Prebehli medzinárodné videokonferencie RECOOP


 

Pracovníci SZU ako členskej organizácie RECOOP asociácie inštitúcií medicínskeho výskumu z USA a krajín strednej a východnej Európy sa 1. októbra 2020 zúčastnili 3. medzinárodnej študentskej videokonferencie vedením jednotlivých odborných sekcií Zobrazovacie metódy v medicíne, Biosenzory, Nanomedicína a nanobezpečnosť, Reprodukčné zdravie, Vývoj liečiv a ich účinky.

 

15. medzinárodná konferencia Bridges in Life Sciences nasledovala 2. októbra 2020 tiež vo videoforme. SZU tradične reprezentovali pracovníčky Lekárskej fakulty a Fakulty verejného zdravotníctva s prednáškami v sekciách Klinický výskum, Infekcie a imunológia, pričom boli aj členkami vedenia jednotlivých sekcií. Popoludní boli prezentované dosiahnuté výsledky grantových projektov podporovaných RECOOP (3 projekty zo SZU) a projektové zámery na ďalšie obdobie.

 

Valné zhromaždenie RECOOP zasadalo 1. 10. 2020. SZU zastupovala oficiálna reprezentantka doc. Ing. Elena Piecková, MPH, PhD. Okrem predloženia a schválenia správy o činnosti asociácie a finančnej správy za r. 2019, prezident RECOOP HST Association Sandor G. Vari, MD zo Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles podrobne referoval o stave riešenia prebiehajúcich študentských a seniorských vedeckých grantových projektov podporovaných touto organizáciou za účasti pozvaných zodpovedných riešiteľov. V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou kovid 19, RECOOP aktuálne podporil 6 medzinárodných projektov zameraných na zníženie mortality, zvýšenie prežívania osôb s ťažkým až kritickým priebehom choroby, redukciu pobytu v nemocnici a urýchlenie zotavenia po chorobe. Nasledujúce online konferencie sú plánované na apríl a október 2021.