USMERNENIE K PRIEBEHU VÝUČBY NA FOaZOŠ SZU
V ZIMNOM SEMESTRI AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022


Zabezpečenie vzdelávacieho procesu na FOaZOŠ SZU  a jej organizačných súčastí sa počas celého akademického roka 2021/2022 riadi opatreniami Systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 verzia v4.1 (https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/covid-automat_signalizacny-system_4v1.pdf), schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 440 zo dňa 10. augusta 2021, platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k testovaniu  pacientov, zamestnancov  a osôb zúčastňujúcich sa praktickej odbornej prípravy v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulancia /ďalej len „usmernenie“)  a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi platnými na území SR. Výučba v zimnom semestri sa riadi Covid semaforom SZU, ktorý je zverejnený na webovom  sídle SZU a aktuálnym usmernením).

 

Usmernenie platí od 16.9.2021 až do odvolania. V prípade zmeny epidemiologickej situácie sa zmení organizácia výučby o čom budú študenti i pedagogickí pracovníci upovedomení aktualizovaným usmernením na webovom sídle.

 

Výučba vo všetkých ročníkoch a vo všetkých študijných programoch začína 16.09.2021 prezenčnou formou (prednášky, semináre, praktické cvičenia a klinická prax).

 

Vo všetkých interných aj externých priestoroch FOaZOŠ platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, respirátor) podľa COVID AUTOMATU a vyhlášky č. 237/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_237.pdf.

 

Účastníci prezenčnej výučby (študenti i pedagógovia) sa musia preukázať čestným vyhlásením o bezpríznakovosti vírusového infekčného ochorenia (príloha 1 zamestnanec, príloha 2 študent).

Praktická výučba na FOaZOŠ SZU v Bratislave

 

Vstup študentov a pedagógov do zdravotníckeho zariadenia sa riadi usmernením MZ SR.

 

Účastníci praktickej výučby (študenti i pedagógovia) vstupujú do zdravotníckeho zariadenia iba v prípade, že nemajú pozitívnu epidemiologickú anamnézu a nemajú klinické príznaky na ochorenie COVID-19. V prípade pozitívnej epidemiologickej anamnézy alebo prítomnosti klinických príznakov na ochorenie COVID-19 sa študent a pedagóg riadi pokynmi svojho všeobecného lekára.


Nezaočkovaní študenti a pedagógovia  zaočkovaní len 1. dávkou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, sa na praktickej výučbe musia preukázať na vyžiadanie  negatívnym výsledkom testu (Ag, RT-PCR, rýchle PCR) nie starším ako 72 hodín.

 

Plne zaočkovaní študenti a pedagógovia alebo s prekonaným ochorením COVID-19 v období za ostatných 180 dní, sa na praktickej výučbe musia preukázať potvrdením o zaočkovaní (COVID PASS) alebo prekonaní COVID 19. Zdravotnícke zariadenia si môžu určiť ďalšie požiadavky.
 

 


prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, v. r.

dekanka

 

 


Prílohy:
1.    Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti – zamestnanec (DOCX, PDF)
2.    Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti – študent (DOCX, PDF)