KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Prof. MUDr. Ján ČERNÝ, DrSc.

(*1925, †2000)

 

Narodil sa 16.2.1925 v Bratislave. Vyrastal aj študoval v Bratislave, kde v roku 1950 promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Od roka 1950 pracoval ako asistent na Chirurgickej klinike v Košiciach pod vedením prof. Kňazovického. Od roka 1957 pracoval ako samostatný vedecký pracovník na LF UK v Bratislave, kde bol spoluzakladateľom a neskôr vedúcim výskumného laboratória chirurgickej patofyziológie. Zaoberal sa najmä problematikou portálnej hypertenzie. V roku 1960 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu z hepatochirurgickej problematiky, docentom sa stal v roku 1964 habilitačnou prácou Problémy chirurgickej liečby cirhózy pečene. V rokoch 1969-1982 bol primárom chirurgického oddelenia nemocnice v Žiline. V roku 1982 sa stal vedúcim Katedry chirurgie ILF v Bratislave a v roku 1983 prevzal funkciu prednostu Chirurgickej kliniky ILF v nemocnici akad. L. Dérera, lídrom bol do roka 1993, potom pôsobil na pracovisku vo funkcii profesora-konzultanta až do konca svojej pozemskej púte. Profesorom chirurgie bol menovaný v roku 1984. Po zákernej a ťažkej chorobe zomrel v Bratislave v roku 2000.

Vplyv na slovenské chirurgické spoločenstvo a postgraduálny systém chirurgického vzdelávania sa výrazne prejavil v období účinkovania prof. Černého na Chirurgickej klinike nemocnice akad. L.Dérera a Katedre chirurgie ILF (IVZ, SPAM) od roka 1982 v Bratislave. V rezortnom výskume a v klinickej praxi počas jeho pôsobenia oscilovali chirurgická liečba portálnej hypertenzie, proximálna selektívna vagotómia v liečbe peptického vredu gastroduodena, resekcie pankreasu v liečbe komplikácií chronickej pankreatitídy, rekonštrukcie žlčových ciest, extenzívne anatomické resekcie pečene. Chirurgická klinika pod vedením prof. Černého sa stala nepísaným lídrom v chirurgickom rezortnom výskume s rýchlou aplikáciou teoretických poznatkov do klinickej praxe. Počas svojej profesionálnej dráhy prof. Černý publikoval 164 vedeckých prác, z ktorých boli dve odmenené Kostlivého cenami v roku 1975 a 1980. Z monografií k najznámejším patria Chirurgia tráviacej rúry (1988), Špeciálna chirurgia I-IV (1990-1996). Tieto knihy sa stali základnými učebnicami chirurgie na Slovensku aj v blízkom zahraničí. V pedagogickej práci katedry prof. Černý s kolektívom pedagogických pracovníkov zdokonalili systém predatestačnej prípravy nielen v overení praktických chirurgických zručností uchádzačov, v systematickej teoretickej príprave adeptov, ale aj v požadovanej útovni atestačných prác podliehajúcich verejnej obhajobe, taktiež zavedením písomného testu k previerke ich vedomostí a znalostí. Prof. Černý vo svojej dobe patril k výrazným dominantným chirurgickým osobnostiam so širokou paletou zahraničných osobných kontaktov. Na odbrných chirurgických podujatiach odprednášaj takmer 200 prednášok. Originálnym spôsobom slovného prejavu a logikou myslenia bol jedným z najlepších poslov chirurgie, jeho slovné odborné vystúpenia v rámci národnej aj medzinárodnej komunity okrem odbornej kvality sršali aj espritom podania a každého poslucháča ak celkom nepresvedčili, tak určite upútali. V predchádzajúcom citované monografie patria k zlatému fondu slovenského písomníctva v odbore chirurgie a boli takmer dvadsať rokov nielen pre slovenských chirurgov „bibliou“ a odpoveďou kedy a ako operovať, ale aj nenahraditeľným komplexným dielom v príprave na skúšky v posgraduálnom vzdelávaní. Samozrejme, že činorodosť prof. Černého v klinickej, výskumnej a pedagogickej práci zanechali svoje posolstvo aj na jeho spolupracovníkoch. Okrem gestorstva veľkého počtu kandidátskych štúdií s úspešným zakončením prof. Černý chtiac-nechtiac zanechal aj mnoho svojich žiakov, ktorí v konečnom dôsledku aj na medzinárodnej úronvi prehlbovali brázdu poznania a chirurgickej zručnosti vyrytú jedným z ich učiteľov (Daniš, Danninger, Gottas, Holéczy, Huťan, Olejník, Prochotský, Sepeši). Ako mladému súputníkovi a spolupracovníkovi „Johnyho“ Černého v „jeho“ období, nedá mi nevyjadriť sa jeho slovami: „Chirurgická kárička v tomto období rýchlo a priamo prešla obrovský kus cesty“.

 

Profesor Černý cez odborné kurzy, kongresové vystúpenia, skúšanie na atestáciách či vďaka svojej učebnici chirurgie bol učiteľom takmer kompletnej súčasnej generácie slovenských chirurgov. Tak ako bol profesor Kostlivý pre slovenských chirurgov zakladateľom modernej chirurgie v úvode dvadsiateho storočia, tak bol prof. Černý pre slovenských chirurgov učiteľom modernej chirurgie v závere dvadsiateho storočia
 

 

Autor: Juraj Olejník, Bratislava jún 2007

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023