KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

AKTUÁLNE VÝZVY


 

Vážené kolegyne a kolegovia,
dávame do Vašej pozornosti vyselektované a spracované grantové výzvy vhodné pre vybrané pracoviská SZU.
Výzvy sú zároveň spracované v priloženej prezentácii (TU).
V prípade potreby sa na nás neváhajte obrátiť.
Centrum rozvoja SZU


EU4Health Programme (EU4H)

1.

Call for proposals on NCDs – cardiovascular diseases and diabetes (DP-g-22-06.04)
Cieľ: prispieť k zníženiu zaťaží NCDs – kardiovaskulárne ochorenia a diabetes a súvisiace rizikové faktory
Špecifické povinné výstupy alebo míľniky:

 • vypracovanie usmernení v oblasti verejného zdravia,
 • účasť na aktivitách na implementáciu osvedčených postupov založených na národných potrebách,
 • účasť na pilotovaní a zavedení nových metodických prístupov a inovatívnych nástrojov a postupov a podávanie správ o ich výsledkoch a dopadoch;
 • príprava a realizácia školení a twinningu v oblasti zdravotných determinantov;
 • organizovanie workshopov pre mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti diabetu a/alebo kardiovaskulárnych chorôb v každej krajine zúčastňujúcej sa na akcii.
 • zavádzanie a pilotovanie/testovanie mobilných aplikácií a zdravia na diaľku nástroje na monitorovanie;
 • vývoj zdravotníckych komunikačných materiálov vrátane nástrojov starostlivosti o seba pomocou sociálnych médií, príprava letákov a kampaní na zvýšenie informovanosti a zdravotnej gramotnosti o primárnej a sekundárnej prevencii cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb.

Budget: 5 000 000 EUR
Dĺžka projektu: 36 mesiacov
Žiadateľ: inštitúcie verejného zdravia a vzdelávacie inštitúcie
Špecifické kritéria: konzorcium 3 žiadateľov, minimálne jeden musí mať aktivity spojené s Ukrajinou
Neoprávnené aktivity: aktivity spojené so ziskom alebo zdravotnícke produkty spojené so ziskom
Ponuka partnerov na spoluprácu:

Jeroen LAKERVELD

determinanty ovplyvňujúce obezitu, diabetes typu 2 a cardiovasculárne ochorenia

SANO CENTRUM ZINDYWIDUALIZOWANEJ MEDYCYNY OBLICZENIOWEJ MIEDZYNARODOWA FUNDACJA BADAWCZA

Rakovina, NCDs, nádory mozgu, Alzheimer‘s, Parkinson‘s, diabetes, CV, farmaká

FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON - INSTITUT DE RECERCA

PET/CT, echo, CT a RM, 2 typy diabetes, obezita, preklinické štúdie, klinické skúšky, hľadanie diagnostických biomarkerov, štúdium rezistencie inzulínu

 

2.

Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants
Cieľ: Cieľom tejto akcie je doplniť implementáciu spoločnej akcie na tému „Prevencia rakoviny a iných neprenosných chorôb – akcia týkajúca sa zdravotných determinantov“, ktorú vedú členské štáty, a tým prispieť k zníženiu záťaže rakoviny a iných neprenosných chorôb a súvisiacich rizikových faktorov.
Špecifické povinné výstupy alebo míľniky:

 • Podtéma 1 – Riešenie zdravotných determinantov súvisiacich s rakovinou:
  • Organizujte pravidelné stretnutia s cieľom prispieť k vytvoreniu a zriadeniu „Konzorcia EÚ pre prevenciu rakoviny“, čo je jedným z hlavných cieľov spoločnej akcie „Prevencia rakoviny a iných neprenosných chorôb –  akcia týkajúca sa determinantov zdravia“.

  • Mapovanie na definovanie potrieb posúdenie a následná analýza nedostatkov v oblasti prevencie rakoviny s osobitným zameraním na zraniteľné kategórie.

  • Zúčastniť sa iniciatív a konkrétnych akcií zameraných na prevenciu rakoviny na základe výsledkov hodnotenia potrieb vykonaného v spolupráci s „Konzorciom EÚ“. o prevencii rakoviny“.

  • Navrhnite realistické intervencie na riešenie identifikovaných potrieb, ktoré sa dajú otestovať alebo úplne zaviesť v kontexte projektu a Spoločnej akcie na tému „Prevencia rakoviny a iných neprenosných chorôb – akcia týkajúca sa determinantov zdravia“.

  • Organizujte, propagujte a organizujte veľmi viditeľné stretnutia (najmenej štyri stretnutia), aby ste zainteresovaným stranám a širokej verejnosti predstavili akcie, ktoré boli plánované a prebiehajúce, a ak je to vhodné, výsledky projektu (projektov).

 • Podtéma 2 - Riešenie zdravotných determinantov súvisiacich s neprenosnými chorobami inými ako rakovina:
  • vypracovanie usmernení v oblasti verejného zdravia.

  • účasť na pilotovaní a zavádzaní nových politických prístupov a inovatívnych nástrojov a postupov a podávanie správ o ich výsledkoch a vplyve.

  • príprava a realizácia školení a twinningu v oblasti zdravotných determinantov.

  • organizovanie workshopov pre mimovládne organizácie pôsobiace v oblasť zdravotných determinantov v každej krajine zúčastňujúcej sa na akcii.

  • Zaviesť a otestovať mobilné aplikácie a nástroje na monitorovanie zdravia na diaľku

  • Vypracovať komunikačný materiál vrátane nástrojov starostlivosti o seba a využívať sociálne médiá, pripraviť letáky a kampane na zvýšenie informovanosti a zdravotnej gramotnosti na vybrané zdravotné determinanty.

Budget: 3 000 000 EUR
Dĺžka projektu: 36 mesiacov
Žiadateľ: inštitúcie verejného zdravia a vzdelávacie inštitúcie
Špecifické kritéria: konzorcium 3 žiadateľov, minimálne jeden musí mať aktivity spojené s Ukrajinou
Neoprávnené aktivity: aktivity spojené so ziskom alebo zdravotnícke produkty spojené so ziskom
Ponuka partnerov na spoluprácu:
NATIONAL CANCER INSTITUTE

•  Ukrajinská inštitúcia
•  Najväčšie centrum pre skúmanie rakoviny v Ukrajine – prevencia,

   screening, starostlivosť, výskum

KLINICKI BOLNICKI CENTAR RIJEKA

•    Onkológia, kardiológia, interná medicína, chirurgia, rádiológia –

      hľadajú projektového lídra a projektovú ideu

Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer

•    Screeningové aktivity, risk factors v onkológii, training programms,

     homecare, social-media rozhovory venované onkologickým pacientom

 

3.

Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme (CR-g-22-08.06)
Očakávaný dopad: Zvýšenie pokrytia medziodborového školiaceho programu v oblasti rakoviny v celej Únii čo povedie k zvýšeniu kvalifikácie a rekvalifikácie zdravotníckych pracovníkov v oblastiach klinickej onkológie, chirurgie, rádiológie a radiačnej technológie, ošetrovateľstva a iných špecializovaných služieb, pričom sa zvýšil počet školiacich stredísk zapojených do iniciatívy, ako aj školiteľov.
Povinné výstupy alebo míľniky:

 • Školenie uskutočnené v najmenej 15 členských štátoch
 • Účasť stážistov z minimálne 100 rôznych onkologických centier v EÚ a pridružených krajinách.
 • Účasť stážistov z onkologických centier so sídlom na Ukrajine, aby sa zabezpečilo, že školenie bude dostupné pre zdravotníckych profesionálov pracujúcich v situáciách, kde mimoriadne podmienky neumožňujú ani neohrozujú zachovanie prijateľnej úrovne liečby a starostlivosti o onkologických pacientov.
 • Musí byť zahrnuté špecifické školenie zdravotníckych špecialistov, ktorí odišli z Ukrajiny a sú vysídlení v členských štátoch EÚ a susedných krajinách.
 • Integrácia vysídlených zdravotníckych špecialistov v národných zdravotníckych systémoch členských štátov EÚ na pomoc onkologickým centrám pri budovaní a implementácii diagnostiky rakoviny, liečby a starostlivosti o vysídlené osoby a pacientov s rakovinou z Ukrajiny.
 • Zameranie na detské rakoviny

Budget: 7 000 000 EUR
Dĺžka projektu: 36 mesiacov
Žiadateľ: inštitúcie verejného zdravia a vzdelávacie inštitúcie
Špecifické kritéria: konzorcium 15 žiadateľov, 7 rôznych krajín
Ponuka partnerov na spoluprácu:
NATIONAL CANCER INSTITUTE

•  Ukrajinská inštitúcia
•  Najväčšie centrum pre skúmanej rakoviny v Ukrajine – prevencia,

   screening, starostlivosť, výskum

Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer

•  Reprezentujú záujmy pacientov s rakovinou na národnej úrovni,

   organizácia tréningových programov pre onkologických partnerov

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRINZEU TIMISOARA

•  výskum zameraný najmä na rozšírené terapie v oblasti rakoviny

   a neprenosných ochorení, využívajúc bunkovú a molekulárnu biológiu,

   genómové technológie zahŕňajúce NGS pre precíznu diagnostiku tumorov

 

4.

MSCA COFUND 2022
Dátum otvorenia: 11.10.2022
Uzávierka: 09.02.2023, 17:00
ID výzvy: HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01
Rozpočet: 95 000 000 €
Oblasť Horizontu: Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
MSCA COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes) spolufinancuje nové alebo existujúce doktorandské programy alebo programy postdoktorandských štipendií. Cieľom je podporovať regionálne, národné alebo medzinárodné programy excelentnosti v oblasti vzdelávania, mobility a profesionálneho rastu výskumných pracovníkov.
Prostredníctvom výzvy MSCA COFUND je možné získať financovanie až do výšky 70% oprávnených nákladov na realizáciu navrhovaného programu, max. 10 mil. EUR/projekt.
Oprávneným žiadateľom je akákoľvek výskumná alebo výskumno-vzdelávacia organizácia so sídlom v EÚ (alebo v asociovanej krajine). Uchádzať sa o podporu môžu programy z akejkoľvek vednej oblasti, alebo aj prierezové, tématicky nešpecifické programy.

 

5.

ERC Consolidator grants 2022
Dátum otvorenia: 28.09.2022, 00:00
Uzávierka: 02.02.2023, 17:00
ID výzvy: ERC-2023-COG
Rozpočet: 595 000 000 € €
Oblasť Horizontu: Európska rada pre výskum (ERC)
Vhodné pre vedcov, ktorí chcú upevniť nezávislosť rozbehnutím novej výskumnej línie a posilnením svojho výskumného tímu.
Podpora je cielená na výskum smerujúci za hranice poznaného („frontier research“), ktorý otvára dosiaľ neprebádané otázky a nové výskumné obzory. Európska rada pre výskum (ERC) podporí také projektové návrhy, ktoré zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy, otvárajú nové výskumné perspektívy alebo prekračujú hranice vedeckých disciplín.
Výzva je otvorená pre výskumníkov vo všetkých vedných odboroch. Jediným hodnotiacim kritériom je vedecká excelentnosť – originálna myšlienka, sľubné vedecké výsledky a vynikajúci návrh výskumu.

Uchádzačom môže byť vedec akejkoľvek národnosti, ktorému bol udelený titul PhD (alebo jeho ekvivalent) v období 7 – 12 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.
Termíny uzávierok na predkladanie projektov: 2. február 2022, 17:00 CET
Celkový rozpočet výzvy: 595 miliónov € (granty pre cca 300 projektov)

 

6.

MSCA Staff Exchanges 2022
Dátum otvorenia: 06.10.2022, 00:00
Uzávierka: 08.03.2023, 00:00
ID výzvy: HORIZON-MSCA-2022-SE-01
Rozpočet: 77 500 000 €
Oblasť Horizontu: Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
Výzva MSCA Staff Exchanges umožňuje financovať siete pre medzinárodnú a medzisektorovú výmenu vedeckých pracovníkov, prípadne riadiacich, administratívnych a technických pracovníkov v rámci spoločného výskumného projektu. Cieľom je podporiť výmenu skúseností a poznatkov medzi výskumom a trhom, príp. interakcie medzi akademickou a neakademickou sférou.

Podmienky výzvy: Konzorcium môžu vytvoriť univerzity, výskumné organizácie, výskumné infraštruktúry, súkromné spoločnosti (vrátane malých a stredných podnikov). Musí sa jednať o min. 3 partnerské organizácie z rôznych krajín (minimálne z 2 rôznych krajín EÚ/asociovaných krajín HE); ak sú organizácie z toho istého sektora – min. 1 z 3 krajín musí byť umiestnená mimo EÚ/asociovaných krajín HE.
Podporené budú projektové návrhy z akejkoľvek vednej disciplíny (ideálne medzidisciplinárne). Max. trvanie je 4 roky na realizáciu projektu, max. financovanie zahŕňa 360 osobomesiacov /projekt vo forme jednotkových nákladov.
Ponuka partnerov do konzorcií

 

7.

ERC Synergy Grants
Dátum otvorenia: 13.07.2022, 00:00
Uzávierka: 08.11.2022, 17:00
ID výzvy: ERC-2023-SYG
Rozpočet: 300 mil. €
Oblasť Horizontu: Európska rada pre výskum (ERC)
ERC Synergy Grants sú určené na podporu spolupráce na spoločnom riešení ambicióznych výskumných problémov, ktoré by jednotliví výskumníci a ich tímy nemohli riešiť samostatne.

Synergické granty sa môžu udeliť maximálne do výšky 10 mil. € na obdobie 6 rokov. V návrhu sa však môže požadovať dodatočných až 4 mil. € navyše na pokrytie a) oprávnených „počiatočných“ nákladov, a/alebo b) nákupu dôležitého vybavenia a/alebo c) prístupu k veľkým zariadeniam.

Uchádzať sa môže skupina dvoch až štyroch hlavných riešiteľov. Výskum musia všetci hlavní riešitelia vykonávať vo verejnej alebo súkromnej výskumnej organizácii (tzv. hostiteľskej inštitúcii, HI). Môže to byť HI, v ktorej žiadateľ už pracuje, alebo akákoľvek iná HI zriadená v jednom z členských štátov EÚ alebo pridružených krajín. Max. jeden z riešiteľov v rámci synergickej skupiny môže byť aj na inštitúcii mimo EÚ alebo pridružených krajín.
Uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu. Od predkladateľov úspešných projektov sa očakáva, že prídu s novou ideou, ktorá:
•    prekračuje hranice vedeckých disciplín
•    má potenciál výrazne ovplyvniť daný odbor
•    posunúť jeho hranice alebo otvoriť nové výskumné perspektívy

 

8.

MSCA Doctoral Networks 2022
Dátum otvorenia: 12.05.2022, 00:00
Uzávierka: 15.11.2022, 17:00
ID výzvy: HORIZON-MSCA-2022-DN-01-01
Rozpočet: 427,3 mil. €
Oblast Horizontu: Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
Grantová schéma podporí realizáciu medzinárodných výskumno-tréningových doktorandských programov, prostredníctvom partnerstiev organizácií z rôznych odvetví v Európe aj mimo nej. Cieľom je vyškoliť kreatívnych, inovatívnych a podnikavých doktorandov, ktorí sú schopní premeniť vedomosti a nápady na inovácie, produkty a služby.
Uchádzačom môžu byť rôzne partnerstvá univerzít, výskumných inštitúcií a výskumných infraštruktúr, podnikov (vrátane malých a stredných podnikov) a iných sociálno-ekonomických subjektov. Musí sa jednať o najmenej tri nezávislé právne subjekty, každý so sídlom v inom členskom alebo pridruženom štáte programu Horizont Európa. K tomuto minimu sa môže pripojiť akýkoľvek subjekt z ktorejkoľvek tretej krajiny.

 

Plánované výzvy 2022/23
IHI call 3 (single stage call)

IHI call 4 (two stage call)

 

NIH – Grants and funding

1.

AHEAD (Advancing Head and Neck Cancer Early Detection Research)
Dátum ukončenia: 15.3.2023
Cieľ: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je urýchliť preklad výskumu na zlepšenie včasnej detekcie rakoviny hlavy a krku (HNC). Táto FOA hľadá aplikácie, ktoré sa zameriavajú na včasnú detekciu HNC aplikáciou molekulárnych, bunkových a multi-omických podpisov na klinické štúdie na odlíšenie benígnych od premalígnych lézií a identifikácie prognostických podpisov na transformáciu z premalígnych na malígne lézie. Lepšie pochopenie molekulárnych charakteristík dysplastických lézií a skorej recidívy je potrebné na zlepšenie klasifikácie lézií relevantnej pre predpovedanie progresie rakoviny, čo by mohlo mať významný vplyv na prevenciu rakoviny a optimalizáciu liečby.
Budget: 500 000 EUR/rok, maximálna dĺžka projektu je 5 rokov

 

2.

Special Interest (NOSI) for Efficacy Trials of Epidural Stimulation for Spinal Cord Injury
Dátum ukončenia: 9.2. 2023
Cieľ: Národný inštitút neurologických porúch a cievnej mozgovej príhody má v úmysle zverejniť oznámenie o osobitnom záujme pre žiadosti navrhujúce kvalifikačné klinické skúšky na štúdium epidurálnej stimulácie pri poranení miechy.

 

3.

Impact of Childhood Sexual Abuse on Gynecologic Health and Disease
Dátum ukončenia: 9.1.2024
Cieľ: Národný inštitút detského zdravia a ľudského rozvoja Eunice Kennedy Shriver (NICHD) vydáva túto výzvu, aby zdôraznil potrebu multidisciplinárneho výskumu, ktorý sa zaoberá potenciálnymi súvislosťami medzi detskou traumou, najmä chronickým sexuálnym zneužívaním a gynekologickým zdravím a chorobami. NICHD má záujem o prijímanie žiadostí navrhujúcich vedecké stretnutia alebo vývojové/prieskumné projekty, ktoré budú katalyzovať túto oblasť výskumu tým, že spoja viaceré disciplíny s cieľom určiť, kde sú príležitosti na spoluprácu, a identifikovať vedecké príležitosti na skúmanie.

 

4.

Opportunities for HIV Cure Interventions at the Time of ART Initiation
Dátum ukončenia: 8.9.2025
Cieľ: Slúži na identifikáciu nových príležitostí na vyliečenie počas aktívnej infekcie HIV na začiatku alebo blízko začiatku antiretrovírusovej terapie (ART) alebo ako potenciálna náhrada za konvenčnú ART, s konečným cieľom dosiahnuť trvalú ART- bezplatná remisia HIV.

 

5.

Immunity in Older Adults
Dátum ukončenia: 14.2.2023
Cieľ: Pozýva žiadateľov, aby sa zúčastnili na výskumnom programe dohody o spolupráci u starších dospelých (65 rokov a starších), ktorý sa zameria na rozvoj mechanistických pohľadov na zmeny vrodených a adaptívnych imunitných funkcií, ktoré sa vyskytujú počas procesu starnutia. Hlavným cieľom programu je definovať zmeny súvisiace s vekom v rôznych zložkách imunitného systému a funkčných dôsledkov vo vzťahu k infekciám, odpovediam na očkovanie a chronickým zápalovým stavom. Okrem toho je cieľom programu podporiť spoluprácu vedy a zaviesť inovatívne prístupy, ktoré urýchľujú objavovanie bunkových zmien a základných molekulárnych udalostí vyskytujúcich sa v starnúcom imunitnom systéme, ktoré môžu byť potenciálne využité na zlepšenie zdravia starších dospelých.

 

Nadchádzajúce výzvy – forthcoming

 1. Service Contract for a Study on Guidance to Increase Access to Healthcare for People with Disabilities
 2. EU Preparedness: Planning, Reporting and Training Programmes for Health Specialists
 3. Development of a Code of Conduct on Fair Access of Cancer Survivors to Financial Services

 

Vážená pani, vážený pán,
 
radi by sme Vám dali do pozornosti otvorenú výzvu EIT Health RIS Innovation Call, ktorá sa zameriava na podporu inovácií v oblasti zdravotníctva v krajinách s nižším inovačným potenciálom vrátane Slovenska prostredníctvom rozvoja nových produktov a služieb zdravotnej starostlivosti.
 
Tento rok sa výzva zameriava na nasledujúce oblasti:

 • Brain and Mental Health
 • Infectious Diseases
 • Fostering Healthier Lives
 • Harnessing Real-World Data

Výzva podporí spoluprácu aspoň dvoch právnych subjektov z tej istej krajiny, pričom sa očakáva zapojenie podnikateľských a zároveň akademických subjektov alebo výskumných pracovísk alebo zdravotníckych inštitúcií. Cieľom programu je financovať fázu overovania koncepcie (Proof of Concept) vysokokvalitných, silných a vyvážených projektov. Termín na predkladanie projektových žiadostí je 12. októbra 2022, vybrané projekty budú realizovať svoje aktivity v roku 2023.
 
V súvislosti s výzvou organizuje EIT Health tematický webinár, ktorý záujemcov prevedie procesom predkladania žiadosti a podmienkami výzvy. Podujatie sa uskutoční 14. septembra o 11:00 h, bližšie informácie a možnosť registrácie nájdete na stránke výzvy.
 
Základné informácie o výzve nájdete tu, celý text výzvy tu.
 
--------------------------
 
Dovoľujeme si Vám tiež zaslať informáciu o matchmakingovom podujatí s názvom Meet in Italy for Life Sciences 2022, ktoré by mohlo byť pre Vás zaujímavé. Podujatie sa uskutoční v online formáte v termíne 17. – 19. október 2022 a môže byť vhodnou príležitosťou na vyhľadanie partnerov na spoluprácu a zviditeľnenie sa medzi relevantnými organizáciami v medzinárodnom priestore. Registrácia je otvorená do 10. 10. 2022.

 

9.9.2022 

Vážené kolegyne,
Vážení kolegovia,

Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (IHI) dnes 28. júna 2022 zverejnila prvé výzvy na predkladanie návrhov projektov s témami zameranými na onkologické, kardiovaskulárne a neurodegeneratívne ochorenia, ako aj prierezovými témami týkajúcimi sa zdravotníckych dát a štúdií uskutočniteľnosti v ranej fáze.


IHI – call 1 (jednokolová): https://bit.ly/3njHZhf

IHI – call 2 (dvojkolová) : https://bit.ly/39T3EKe

Termín uzávierky: 20. september 2022

 

Webináre pre jednotlivé témy výziev, pravidlá a postupy: https://bit.ly/39LB8K6

 

Tlačová správa : https://bit.ly/3ynqKC8

28.6.2020


V tomto období schválila Vada SR dokument Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SRStratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021-2027 (SK RIS3 2021+)


Inteligentná špecializácia je koncepcia inovačnej politiky, ktorej cieľom je podporiť národné alebo regionálne inovácie, prispieť k rastu a prosperite tým, že štátom alebo regiónom pomôže a umožní sústrediť sa na svoje silné stránky. Inteligentná špecializácia je založená na partnerstvách medzi podnikmi, verejnými subjektmi a znalostnými inštitúciami.

 

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021-2027 (ďalej len “SK RIS3 2021+“) je aktualizáciou stratégie Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky a predstavuje strategický dokument určujúci ciele, systém politík a opatrení v oblasti výskumu, vývoja a inovácií (ďalej len „VVaI“) v tých sektoroch ekonomiky Slovenskej republiky, ktoré majú najväčší potenciál transformácie smerom k činnostiam a aktivitám s vyššou pridanou hodnotou a zároveň disponujú dostatočnou výskumnou a inovačnou kapacitou. SK RIS3 2021+ predstavuje základný rámec pre rozvoj ekosystému VVaI v Slovenskej republike, definuje opatrenia a nástroje na dosiahnutie strategických cieľov a slúži ako východisko k nastaveniu kontinuálnych procesov, ktoré budú prispievať k vytváraniu efektívneho systému podpory VVaI.

 

SK RIS3 2021+ je zároveň základným dokumentom, ktorý určuje obsahové zameranie podpory z fondov politiky súdržnosti Európskej únie pre obdobie 2021 – 2027 pre oblasť VVaI a koncentráciu zdrojov týkajúcich sa tejto oblasti. SK RIS3 2021+ je nevyhnutná pre splnenie kritérií základnej podmienky podľa úlohy B.1 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 324 z 3. júla 2019, ktoré sú predpokladom pre čerpanie finančných prostriedkov a implementáciu časti aktivít politického cieľa 1 v rámci operačného programu Slovensko v programovom období 2021 – 2027.

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vypracovalo a na rokovanie vlády SR predložilo dokument, ktorý vláda SR schválila na svojom rokovaní dňa 08. 12. 2021 uznesením vlády č. 26638/2021. Na tvorbe SK RIS3 2021+ sa spolupodieľali zástupcovia podnikateľského, akademického a výskumného sektora.


https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html

 

 

16.12.2021


Vážení kolegovia, vedeckí a pedagogickí pracovníci,
 
dovoľujeme si Vás informovať, že rokom 2021 začína 9. programové obdobie EÚ pod názvom Horizon Europe ako rámcový programom EÚ pre výskum a inovácie, navrhnutý na obdobie rokov 2021 – 2027. Tento rámcový program nadväzuje na doterajší program Horizont 2020 (H2020).


Rozpočet  na celé programové obdobie je 80,9 miliárd Eur a je rozdelený do  3 pilierov:
1. pilier – Excelentná veda – posilňuje a rozširuje excelentnosť vedeckej základne Európskej únie (EÚ) a naďalej podporovať projekty hraničného výskumu. Realizovať to  bude prostredníctvom nástrojov Európskej rady pre výskum (European Research Council/ERC), akcií Marie Sklodowska – Curie (MSCA) a opatreniami, zameranými na rozvoj a využitie výskumných infraštruktúr;
2. pilier – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu - podporuje priemyselné technológie a transformáciu priemyslu. Tento pilier sa delí na ďalších 6 klastrov, niekoľkých plánovaných partnerstiev a výskumno-inovačných misií;
3. pilier – Inovatívna Európa - podporuje prelomové riešenia, ktoré prispievajú k budovaniu trhu a ekosystémov priaznivých pre inovácie, prostredníctvom Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council/EIC), opatreniami v rámci Európskych inovačných ekosystémov a Európskeho inovačného a technologického inštitútu.

 

O každej novej výzve budeme informovať na našej stránke.

 

Pre podrobnejšie informácie odporúčame preštudovať Brožúru k programu https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2020/12/Horizon_Europe_final.pdf.

12.5.2021


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023