Aktualizácia podmienok ubytovania v ubytovacích zariadeniach SZU
V súvislosti s aktuálnymi požiadavkami, zahájením skúškového obdobia a s nutnosťou absolvovať prezenčne časť štúdia v zimnom semestri, upravujeme možnosti ubytovania študentov univerzity nasledovne:

  1. V prípade, že je z dôvodov regulárneho absolvovania zimného semestra nevyhnutné, aby jeho časť študent vykonal prezenčne, má možnosť ubytovať sa  na zmluvne dohodnutom mieste v ubytovacom zariadení

  2. Od okamihu opätovného obsadenia ubytovacieho miesta vzniká ubytovanému povinnosť pomernej časti  úhrady v bežnom mesiaci a povinnosť plnej platby v nasledujúcich mesiacoch v zmysle Zmluvy o ubytovaní a to bez ohľadu na reálne využívanie ubytovacieho miesta

  3. Všetkým ostatným študentom vzniká povinnosť platby za ubytovanie dňom 1. február 2021, nakoľko oficiálny začiatok letného semestra je stanovený na 8.2.2021

Všetky povinnosti a nariadenia  pre ubytovaných, súvisiace  s opatreniami proti COVID 19, zostávajú až do odvolania v platnosti.