Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdiíDoplňujúca skúška pre výkon zdravotníckeho povolania
sestra pre uchádzačov z tretích krajín – informácia o konaní

 

Uznaná vzdelávacia inštitúcia: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Termín konania: 24. augusta 2021
Miesto konania:

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych

odborných štúdií
Limbová 14
833 03 Bratislava

Čas: 9,00 hod. , 4. poschodie, č. B - 405.


Postup žiadateľa:

 1. Uchádzač o doplňujúcu skúšku z tretích krajín pošle písomnú žiadosť o absolvovanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie sestra na  adresu: 
  Dekanát FOaZOŠ SZU
  Limbová 14
  833  03 Bratislava

 2. Žiadosť o absolvovanie doplňujúcej skúšky je potrebné doručiť najneskôr 30 dní pred plánovaným termínom konania doplňujúcej skúšky.

 3. Žiadosť o vykonanie  doplňujúcej skúšky obsahuje:
  1. meno a priezvisko žiadateľa,
  2. adresu  trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
  3. korešpondenčnú adresu
  4. telefonický a mailový kontakt (pozvánka na doplňujúcu skúšku bude zasielaná elektronicky na emailovú adresu)
  5. názov regulovaného povolania v Slovenskej republike pre uznanie odbornej kvalifikácie ktorého bude doplňujúca skúška vykonaná (sestra).

 4. Povinné prílohy k žiadosti sú:
  1. osvedčená kópia dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka Slovenskej   republiky,
  2. osvedčená kópia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní a  odborných kvalifikácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
  3. originál doklad o uhradení poplatku za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky,
  4. osvedčená kópia protokolu o vykonanej neúspešnej doplňujúcej skúške, ak ide o opakovanie doplňujúcej skúšky vykonávanej najneskôr do 12 mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania doplňujúcej skúšky.

 5. Ak je žiadosť uchádzača o doplňujúcu skúšku neúplná, žiadateľ doplní chýbajúce doklady (prílohy) najneskôr v deň konania doplňujúcej skúšky, pred jej začiatkom.

 6. V prípade, že žiadateľ všetky povinné prílohy nedoplnil ani pred začiatkom doplňujúcej skúšky, skúška sa nekoná.
 7. Uzávierka prijímania žiadostí je do 23. júla 2021 (rozhodujúci je dátum pečiatky).

 8. *Poplatok:  za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky pre výkon  zdravotníckeho povolania sestra je 280,- €. Poplatok musí byť uhradený najneskôr do 6. augusta 2021 (rozhodujúci je dátum pečiatky). V prípade neuhradenia platby do daného termínu uchádzač nebude môcť doplňujúcu skúšku vykonať.
Údaje potrebné k úhrade poplatku: účet SZU vedený v Štátnej pokladnici

SWIFT/BIC:

SPSRSKBA

IBAN:

SK87 8180 0000 0070 0020 0522

Variabilný symbol:

1001240821

pre uchádzačov na FOaZOŠ SZU

Špecifický symbol:

POVINNÉ dátum narodenia v tvare DDMMRR (deň mesiac rok)
Vzor: 210593 (t.j. 21. mája 1993)

Správa pre prijímateľa:

meno priezvisko žiadateľa

 

Poznámka:

* Výšku školného určuje MŠVVaŠ  SR na základe  Opatrenia  MŠVVaŠ  SR,  ktorým sa určuje suma max. ročného školného na akademický rok.V prípade  záujmu  Slovenská  zdravotnícka  univerzita v Bratislave disponuje ubytovacím zariadením. Bližšie informácie: http://www.szu.sk/index.php?id=724

 


Informácia o priebehu skúšky