Dielo Všeobecné lekárstvo získalo ocenenieV utorok 27.9. udelil Literárny fond – Sekcia pre vedeckú literatúru a počítačové programy – Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2021 v kategórii biologických a lekárskych vied doc. MUDr. Kataríne Gazdíkovej, PHD., MHA, MPH, mimoriadnej profesorke a kolektívu za dielo VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO.


Literárny fond udeľuje každoročne ceny v piatich kategóriách a sú prejavom verejného uznania za vytvorenie vedeckého diela alebo odborného knižného diela. Posúdenie došlých návrhov posudzuje porota na základe písomne vypracovaných odborných posudkov o príslušných dielach. Vypracovanie posudkov zveruje porota spravidla svojim členom, v prípade potreby si však môže zabezpečiť posudky a vyjadrenia aj ďalších odborníkov a expertov.