KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Archív správ

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií


 

  

 
SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA
študentiek a študentov 1. ročníkov fakulty
sa uskutoční

dňa 24. 11. 2022

 

4.11.2022 viac...

 

 

  

 
Výsledky riadnych volieb

zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce

FOaZOŠ SZU do Akademického senátu SZU

na funkčné obdobie 2022 – 2026
 

27.10.2022
viac...

 

 

  

 
Výsledky riadnych volieb

zástupcov študentskej časti akademickej obce

FOaZOŠ SZU do Akademického senátu SZU

na funkčné obdobie 2022 – 2026
 

27.10.2022
viac...

 

 

  

 
Dekanka FOaZOŠ SZU udeľuje
študentkám a študentom fakulty dekanské voľno

 

10.10.2022 viac...

 

 

  


Pozývame Vás
na medzinárodnú vedeckú konferenciu
KVALITA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
A BEZPEČNOSŤ PACIENTA,

ktorá sa uskutoční
29. novembra 2022

 

14.9.2022 viac...

 

 

  


TERMÍNY ZÁPISOV
na FOaZOŠ SZU
v akademickom roku 2022/2023

 

30.6.2022 viac...

 

 

  

 
Voľby zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce

FOaZOŠ SZU do Akademického senátu SZU

na funkčné obdobie 2022 – 2026
 

20.6.2022
viac...

 

 

  

 
Voľby zástupcov študentskej časti akademickej obce

FOaZOŠ SZU do Akademického senátu SZU

na funkčné obdobie 2022 – 2026
 

20.6.2022
viac...

 

 

  

 
SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE

 

absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
v akad. roku 2021/2022

 

10.6.2022 viac...

 

 

  

 
Úspech budúcich záchranárov FOaZOŠ
na medzinárodnej súťaži

 

2.6.2022 viac...

 

 

 

Voľby kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do Akademického senátu SZU

na funkčné obdobie

od 01. novembra 2022 do 31. októbra 2026
 

20.5.2022 viac....

 

 

  

 
12. máj – Medzinárodný deň sestier

 

12.5.2022 viac...

 

 

 

Prof. Michael J. Murphy, PhD. – Fulbright Fellow 2022
na Ústave zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU

 

3-mesačný pobyt Fulbright Fellow ’22 na Ústave zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU ukončil významný medzinárodný odborník – bioetik, člen Distinguished Academy, The State University of New York, Albany (NY, USA).

11.5.2022 viac...

 

 

  

 
Termíny štátnych skúšok na FOaZOŠ SZU

v akad. roku 2021/2022

 

5.4.2022 viac...

 

 

  

 
Stretnutie s prof. Michael J. Murphy, PhD.,

hosťujúcim profesorom bioetiky, Fulbrightistom 2022

 

22.3.2022 viac...

 

 

  

 
ŽIADOSTI O ZARADENIE
do špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy
na FOaZOŠ SZU prijímame
do 31. 3. 2022

 

14.3.2022
viac...

 

 

 

USMERNENIE DEKANA
k priebehu výučby na FOaZOŠ SZU
v letnom semestri akademického roka 2021/2022
od
14. 3. 2022

 

      4.3.2022 viac...

  

 
Usmernenie k priebehu výučby na FOaZOŠ SZU
v letnom semestri akad. roka 2021/2022
– platné od 7. februára 2022

 

2.2.2022 viac...

 

 

 

Oznam pre uchádzačov o štúdium na FOaZOŠ  na Slovenskej zdravotníckej univerzite

V tomto akademickom roku bude SZU podklady na prijímacie skúšky (vzorové otázky, z ktorých budú zostavované jednotlivé testy) posielať elektronicky.

Podmienkou je zaslanie riadne vyplnenej elektronickej prihlášky na štúdium (v MAIS-e), zaslanie prihlášky v papierovej podobe a uhradenie administratívneho poplatku za prijímacie konanie.


16.12.2021 - aktualizované 5.1.2022
 

 

 

 Usmernenie k priebehu výučby na FOaZOŠ SZU
v zimnom semestri akad. roka 2021/2022 od 24. 11. 2021
COVID SEMAFOR SZU

 

23.11.2021 aktualizované 6.12.2021
viac...

 

 

 

V súťaži záchranárov RALLYE REJVÍZ 2021 sme získali 2. miesto

      5.10.2021 viac...

Študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti FOaZOŠ opäť na stupni víťazov

      29.9.2021  viac...

 

 Usmernenie k priebehu výučby na FOaZOŠ SZU
v zimnom semestri akad. roka 2021/2022 od 27.9. 2021
COVID SEMAFOR SZU

 

23.9.2021 viac...

 

 

Plzenský pohár záchranárov 2021

21.9.2021 viac...

  

 
USMERNENIE DEKANA
k priebehu výučby na FOaZOŠ SZU
v zimnom semestri akademického roka 2021/2022

 

14.9.2021 viac...

 

 

  

 
Informácia k výučbe v akademickom roku 2021/2022

 

14.9.2021 viac...

 

 

  

 
Na záchrane detí z tábora v Turčeku
sa podieľal aj študent FOaZOŠ

 

25.8.2021 viac...

 

 

  

 
Vyhlásenie výsledku voľby

kandidáta na funkciu dekana


Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

1.6.2021 viac...

 

 

  

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 
Doplňujúca skúška pre výkon zdravotníckeho povolania 
nutričný terapeut
pre uchádzačov z tretích krajín

 

12.5.2021 viac...

 

 

  

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave


pripravuje nové, prepracované vydanie publikácie

Podklady k príprave na prijímacie skúšky

pre akademický rok 2022/2023.


Publikácia je určená pre uchádzačov o bakalárske štúdium v študijných programoch
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia,

urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika a dentálna hygiena. 


O termíne začiatku predaja Vás budeme včas informovať

na webovom sídle fakulty.

 

11.11.2021  

 

 

  

 
Informácia o riadnych voľbách na zástupcov/delegátov

do Študentskej rady vysokých škôl

na volebné obdobie 2021 – 2024

zo študentskej časti akademickej obce FOaZOŠ SZU

 

27.10.2021 viac...

 

 

  

 
TERMÍNY ZÁPISOV

na FOaZOŠ

v akademickom roku 2021/2022

 

21.7.2021 viac...

 

 

  

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 
Doplňujúca skúška pre výkon zdravotníckeho povolania 
fyzioterapeut
pre uchádzačov z tretích krajín

 

2.6.2021 viac...

 

 

  

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 
Doplňujúca skúška pre výkon zdravotníckeho povolania 
sestra
pre uchádzačov z tretích krajín

 

2.6.2021 viac...

 

 

  

 
Harmonogram štátnych skúšok
na FOaZOŠ SZU
v akademickom roku 2020/2021

náhradný a opravný termín

 

6.7.2021 viac...

 

 

  

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 
Slávnostné promócie absolventov
bakalárskeho a magisterského štúdia v akad. roku 2020/2021


 

22.6.2021 viac...

 

 

  

 


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
v akad. roku 2021/2022 otvára vybrané programy

ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

prihlášky prijímame do 15. júna 2021


 

24.5.2021 viac...

 

 

  

 

Prijímacie konania na doktorandské štúdium
v dennej a externej forme štúdia
v akreditovanom študijnom odbore

 
25. Ošetrovateľstvo

 
pre akademický rok 2021/2022

 

13.4.2021 viac...

 

 

  

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
v akad. roku 2021/2022 otvára akreditovaný bakalársky študijný program


RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA

 

v dennej a externej forme štúdia

 

prihlášky prijímame do 14. júna 2021


13.4.2021 viac...

 

 

  

Vážení a milí študenti,


dovoľujem si Vám oznámiť, že vzhľadom na to, že onedlho uplynie 35 rokov odkedy som začala pedagogicky pôsobiť na Slovenskej zdravotníckej univerzite, som sa rozhodla k termínu 31. marca 2021 ukončiť aktívnu akademickú činnosť.


Želám Vám, vážení študenti, veľa zdravia, ako aj veľa študijných a osobných úspechov.

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., v. r.
dekan

4.3.2021  

 

 

  

 

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

 

na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave v akademickom roku 2021/2022


4.2.2021 viac...

 

 

  

 

USMERNENIE DEKANA FOaZOŠ SZU
Výučba v dennej a externej forme vysokoškolského štúdia
a v ďalšom vzdelávaní v akad. roku 2020/2021
od 8. februára 2021

 


4.2.2021 viac...

 

 

  

 

OCENENIA PRI PRÍLEŽITOSTI
MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠTUDENTSTVA

 

Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave odovzdal ocenenia aj študentke a pedagógom našej fakulty. Akademickú pochvalu rektora získala študentka Lucia Matejíčková za úspešnú reprezentáciu v atletike a Ďakovný list rektora prevzali vysokoškolskí učitelia PhDr. Janka Hrabčáková, PhD. a PhDr. Zuzana Rybárová, PhD. za rozvíjanie odborných a osobnostných kvalít študentov našej Alma mater.

 

28.11.2020  

 

 

  

 

Úprava harmonogramu súvislej praxe
na FOaZOŠ SZU  

pre 2. a 3. ročníky dennej formy bakalárskeho štúdia

 


18.11.2020 viac...

 

 

  


ŠTUDENTI FOaZOŠ – DOBROVOĽNÍCI
 na plošnom testovaní
 


Vedenie FOaZOŠ s potešením konštatuje, že študenti študijných programov ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť reagovali na výzvu MZ SR a prihlásili sa ako dobrovoľníci do plošného testovania. Celkovo sa vo všetkých troch termínoch testovania zúčastnilo 123 dobrovoľníkov.

Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme!

 

12.11.2020  

 

 

  

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
SZU v Bratislave


oznamuje uchádzačom o bakalárske štúdium, že
2. prepracované vydanie publikácie

PODKLADY K PRÍPRAVE NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

bude v predaji od 19. novembra 2020

 

11.11.2020 viac...

 

 

  

 

AKREDITOVANÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
 

na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 

23.10.2020 viac...

 

 

  

 

Zmena harmonogramu praktickej výučby na FOaZOŠ SZU 

pre 2. ročníky dennej formy, 1. a 2. ročníky externej formy bakalárskeho štúdia
 
od 19. októbra 2020

 


16.10.2020 viac...

 

 

  

 

Usmernenie hlavného hygienika SR

k realizácii praktickej výučby


14.10.2020 viac...

 

 

  

 

NOVÉ USMERNENIE DEKANA FOaZOŠ SZU
 
Výučba v dennej a externej forme vysokoškolského štúdia
a v ďalšom vzdelávaní v akad. roku 2020/2021

od 13. októbra 2020

 


12.10.2020 viac...

 

 

  

 

Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
začína výučba nového študijného programu

DENTÁLNA HYGIENA


12.10.2020 viac...

 

 

  

 

List dekanky

 

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 

študentom z príležitosti začiatku akad. roka 2020/2021

 


28.9.2020 viac...

 

 

  

 

USMERNENIE DEKANA FOaZOŠ SZU

 

Výučba v dennej a externej forme vysokoškolského štúdia
v akad. roku 2020/2021 od 28. septembra 2020
 


17.9.2020 viac...

 

 

  

 

USMERNENIE DEKANA FOaZOŠ SZU
k realizácii výučby vysokoškolského štúdia
v akademickom roku 2020/2021

 


8.9.2020 viac...

 

 

  

 

Na základe rozhodnutia rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. bude začiatok akademického roka 2020/2021 pre študentov vysokoškolského vzdelávania na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií posunutý na 28. septembra 2020.

Študenti končiacich ročníkov začnú výučbu v pôvodnom termíne, t. j. 16. septembra 2020.

Všetci študenti sú povinní sledovať webovú stránku SZU, webovú stránku fakulty a aktuálne informácie v MAISe.
 

 

19.8.2020  

 

 

  

 

ZÁPISY

DO VŠETKÝCH ROČNÍKOV


pre akademický rok 2020/2021 sa na FOaZOŠ SZU

 

uskutočnia

VÝLUČNE ELEKTRONICKY


V TERMÍNE 19. 8. 2020 – 26. 8. 2020

 

14.8.2020 viac...

 

 

  

 

List dekanky

 

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 

absolventom vysokoškolského štúdia

 


12.6.2020 viac...

 

 

  

 


Oznam o mieste konania voľby kandidáta na funkciu dekana
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

7.5.2021

aktualizované 25.5.2021

viac...

 

 

  

 


Akademický senát FOaZOŠ SZU v Bratislave

v súlade s  § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a čl. 15 Štatútu FOaZOŠ SZU

 

v y h l a s u j e


voľbu kandidáta  na  funkciu dekana FOaZOŠ SZU v Bratislave.

 

23.4.2021 viac...

 

 

  

VYHLÁSENIE VOĽBY
 

kandidáta na osobu poverenú rektorom na výkon funkcie dekana Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.


4.2.2021 viac...

 

 

12. máj – Medzinárodný deň sestier


Dovoľte, aby som všetkým sestrám pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa sestier popriala najmä zdravie, šťastie a pohodu v ich pracovnom i súkromnom živote.


Pri tejto príležitosti nedá mi nespomenúť významnú osobnosť v ošetrovateľstve, Angličanku Florence Nightingaleovú, ktorá ako prvá vo svete pochopila, že na uzdravenie chorého nie sú potrebné len medikamenty a medicínske výkony, ale rovnako dôležité sú predovšetkým opatrenia súvisiace s prostredím, hygienou, s vytváraním sociálneho zázemia, ako aj dodržiavaním správnej životosprávy chorého. Ňou zavádzané opatrenia, ako aj modely starostlivosti o chorých, nevznikali pri zelenom stole tak, ako modely niektorých teoretičiek, ktoré sú neprávom často presadzované i v odbornej literatúre, ale na základe osobných skúseností z bojiska a nemocničného prostredia.

I napriek tomu, že uvedené opatrenia formulovala v 19. storočí, sú vysoko aktuálne aj v tomto období pandémie, kedy je potrebné, aby sme dodržiavali predovšetkým hygienu a osobnú i komunitnú disciplínu.Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., v. r.
dekanka
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií


  

 

PRÍHOVOR DEKANKY
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
ku študentom končiacich ročníkov

 


21.4.2020 viac...

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií


Usmernenie dekana
k harmonogramu vysokoškolského vzdelávania
v akademickom roku 2019/2020 – letný semester

 

Vážení pedagógovia,
Vážení študenti,

na základe mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19 a prijatými opatreniami, vydávam v zmysle § 28 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ods. 1) nasledovné pokyny:

  1. Upravujem harmonogram akad. roka 2019/2020 – letný semester, podľa prílohy č. 1 tohoto usmernenia.
  2. Ruším prezenčnú výučbu (prednášky, cvičenia, semináre, praktickú výučbu) plánovanú podľa platných rozvrhov výučby v dennej a externej forme štúdia.
  3. Stanovujem pedagógom, zabezpečujúcim výučbu študentov fakulty, povinnosť pokračovať vo výučbe dištančnou formou a poskytnúť študentom elektronicky študijné materiály, prednášky, odporúčanú dostupnú študijnú literatúru a zadania na spracovanie.
  4. Odporúčam pedagógom na zabezpečenie dištančnej výučby využívať aplikáciu Microsoft Teams.
  5. Na zabezpečenie priebežných konzultácií nariaďujem využívať výlučne elektronické prostriedky a stanovujem pedagógom povinnosť poskytnúť študentom mailový kontakt za účelom konzultácií. Povinnosťou pedagóga je odpovedať študentovi najneskôr do 2 pracovných dní.
  6. Ruším pre študentov dennej s externej formy štúdia povinnosť odovzdať vytlačenú a zviazanú záverečnú prácu na študijný referát. Zároveň ruším povinnosť študijného referátu distribuovať tieto práce školiteľom a oponentom. Práce sú dostupné v systéme MAIS vo formáte PDF.
  7. Ruším pre školiteľov a oponentov povinnosť osobne alebo poštou odovzdávať na študijný referát vytlačené posudky. Posudky zašlú výlučne elektronicky na študijný referát.
  8. Ruším prezenčnú formu predmetových skúšok. Preverovanie vedomostí a skúšky sa budú konať výlučne dištančnou formou: elektronické testy, aplikácia Teams, e-learning, zadania a seminárne práce posielané mailom.

V Bratislave 11. 4. 2020

 

 

 
  Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., v. r. dekan FOaZOŠ SZUPríloha:

  

 

Dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 

vyslovuje poďakovanie

 

školiteľom a oponentom nie len za vypracovanie, ale aj za zaslanie

232 školiteľských a oponentských posudkov

k záverečným prácam pred stanoveným termínom.

 

14.4.2020

 

 

  

 

Dištančná forma štátnych záverečných skúšok
v bakalárskom a magisterskom štúdiu na FOaZOŠ

 

14.4.2020 viac...

 

 

  

 

Súvislá prax
počas letného semestra akademického roka 2019/2020

 


17.4.2020 viac...

 

 

  

 

Priebežné hodnotenie a predmetové skúšky
počas letného semestra akad. roka 2019/2020


17.4.2020 viac...

 

 

  

 

List dekanky účastníkom ďalšieho vzdelávania na FOaZOŠ

zaradeným k 1. 2. 2020

viac...

 

 

Usmernenie dekana k realizácii ďalšieho vzdelávania

v akademickom roku 2019/2020

 

12.4.2020 víac...

  

 

Dištančné ukončenie štúdia

v ďalšom vzdelávaní

14.4.2020 viac...

 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU v Bratislave

pripravila pre uchádzačov o štúdium publikáciu

Podklady k príprave na prijímacie skúšky

na bakalárske štúdium v študijných odboroch
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia,
urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika a dentálna hygiena

 

viac...

 

  

 

STÁLE PRECÍZNEJŠIE V ODBORNEJ PRÍPRAVE

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU i v čase mimoriadnej situácie modernizuje výučbu. Nové simulátory na nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie a multifunkčné modely prispejú k zvýšeniu kvality výučby študentov a ich príprave na klinickú prax.

 

20.4.2020

 

 

 

PREHĽAD AKTIVOVANÝCH PROGRAMOV
ďalšieho vzdelávania

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

so zaradením k 1. 2. 2020

viac...

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023