U Z N E S E  N I E


z rokovania Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  o vyjadrení sa k návrhu ministra zdravotníctva SR na vymenovanie rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len skratky „AS SZU“ a „SZU“).

Predsedovi AS SZU v Bratislave bol dňa 17. marca 2022 doručený návrh ministra zdravotníctva SR na vymenovanie rektora SZU v zmysle § 45 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách“).


Minister zdravotníctva SR do funkcie rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave navrhol prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., ktorý s návrhom ministra vyjadril súhlas.

 

AS SZU sa dňa 24. marca 2022 vyjadril k vyššie uvedenému návrhu ministra zdravotníctva SR na vymenovanie rektora SZU v súlade s § 45 ods. 3 písm. a) zákona o vysokých školách a v súlade so Zásadami rokovania AS SZU v Bratislave o vyjadrení sa k návrhu ministra zdravotníctva SR na vymenovanie alebo odvolanie rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.


Uznesenie

AS SZU sa vyjadril k návrhu ministra zdravotníctva SR nasledovne: súhlasne sa vyjadrilo 16 prítomných členov AS SZU, nesúhlasne sa vyjadrilo 0 členov AS SZU.


Bratislava 24. marec 2022


 

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD., v. r.
predseda Akademického senátu
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave