NEPREVZATÉ DOKLADY O ABSOLVOVANÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIAVážené absolventky/Vážení absolventi bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia, ktoré/ktorí ste sa nezúčastnili slávnostných promócií.

 
Slovenská zdravotnícka univerzita Vám oznamuje, že doklady o absolvovaní vysokoškolského štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu) si môžete prevziať na Pedagogickom odbore SZU v Bratislave (Limbová 12, 1. poschodie, č. dv. 108 - u Ing. V. Paukovej)

v nasledovných termínoch: 

 

od 7. júla 2022 do 8. júla 2022 (štvrtok – piatok): 8.00 h – 12.00 h  
od 11. júla 2022 do 15. júla 2022 (pondelok-piatok): 8.00 h – 12.00 h 

 

Doklady sa vydávajú absolventom do vlastných rúk na základe predloženia preukazu totožnosti.

 

Prevzatie inou osobou je možné len na základe úradne overeného splnomocnenia.