VYHLÁSENIE DOPLŇUJÚCICH VOLIEB


 kandidáta na funkciu zástupcu zo študentskej časti akademickej obce LF SZU do Akademického senátu LF SZU  a kandidáta na zástupcu LF SZU do Akademického senátu SZU na funkčné obdobie do 31. októbra 2022


Akademický senát LF SZU v Bratislave v súlade s § 9, odsek 1, písmeno b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 6 Štatútu SZU, Zásadami volieb do Akademického senátu  LF SZU a Rokovacím poriadkom Akademického senátu SZU

 

vyhlasuje

 

doplňujúce voľby kandidáta na funkciu zástupcu zo študentskej časti akademickej obce LF SZU do Akademického senátu LF SZU a zástupcu LF SZU do Akademického senátu SZU

 

ktoré sa uskutočnia v dňa 19. mája 2021

AS LF SZU dňa 21.04. 2021 tajným hlasovaním zvolil volebnú komisiu pre doplňujúce voľby študentskej časti  Akademického senátu LF SZU v zložení: Lucia Jurašková - predseda, Jozef Imrišek a Adriana Demčuková.

 

Právo navrhnúť zástupcu zo študentskej časti akademickej obce LFSZU v Bratislave do Akademického senátu SZU, má ktorýkoľvek študent alebo skupina študentov akademickej obce LF SZU. Podmienkou je priložený súhlas navrhovaného.

 

Návrhy na kandidáta do AS LF SZU a AS SZU možno podávať predsedovi VK prostredníctvom podateľne SZU od 22.04. do 04.05. 2021 do 12:00 hod. Obálku treba označiť ,,Doplňujúce voľby do AS LF SZU" – Neotvárať alebo „Doplňujúce voľby do AS SZU do študentskej časti" – Neotvárať.  Návrhy vyvesí predseda VK na vývesku LF SZU a zverejní na webe.

 

Dňa 19.5. 2021 od 8:00 – 14:00 hod v miestnosti č. 134 na Limbovej 12 sa uskutoční tajné hlasovanie, ktorého sa zúčastnia členovia študentskej časti AO LF SZU. Hlasovanie sa uskutoční zakrúžkovaním 1  kandidáta na člena AS LF SZU a  1  kandidáta na člena AS SZU na pripravených hlasovacích lístkoch. Výsledky volieb oznámi predseda VK písomne ihneď po skončení volebného aktu predsedovi AS LF SZU a vypracuje zápisnicu o voľbách. Predseda AS LF SZU oznámi písomne výsledky volieb do dvoch pracovných dní predsedovi AS SZU.


Bratislava 21.04. 2021   MUDr. Ivo Topoľský, PhD.,  MPH., v.r.
predseda Akademického senátu
LF SZU v Bratislave

   
 


Prílohy: