Voľby zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti
akademickej obce LF SZU
do Akademického senátu SZU
na funkčné obdobie 2022-2026Vážení členovia zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce Lekárskej fakulty SZU

Akademický senát LF SZU na svojom zasadnutí vyhlásil voľby zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce LF SZU do Akademického senátu SZU na funkčné obdobie od 1. novembra 2022 do 31. októbra 2026.

Voľby sa uskutočnia dňa 17. októbra 2022 v čase 12:00-16:00 hod.
v miestnosti A-100

Voľby zástupcov zo zamestnaneckej časti akademickej obce LF SZU do AS SZU riadi volebná komisia (VK) v zložení:
Mgr. Alžbeta Kmeťková - predseda
RNDr. Aurélia Lišková, CSc.
RNDr. Ingrid Lajdová, PhD.


Voľby zástupcov zo študentskej časti akademickej obce LF SZU do AS SZU riadi volebná komisia (VK) v zložení:
Katarína Laučíková - predseda
Emma Mateovičová
Matúš Lovecký


Právo navrhnúť zástupcu zo zamestnaneckej časti akademickej obce LF SZU v Bratislave do AS SZU má ktorýkoľvek zamestnanec AO LF SZU na priloženom tlačive. Podmienkou je priložený súhlas navrhovaného.

Právo navrhnúť zástupcu zo študentskej časti akademickej obce LF SZU v Bratislave do Akademického senátu SZU má ktorýkoľvek študent akademickej obce LF SZU na priloženom tlačive. Podmienkou je priložený súhlas navrhovaného.
Člen AO LF SZU nemôže navrhnúť sám seba.

Návrhy kandidátov do AS SZU sa podávajú predsedovi VK prostredníctvom podateľne SZU (vhodenie obálky do označenej urny)  do 12.10. 2022 do 12:00 hod. Obálku treba označiť ,, Voľby zástupcov zo zamestnaneckej časti AO LF SZU do AS SZU  – Neotvárať.“  alebo ,,Voľby zástupcov zo študentskej časti AO LF SZU do AS SZU  – Neotvárať.“  
Kandidačná listina sa zverejní najneskôr 3 dni pred voľbami.


Voľby sa riadia Zásadami volieb do AS LF SZU v Bratislave a Časovým harmonogramom volieb do AS SZU.

V Bratislave dňa 28.9. 2022                            

MUDr. Ivo Topoľský, PhD.,  MPH., v.r.
predseda Akademického senátu LF SZU v Bratislave

 

Prílohy:

Časový harmonogram volieb (PDF)
Návrhový lístok zamestnanecká časť (PDF, DOC)
Návrhový lístok študentská časť (PDF, DOC)