SZU je partnerom európskeho projektu na ochranu zdravia
pred účinkami chemických látokZačiatkom mája bolo v Paríži oficiálne zahájené Európske partnerstvo pre hodnotenie rizík z chemických látok (European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals, PARC), podporené v rámci programu pre výskum a inovácie Horizont Európa. Slovensko v partnerstve PARC reprezentuje Slovenská zdravotnícka univerzita a jej pridružený partner Univerzita Komenského. Aktivity slovenských partnerov sú zamerané predovšetkým na oblasť ľudského biomonitoringu a environmentálneho monitoringu a tiež budovanie  technických a ľudských kapacít potrebných pre hodnotenie rizík z chemických látok.

 
Partnerstvo PARC má za cieľ využiť metódy novej generácie na identifikáciu rizikových chemických látok a hodnotenie s nimi spojených zdravotných a environmentálnych rizík  a zároveň viesť transparentný a intenzívny dialóg medzi vedcami, priemyslom, politikmi a verejnosťou. Konečným výsledkom budú - okrem nových poznatkov  - zmeny legislatívy v oblasti ochrany zdravia obyvateľov a životného prostredia s cieľom zabezpečiť zdravie budúcich generácií.

 

Partnerstvo PARC nadviaže na prechádzajúce aktivity, najmä na výsledky Európskej iniciatívy pre ľudský biomonitoring (HBM4EU), ktorý končí v lete 2022 a na výstupy z ďalších európskych projektov a programov, ako napríklad EURION a ASPIS, EU-ToxRisk a EuroMix.

 

Vedci, politici a občianske iniciatívy dlhodobo zdôrazňujú nevyhnutnosť regulácie škodlivých látok. Výsledky dosiahnuté v rámci partnerstva PARC sa využijú na podporu nových európskych a národných stratégií a legislatív na zníženie expozície človeka nebezpečným chemickým látkam a na zníženie vplyvu tejto expozície na zdravie a životné prostredie. PARC zároveň pomôže pri vývoji nástrojov na identifikáciu nových a menej nebezpečných látok, ktoré sú v súlade s prístupmi trvalo udržateľného rozvoja.


PARC je v súlade s európskou Chemickou stratégiou pre udržateľnosť a tiež s cieľmi Európskej Zelenej dohody a jej víziou nulového znečistenia. PARC spája takmer 200 partnerov v oblasti vedy z 28 krajín a tiež agentúr EÚ zameraných na výskum a reguláciu chemických, environmentálnych a zdravotných rizík.

 

Partnerstvo koordinuje Francúzska Agentúra pre potraviny, životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ANSES) a nasledujúcich 7 rokov bude financované rovnakým dielom z programu Horizont Európa, 9. RP EÚ pre výskum a inovácie a z príspevkov členov partnerstva. Odhadovaný celkový rozpočet partnerstva je 400 miliónov EUR.

 

Partnerstvo PARC dostalo finančné zdroje z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont Európa v rámci zmluvy o poskytnutí grantu č. 101057014