Akademický senát

Fakulty verejného zdravotníctva SZU

 
Vyhlásenie voľby
 
kandidáta na funkciu dekana
Fakulty verejného zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave


        Akademický senát Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity
v Bratislave (ďalej len „AS fakulty“), v súlade s § 27, odsek 1, písmeno b) § 28 ods. 2 a § 33 ods. 2, písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj s článkom 13 Štatútu FVZ SZU

 
vyhlasuje
 
voľbu  kandidáta  na  funkciu  dekana, ktorá sa uskutoční dňa
18. mája 2022 o 13,00 hod. v zasadacej miestnosti Fakulty verejného zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na 3. poschodí.


Návrhy kandidáta na funkciu dekana sa podávajú tajomníkovi AS fakulty
 do 04.  mája 2022  (15.00 hod.)

v zmysle zásad a harmonogramu voľby kandidáta na funkciu dekana.

 

V deň voľby kandidát prednesie svoju koncepciu ďalšieho smerovania a rozvoja fakulty, v časovom limite maximálne15 minút.

AS fakulty na účely voľby kandidáta na funkciu dekana schválil trojčlennú volebnú komisiu v tomto zložení:

predsedníčka Mgr. Mária Bartušová, PhD.
členovia
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 

Bc. Katarína Darášová

študentka 1. roč. (Mgr. stupeň) FVZ SZU v Bratislave

 
V Bratislave dňa 07. apríla 2022


RNDr. Soňa Wimmerová, PhD., v. r.
predsedníčka Akademického senátu
Fakulty verejného zdravotníctva
SZU v Bratislave


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023