Príhovor rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Petra ŠIMKA, CSc.


 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky a študenti, vážení hostia!

      Dovoľte mi, aby som Vás  privítal  pri príležitosti začiatku 20. akademického roka našej univerzity. Veľmi ma teší, že slávnostné otvorenie jubilejného akademického roka môžeme absolvovať prezenčne.
     
      Nový akademický rok je vždy symbolickým novým začiatkom, zvlášť pre študentov prvých ročníkov.   Úprimne Vám želám, aby Váš  štart do štúdia bol úspešný a bohatý na pozitívne zážitky.
Prezidentka Zuzana Čaputová ma  22. augusta 2022 vymenovala za rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave s účinnosťou od 5.10.2022 . Rád by som jej slová, ktoré pani prezidentka v príhovore pri vymenovaní zdôraznila citoval:

“Slovenská zdravotnícka univerzita má podľa prezidentky nezastupiteľné miesto v našom vzdelávacom systéme – je to jediná univerzita na Slovensku, ktorá sa monotematicky venuje zdravotníckemu vzdelávaniu vo všetkých troch stupňoch štúdia komplexne zabezpečujúcou vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Práve preto je kvalita poskytovaného vzdelania a prestíž univerzity veľmi dôležitá, lebo pokiaľ sa raz mladý človek rozhodne študovať zdravotnícky odbor v zahraničí, len ťažko ho dokážeme prilákať, aby sa vrátil pracovať domov.”

      SZU ako univerzita  zahŕňajúca tak pre- ako aj postgraduálne vzdelávanie slávi 20. výročie svojej existencie. Ako garant inštitucionálneho postgraduálneho vzdelávania zdravotníkov to o pár mesiacov bude už 70 rokov. Brány našej univerzity  opustilo v  rámci 20 rokov pregraduálu 12 200 študentov a v rámci ďalšieho vzdelávania sme vydali 60 000 kvalifikačných dokladov a osvedčení.
 

      V súčasných nepokojných vodách kormidlovať univerzitu podobne ako veľkú loď nie je jednoduché. Ale ako my chirurgovia na operačke musíme úspešne ukončiť operáciu, tak analogicky musíme aj na univerzite kolektívne zdarne dotiahnuť všetky akreditačné procesy . Ako malá univerzita, za kľúčové považujeme presadzovanie kvality pred kvantitou   

      Pomáha nám v tom úzka spolupráca s najmodernejšími zdravotníckymi zariadeniami po celej SR. Je dôležité, že naši absolventi sa takmer úplne všetci zamestnávajú v odbore ktorý vyštudovali. A musím s vďakou skonštatovať v súčasnosti za veľmi dobru spoluprácu s našim zriaďovateľom rezortným MZ.
 
      Verím, že tento jubilejný akademický rok absolvujeme v plnej miere prezenčným vyučovaním a taktiež plnohodnotnou klinickou praxou, ktorá je pre vaše budúce  povolanie milí študenti nenahraditeľná.
Želám si, aby bol nový akademický rok 2022/23 výzvou nielen pre študentov prvých ročníkov, ale aj pre ostatných študentov, ktorí pokračujú v úspešnom štúdiu na fakultách našej univerzity.
Žijeme v neustále sa meniacom svete a práve tie zmeny, neistoty, nové výzvy nás zdokonaľujú a pripravia na pružné riešenie všetkých úloh a výziev.

      Vážená akademická obec, milé kolegyne, kolegovia, milé študentky a milí študenti, prajem Vám úspešný akademický rok plný pozitívnych správ, dobrých výsledkov, kvalitných vedeckých výsledkov a predovšetkým dobrých kolegiálnych a priateľských vzťahov a optimizmu.
V neposlednom rade Vám prajem dobré zdravie, čo je prvotným predpokladom k tomu, aby sme všetko spoločne zvládli.
 

      Našej univerzite prajem do 20. akademického  roka  klasické : „vivat, crescat et floreat“.