Brigádnická práca študentov počas druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19
V nadväznosti na výskyt  krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky si Vás, študenti, dovoľujeme informovať o možnosti brigádnickej práce študentov:

  • doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej osem semestrov,

  • študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre, alebo

  • študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre.

Podľa zákona č. 243/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa počas krízovej situácie považuje študent vo vyššie uvedených študijných odboroch, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa za zdravotníckeho pracovníka a môže poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu zdravotného výkonu, odberu biologického materiálu osobe na zistenie respiračného vírusového ochorenia.

Práca študentov sa môže uskutočňovať na mobilných odberových miestach pri všeobecných nemocniciach, špecializovaných nemocniciach alebo zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.

Ďalšie informácie a podmienky výkonu predmetnej brigádnickej práce budú dnešným dňom zverejnené na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR  - https://www.health.gov.sk .