Záväzné usmernenia pre výučbu v zimnom semesteri  2020/2021II.    Ďalšie vzdelávanie- postgraduálne vzdelávanie

  1. Prednášky v rámci ďalšieho vzdelávania budú vykonané  podľa plánu aktivít ďalšieho vzdelávania pre akademický rok 2020/2021 a to prezenčnou (za dodržania všetkých protiepidemických pokynov uvedených na web stránke LF SZU) alebo dištančnou formou. O forme vzdelávania rozhodnú garanti  štúdia. V prípade dištančnej formy vzdelávania toto bude vykonané on-line v časovom harmonograme platného plánu aktivít ďalšieho vzdelávania cez aplikáciu TEAMS (priamo alebo nahraté s hlasovým komentárom).
  2. Školiace miesta, praktické kurzy a kontrolné dni budú prebiehať prezenčnou formou podľa plánu aktivít za dodržania všetkých protiepidemických pokynov k zabezpečeniu priebehu zimného semestra akademického roka 2020/2021 uvedených na web stránke LF SZU.

 

Pokyny môžu byť priebežne upravované podľa aktuálnej situácie