Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava 37

 

Výzva č. 1/2021 na predkladanie vnútorných grantov SZU

 

 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „rektor“) ako štatutárny orgán Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) v súlade so Smernicou o udeľovaní finančných prostriedkov na riešenie Vnútorných grantov SZU 

 

vyhlasuje Výzvu č. 1/2021 na predkladanie Vnútorných grantov SZU

Dátum vyhlásenia Výzvy: 1. 6. 2021
Dátum uzavretia Výzvy: 30. 6. 2021
Alokovaná suma na Výzvu celkom:
maximálne 50 000,00 EUR

Všeobecné ustanovenia

 1. Poskytovateľ je Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (ďalej len „SZU“), ktorá poskytuje finančné prostriedky žiadateľovi na základe schválenej Žiadosti o pridelenie vnútorného grantu SZU (ďalej len „žiadosť“).
 2. Žiadateľ je zamestnanec SZU zamestnaný ako vysokoškolský učiteľ alebo vedecko-výskumný pracovník na ustanovený týždenný pracovný čas alebo doktorand študujúci v dennej forme na niektorej z fakúlt SZU.
 3. Grant je suma finančných prostriedkov pridelená na konkrétne schválený vedecký alebo výskumný projekt a jeho aktivity podaného žiadateľom prostredníctvom žiadosti o grant.
 4. Príjemca je žiadateľ, ktorého žiadosť o  grant bola schválená a ktorému boli pridelené finančné prostriedky na riešenie projektu.
 5. Projekt výskumu je ucelený súbor cieľov, zámerov a časovo ohraničených vedeckých a výskumných činností, vrátane rozpočtu a personálnej matice.
 6. Výzva je verejná výzva na predkladanie žiadosti, ktorú vyhlasuje poskytovateľ a zverejňuje ju na svojej internetovej stránke.
 7. Žiadosť o grant na riešenie konkrétneho projektu sa posudzuje na základe žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na riešenie navrhovaného projektu.
 8. Komisiu pre granty menuje rektor.
 9. Granty sa zameriavajú na podporu vedeckých projektov vedeckých a pedagogických pracovníkov zamestnaných na SZU v Bratislave formou plného pracovného úväzku.

Rozhodovacie právomoci, finančné a časové limity

 1. Granty prideľuje rektor na základe návrhu ním vymenovanej komisie a s prihliadnutím na plánovanú celkovú výšku finančných prostriedkov určených na Vnútorné granty SZU na aktuálny rok.
 2. O pridelenie grantu môže požiadať každý vedecký alebo pedagogický pracovník vo svojom mene alebo v mene kolektívu riešiteľov ako hlavný riešiteľ.
 3. Granty sa udeľujú na úplné krytie predloženej žiadosti (resp. na celý súbor cieľov, zámerov a časovo ohraničených výskumných činností).
 4. Minimálna výška finančného príspevku prideleného na jednu žiadosť je 3 000,00 Eur, maximálna výška príspevku je 5 000,00 EUR. 
 5. Granty sa schvaľujú pre projekty s dĺžkou realizácie max. 18 mesiacov.
 6. Pridelené finančné prostriedky nie je možné použiť na iný účel, než na aký boli schválené.

Komisia

 1. Komisia pre Vnútorné granty SZU (ďalej len „komisia“) pozostáva zo 6 členov s hlasovacím právom a jedného bez hlasovacieho práva, a to z dekanov jednotlivých fakúlt (alebo nimi poverených osôb), prorektora SZU pre vedecko-výskumnú činnosť, rektora SZU, ktorý je zároveň predsedom komisie a tajomníka komisie bez hlasovacieho práva, ktorým je vedúci Centra pre podporu projektov (ďalej len „CPP SZU“), (alebo ním poverená osoba).
 2. Každá fakulta bude v komisii zastúpená minimálne jedným členom.
 3. Člen komisie sa svojej funkcie môže vzdať.
 4. Členstvo v komisii je nezastupiteľné.
 5. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda.
 6. Zasadnutia komisie sú neverejné.
 7. Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomné minimálne dve tretiny jej členov a jej predseda.
 8. Na platné rozhodnutie o pridelení grantu je potrebné hlasovanie nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie. Ak je hlasovanie členov komisie nerozhodné, je rozhodujúci hlas predsedu komisie, ktorý má 2 platné hlasy.

Vyhlásenie výzvy, príjem a registrácia žiadostí

 1. Výzvu a termín na podávanie žiadosti o  grant  vyhlasuje rektor.
 2. Výzva bude zverejnená na internetovej stránke SZU. Termín na uzavretie Výzvy je 30 kalendárnych dní od jej vyhlásenia.
 3. Predseda komisie informuje o tejto skutočnosti Vedeckú radu SZU, Vedecké rady jednotlivých fakúlt SZU a zabezpečí v spolupráci s  CPP SZU zverejnenie výzvy na internetovej stránke SZU.
 4. Administratívnu stránku hodnotenia podanej žiadosti agendu, vrátane registrácie pri podaní žiadosti, zabezpečuje v celom jej životnom cykle CPP SZU.
 5. Žiadateľ grantu, podáva žiadosť (Príloha č. 4) elektronicky  a následne vo vytlačenej forme odovzdá 1 originál žiadosti o grant zabalené v uzavretej obálke označenej „Vnútorný grant SZU“, s názvom projektu, menom a adresou žiadateľa do podateľne na adresu CPP SZU.
 6. Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum doručenia tlačenej verzie žiadosti CPP SZU.
 7. Všetky žiadosti o udelenie grantu doručené v stanovenom termíne a forme budú zaevidované.
 8. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
 9. V prípade, že sa finančné prostriedky určené na granty nevyčerpajú v prvej výzve, môže rektor SZU vyhlásiť druhú výzvu v danom roku.

Hodnotenie a schvaľovanie žiadosti

 1. Hodnotenie zaregistrovaných žiadostí je dvojstupňové: formálne a odborné.
 2. Formálne hodnotenie zabezpečuje CPP SZU a spočíva vo formálnej kontrole žiadosti, či obsahuje všetky požadované náležitosti. (Zoznam požadovaných formálnych náležitostí tvorí prílohu č.1 smernice). Ak žiadosť nespĺňa všetky formálne náležitosti, bude žiadateľ vyzvaný na ich odstránenie. Na odstránenie formálnych nedostatkov má žiadateľ 7 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na odstránenie formálnych nedostatkov. V prípade nedodržania tohto termínu alebo neodstránenia formálnych nedostatkov bude žiadosť o grant vyradená z ďalšieho hodnotenia.
 3. Žiadosti, ktoré spĺňajú všetky formálne náležitosti, budú postúpené tajomníkom komisie predsedovi komisie.
 4. Zoznam žiadostí o granty predkladá na rokovanie komisie jej predseda.
 5. Predseda komisie požiada o posúdenie každej žiadosti o grant hodnotiteľa - odborníka v danej problematike zo SZU alebo aj mimo SZU, pričom hodnotiteľom môže byť aj člen komisie. V prípade potreby komisia môže osloviť aj odborníka  z inej vysokej školy alebo vedecko-výskumného pracoviska.
 6. Každý oslovený hodnotiteľ - odborník posúdi žiadosť o grant do 14 pracovných dní a odovzdá posudok predsedovi komisie.
 7. Komisia posudzuje každú žiadosť o grant podľa jednotlivých kritérií s ohľadom na posudok hodnotiteľa. Posudzované projekty sú hodnotené bodmi, pričom každý hlasujúci člen komisie môže prideliť jeden bod v každej kategórii: a. „Vedecká a/alebo technologická opodstatnenosť návrhu na projekt“, b. „Kvalita a efektivita vykonania zámerov projektu“ a c. „Manažment navrhovaného projektu (vrátane finančného plánu)“. Pri predkladaní jednotlivých dokumentov môže neprítomného člena zastúpiť na základe jeho poverenia predseda komisie.
 8. Komisia zoradí posúdené projekty podľa počtu dosiahnutých bodov vo všetkých troch kategóriách. Projekty môžu dosiahnuť v hodnotení teda maximálne 15 bodov, t.j. po 3 body od každého člena komisie., ktorý základné body použije ako podklad pre hlasovanie.
  V prípade rovnosti hlasov má predseda komisie 2 hlasy.
 9. Projekty, ktoré nezískajú v hodnotení minimálne 8 bodov, budú zamietnuté.
 10. Komisia neodporučí udelenie grantu žiadateľom, ktorí v predošlých rokov grant získali a nedodržali podmienky udelenia grantu alebo v stanovenom termíne nepodali správu o riešení a vyúčtovanie podľa čl . 8 ods. 1 a 2 alebo ich správa bola hodnotená negatívne podľa čl. 8 ods. 5 a 6 Smernice o udeľovaní finančných prostriedkov na riešenie Vnútorných grantov SZU.
 11. Predseda komisie informuje Vedeckú radu SZU o hodnotiteľmi posúdených žiadostiach na udelenie grantu a o rozhodnutí komisie.
 12. O výsledkoch udeľovania grantov budú žiadatelia informovaní písomne do 5 pracovných dní od zasadania Vedeckej rady SZU, na ktorej tento zoznam posúdených žiadostí zobrala na vedomie. Úspešným uchádzačom o grant budú pridelené finančné prostriedky na riešenie podľa smernice.
 13. Informácia o pridelených finančných prostriedkoch na granty, o počte uchádzačov a aj o schválených grantoch bude uverejnená na webovom sídle SZU. Informovať žiadateľov bude CPP SZU na základe pokynu predsedu komisie do 5 dní pracovných od rozhodnutia komisie .
 14. Udelenie grantu nie je nárokovateľné ani v prípade, ak projekt získal dostatočný počet bodov.
 15. Jedna  fyzická  osoba  môže  byť  zodpovedným  riešiteľom  v  danej  výzve  len  v jednej predloženej  žiadosti.  V  prípade  podania  viacerých  žiadostí  s  tým  istým  zodpovedným riešiteľom  budú vyradené  všetky  žiadosti  toho zodpovedného riešiteľa ako  neoprávnené  z ďalšieho posudzovania.
 16. Voči rozhodnutiu komisie a voči výsledkov udeľovania grantov neexistujú opravné prostriedky.

Poskytnutie a čerpanie finančných prostriedkov

 1. Minimálna výška finančného príspevku na grant je 3 000,00 Eur, maximálna výška príspevku je 5 000,00 EUR na celú dobu realizácie projektu.
 2. Schválené finančné prostriedky na granty budú poukázané na osobitný účet vnútorných grantov.
 3. Jednotlivým schváleným grantom bude v tomto účte pridelené účtovné stredisko prostredníctvom CPP SZU.
 4. Po schválení jednotlivých grantov žiadatelia obdržia Rozhodnutie o schválení a pridelení grantu (Príloha č. 3 Smernice o udeľovaní finančných prostriedkov na riešenie Vnútorných grantov SZU) a zároveň podpíšu Vyhlásenie príjemcu grantu (Príloha č. 4 Smernica o udeľovaní finančných prostriedkov na riešenie Vnútorných grantov SZU).
 5. S pridelenými finančnými prostriedkami môže disponovať len žiadateľ, a to len v zmysle schválených aktivít projektu a rozpočtu hospodárne a účelne.
 6. Za hospodárne a efektívne čerpanie finančných prostriedkov plne zodpovedná žiadateľ grantu.
 7. Výšku schváleného rozpočtu nemožno počas doby riešenia projektu navyšovať.
 8. Finančné prostriedky sú určené predovšetkým na spotrebný materiál, doplnky k prístrojom, opravy prístrojov, služby, cestovné, odbornú literatúru (školiace akcie: letné školy, tréningové semináre, workshopy, zácvik do nových metód na extramurálnom pracovisku), konferenčné poplatky a poplatky spojené s publikačnou činnosťou.
 9. Položky cestovné a odborná literatúra (po sčítaní) nesmú prevyšovať 20% z celkových požadovaných finančných prostriedkov.
 10. Maximálne 5% z celkových požadovaných finančných prostriedkov môže byť použitých na nákup kancelárskych potrieb.
 11. Finančné prostriedky nemôžu byť použité na investície (cena tovaru nad 1 700,- Eur a doba použiteľnosti nad 1 rok) a dovybavenie pracoviska, ako nákup PC, tlačiarní, softwaru, klimatizácie, a pod.
 12. Finančné prostriedky grantu nie sú určené na personálne výdavky.
 13. Nevyčerpané finančné prostriedky grantu sa po ukončení grantu (t.j. po 18 mesiacoch realizácie) vracajú do rozpočtu SZU.

Doba riešenia projektu

 1. Doba riešenia projektu začína prvým kalendárnym dňom mesiaca nasledujúcom po podpísaní Rozhodnutia o pridelení grantu  a trvá max. 18 mesiacov.
 2. Riešiteľ môže čerpať prostriedky grantu súlade s plánom čerpania prostriedkov uvedenom v žiadosti počas obdobia realizácie projektu.

Monitoring a kontrola

 1. Po skončení projektu je riešiteľ povinný predložiť záverečnú odbornú a finančnú správu, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od skončenia projektu do rúk tajomníka komisie.
 2. Riešiteľ je povinný vykázať minimálne 1 publikáciu A kvality v časovom horizonte do 6 mesiacov od ukončenia riešenia projektu. Dostatočné bude aj dodanie potvrdenia, že uvedená publikácia bola prijatá (nie odoslaná) do tlače.
 3. Cieľ projektu sa počas realizácie projektu nemôže meniť.
 4. Pri akomkoľvek zverejňovaní vedeckých výsledkov získaných riešením grantu sú autori povinní deklarovať finančnú podporu z grantu a afiliáciu k SZU.
 5. Komisia si na posúdenie plnenia účelu grantu môže prizvať aj odborníkov pracujúcich aj mimo SZU. V prípade potreby komisia môže osloviť aj odborníka z inej vysokej školy alebo vedecko-výskumného pracoviska.
 6. Pri posudzovaní správ sa hodnotia dosiahnuté výsledky, kvalita výstupov (najmä publikácií a afiliácie SZU, pričom sa kontroluje aj to, či je v nich uvedený odkaz na grant s jeho názvom a číslom) ako aj hospodárnosť a účelnosť použitia pridelených finančných prostriedkov. Výsledky svojho hodnotenia komisia predloží rektorovi SZU, ktorý ich preloží Vedeckej rade SZU. Vedecká rada výsledky hodnotenia zoberie na vedomie.
 7. V prípade nesplnenia plánovaných cieľov projektu, porušenia ustanovení v smernici, ako aj využitia finančných prostriedkov v rozpore s odsúhlaseným rozpočtom bez predchádzajúceho súhlasu komisie, prípadne na iné výdavky, ktoré nesúvisia s riešeným projektom, je riešiteľ povinný neoprávnene použité finančné prostriedky vrátiť v plnej výške.
 8. Uverejnenie informácie o výsledkoch hodnotenia grantov na internetovej stránke SZU zabezpečí CPP, ktoré poverí predseda komisie.

 

 
V Bratislave   31.5.2021 prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
rektor SZU
OZNAM

 

Dovoľujeme si žiadateľov o vnútorný grant SZU informovať že je potrebné, aby svoje Žiadosti o vnútorný grant spracované na základe Výzvy na predkladanie vnútorných grantov SZU č. 1/2021 doručili:

 1. do podateľne SZU na adresu Centra pre podporu projektov v uzatvorenej obálke označenej „Vnútorný grant SZU“ spolu s názvom projektu, menom a adresou žiadateľa
   
 2. a zároveň zasielali elektronicky na adresu: projekty@szu.sk.