Voľby zástupcov študentskej časti

akademickej obce FOaZOŠ SZU
do Akademického senátu SZU
na funkčné obdobie 2022 – 2026Vážení členovia študentskej časti akademickej obce SZU.

Akademický senát FOaZOŠ SZU na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 20. júna 2022 v y h l á s i l voľby zástupcov študentskej časti akademickej obce FOaZOŠ SZU do AS SZU na funkčné obdobie 2022 - 2026.


Voľby zástupcov študentskej časti AO FOaZOŠ SZU do AS SZU

sa budú konať
dňa 18. októbra 2022 o 10:00 hod. – 16:00 hod.

 

Voľby zástupcov študentskej časti akademickej obce FOaZOŠ SZU do AS SZU riadi volebná komisia (VK) v zložení:

Kristián Suchomel
Nikola Dobrotová
Diana Oravcová

  • Kandidovať do študentskej časti AS SZU môže každý člen študentskej časti akademickej obce (AO) fakulty.
  • Právo navrhovať kandidáta za člena študentskej časti AS má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov AO fakulty. Člen AO fakulty nemôže za kandidáta navrhnúť sám seba.


Návrhy kandidátov sa podávajú
od 13. septembra 2022 do 28. septembra 2022 do 10:00 hod.
na tlačivách, ktoré sú prílohou tohto oznamu a doručia sa predsedovi volebnej komisie prostredníctvom podateľne SZU

  • Na návrhy, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na návrhy doručené po uplynutí lehoty sa neprihliada.
  • V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného kandidáta.
  • Kandidačná listina bude zverejnená hneď po jej uzavretí, najneskôr však do 14. októbra 2022.


Voľby do študentskej časti AS sa riadia vnútornými predpismi univerzity a fakulty:
Zásady volieb do AS FOaZOŠ SZU v Bratislave a
Časový harmonogram volieb do AS SZU.


Bratislava dňa  20. júna 2022

Kristián Suchomel, v. r.
predseda Volebnej komisie
AO  FOaZOŠ SZU študentskej časti
pre voľbu kandidátov do AS
  PhDr. Janka Hrabčáková, PhD., v. r.
podpredseda Akademického senátu
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych
odborných štúdií SZU v BratislavePrílohy: