KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Vnútorný systém zabezpečovania kvality na SZU v Bratislave


 

 1. Východiskové dokumenty

  1. Zákon č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. Zákon č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  3. Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG). (2015)
  4. Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015)
  5. Štandardy - Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

 2. Smernica č. 5/2021   o postupe zosúlaďovania študijných programov a odborov habilitačných konaní a  odborov inauguračných konaní na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave podľa zákona č. 269/2018 Z. z. do 31. 8. 2022

 3. FORMULÁRE A TLAČIVÁ pre vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí SAAVŠ

  1. Žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu
   •    https://saavs.sk/sk/ziadosti/ziadost-o-uvedenie-akreditacie-studijneho-programu/
  2. Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu
   •    tlačivo VHSP v slovenskom jazyku
   •    tlačivo VHSP v anglickom jazyku
  3. Opis študijného programu
   •    osnova opisu študijného programu v slovenskom jazyku
   •    osnova opisu študijného programu v anglickom jazyku
  4. Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu podľa čl. 6, odsek 3 Štandardov pre študijný program a čl. 21 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov
   •    tlačivo VUPCH v slovenskom a anglickom jazyku
  5. Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činností podľa čl. 7, odsek 2 Štandardov pre študijný program a čl. 22 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov
   •    tlačivo VTC v slovenskom a anglickom jazyku

 4. Vnútorný systém zabezpečovania  kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  1. Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
   1. Štatút Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
   2. Zloženie členov Rady pre vnútorný systém zabezpečovania  kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
   3. Rokovací poriadok Rady pre vnútorný systém zabezpečovania  kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
   4. Harmonogram Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
   5. Zápisnice
  2. Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo
   Rozhodnutie MZ SR z 8.11.2021
  3. Posudzovanie študijných programov a posudzovanie spôsobilosti habilitačných konaní a inauguračných konaní na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
  4. Pravidlá prijímacieho konania
   Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022
  5. Pravidlá výberu učiteľov
   Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022
  6. Pravidlá preskúmavania podnetov študentov
   Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022
  7. Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
  8. Etický kódex SZU
   Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022
  9. Hodnotenie študentov učiteľmi
   Rozhodnutie MZ SR z 23.6.2022
  10. O zásadách, postupe a kritériách pre akreditáciu špecializovaných výučbových  zariadení SZU v Bratislave
  11. K zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
  12. O tvorivej činnosti zamestnancov
   1. Príloha 1 - Výkaz hodnotenia tvorivej činnosti za rok (XLS)
   2. Príloha 2 - Charakteristika predkladaného výstupu tvorivej činnosti za príslušný kalendárny rok (DOCX)
  13. O pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická činnosť

 5. Habilitačné a inauguračné konanie

  1. Pravidlá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
   Rozhodnutie MZ SR z 1.6.2022
  2. Pravidlá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
   Rozhodnutie MZ SR z 1.6.2022
  3. Postup a náležitosti obsahu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
   Rozhodnutie MZ SR z 1.6.2022
  4. Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor
   1. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
   2. Lekárska fakulta
   3. Fakulta verejného zdravotníctva
   4. Fakulta zdravotníctva
  5. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov
   1. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
   2. Lekárska fakulta
   3. Fakulta verejného zdravotníctva
   4. Fakulta zdravotníctva
     
 6. Štatúty

  1. Štatút Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
   Rozhodnutie MZ SR zo dňa 23.4.2020
  2. Štatút etickej komisie
   Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022
  3. Štatút Centra pre podporu vnútorného systému kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
  4. Štatút Poradenského centra Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
  5. Štatút Alumni klubu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
    
 7. Vnútorný predpis č. 19/2022 o administrácii procesu podávania žiadosti, vydávania potvrdení a rozhodnutí pre študentov alebo absolventov na jednotlivých fakultách SZU
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023