Ubytovanie v letnom semestri  v ak.roku 2020/2021

Z informácií, ktoré sú k t.č. zverejnené sa nedá jednoznačne určiť, aký spôsob výuky pre jednotlivé ročníky denného štúdia  bude zvolený. Preto Slovenská zdravotnícka univerzita upravuje ubytovanie a platby za ubytovanie pre študentov denného štúdia, ktorých ubytovanie sa riadi ustanoveniami Zmluvy o ubytovaní, nasledovne:

  1. Všetky preplatky, ktoré študentovi vznikli k 31.12.2020 budú započítané v prospech záväzku, ktorý vznikne študentovi z ubytovania v letnom semestri. Pokiaľ takýto záväzok nevznikne, bude študentovi vrátený preplatok najneskôr k 31.7.2021
  2. Všetky nedoplatky, ktoré vznikli študentovi k 31.12.2020 uhradí do 15.2.2021. V prípade, že tak neurobí, bude Zmluva o ubytovaní pre študenta ukončená k tomuto dátumu a nedoplatok k 31.12.2020 bude vymáhaný tak, ako to predpokladajú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
  3. Ubytovaný študent má zmluvne zabezpečené pridelené miesto v zmysle Zmluvy o ubytovaní, t.z. že si tam môže ponechať osobné veci.
  4. Ak sa študent z dôvodov prezenčnej výuky, alebo s tým spojenými aktivitami ubytuje počas letného semestra, vznikne mu povinnosť uhradiť cenu za celý príslušný mesiac v zmysle platnej Zmluvy o ubytovaní, bez ohľadu na to, koľko dní z mesiaca bude ubytovaný.
  5. Slovenská zdravotnícka univerzita si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ubytovania v prípade, že sa zmenia okolnosti a podmienky využívania ubytovacieho zariadenia. O takomto kroku bude ubytovaný študent vopred informovaný prostredníctvom informácie na web sídle SZU

Ing. Igor Naňo, MPH

kvestor