20. výročie vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity v BratislaveRok 2022 je významný tým, že si naša Alma mater pripomína 20 rokov svojho vzniku. Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 401/2002 Z. z. o zriadení SZU, vzniká 1. septembra 2002, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako štátna vysoká škola univerzitného typu.

SZU  je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku s monotematickým vzdelávaním v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a súčasne je jedinou inštitúciou v SR, komplexne zabezpečujúcou vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. SZU je hrdým pokračovateľom tradície vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti špecializačného štúdia ako aj celoživotného vzdelávania na Slovensku.

 

Pri tejto príležitosti sa dňa 29. septembra 2022 uskutočnil slávnostný galavečer v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave.
Slávnostný galavečer poctili svojou prítomnosťou významní hostia. Predseda NR SR B. Kollár, bývalý prezident Rudolf Schuster, minister zdravotníctva SR V. Lengvarský, rektori a rektorky univerzít, členovia akademickej obce SZU.

 

Rektor Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  si uctil významné osobnosti univerzity odovzdaním ocenení za ich prínos pre SZU.

 

Ocenenia si prevzali:

  • prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. – čestný rektor univerzity, ktorý sa zásadným spôsobom pričinil o vznik a rozvoj Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pred 20 rokmi.
  • doc. PhDr. Mária Musilová, PhD. – emeritná dekanka z Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, kde položila základy Katedry teórie ošetrovateľstva a manažmentu v nelekárskych odboroch.
  • MUDr. Milica Suchánková, CSc. – dlhoročná vedúca Katedry posudkového lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a ako riaditeľka sekretariátu rektora s prehľadom manažovala komplikovaný vnútorný život univerzity.
  • PhDr. Eva Chmelárová – ako riaditeľka Pedagogického odboru SZU za celé obdobie 20 rokov úspešne koordinovala zabezpečovanie študijného procesu študentov.
  • prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc. – vedeckovýskumný pracovník Oddelenia enviromentálnej medicíny s nadpriemernou produkciou odborných prác a citácií, skúsený pedagóg, dlhoročný riaditeľ Ústavu preventívnej a klinickej medicíny.
  • prof. MUDr. Jiří Látal, CSc. – emeritný profesor chirurgie, zakladateľ modernej úrazovej chirurgie - traumatológie na Slovensku.
  • prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. – neúnavný vedec základného výskumu s cennými výstupmi, tvorivý pedagóg na pôde verejného zdravotníctva v odboroch molekulová epidemiológia, mikrobiológia a virológia s nenahraditeľnými skúsenosťami.
  • prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. – spoluzakladateľ Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici, ktorej bol prvým dekanom. Je uznávaný klinický a výskumný vedúci pracovník výučbovej bázy pediatrie s množstvom publikácií, aktívne pôsobil pedagogicky v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní.
  • doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc. – vysokoškolský učiteľ, bývalý prednosta Ústavu mikrobiológie lekárskej fakulty, vedúci výskumných riešiteľských tímov molekulárnej biológie, koordinátor jedinečných Národných referenčných centier, ako prorektor riadil pregraduálne vzdelávanie.
  • prof. MUDr. Igor Riečanský, DrSc. – in memoriam-  hneď po vzniku SZU bol poverený činnosťou dekana Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií. Bol medzinárodne uznávanou osobnosťou nielen v kardiovaskulárnej medicíne, ale aj v celej lekárskej societe. Vybudoval a 30 rokov viedol Kliniku kardiológie a angiológie SZU, vychoval celé generácie kardiológov a angiológov. Ocenenie prevzal syn MUDr. Igor Riečanský, PhD.