Stretnutie s prof. Michael J. Murphy, PhD.,

hosťujúcim profesorom bioetiky, Fulbrightistom 2022Dňa 22. 3. 2022 sa pre študentov FOaZOŠ SZU uskutočnila mimoriadna fakultná prednáška prof. Michaela J. Murphyho, PhD., State University of New York, na tému "Human Dignity: Patients that Make us Uncomfortable". Stretnutie otvoril prednosta Ústavu zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., ktorý ocenil neobyčajný záujem a aktívny prístup študentov a krátko predstavil prednášajúceho, ktorý je t. č. na ústave na 3 mesačnom vedecko-pedagogickom pobyte v rámci prestížneho medzinárodného programu US Fullbright Commision. Prednášky sa zúčastnili študenti viacerých študijných programov fakulty, najmä Ošetrovateľstvo, Rádiologická technika a Urgentná zdravotná starostlivosť, ktorí sa aktívne zapájali do následnej diskusie, prebiehajúcej v anglickom jazyku.