktorá nesie jeho meno.
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023