Záväzné usmernenia pre výučbu v zimnom semesteri  2020/2021


 

I.    Pregraduálne štúdium

  1. Prednášky a teoretické semináre budú vykonané prezenčnou (podľa pokynov k zabezpečeniu priebehu zimného semestra akademického roka 2020/2021 uvedených na webovej stránke LF SZU) alebo dištančnou formou, v časovom harmonograme platného rozvrhu pre zimný semester 2020/2021. O forme vzdelávania rozhodnú vedúci pedagogických útvarov. V prípade dištančnej formy vzdelávania, toto bude vykonané on-line v časovom harmonograme platného rozvrhu cez aplikáciu TEAMS (priamo alebo nahraté s hlasovým komentárom). Dištančná forma vzdelávania nesmie narušiť harmonogram prezenčnej výučby iných predmetov.
  2. Klinické stáže a cvičenia budú vykonané prezenčnou formou podľa rozvrhu platného pre zimný semester 2020/2021 za dodržania všetkých protiepidemických opatrení podľa pokynov k zabezpečeniu priebehu zimného semestra akademického roka 2020/2021 uvedených na webovej stránke LF SZU.
  3. Skúšky budú prebiehať prezenčne za dodržania všetkých protiepidemických pokynov k zabezpečeniu priebehu zimného semestra akademického roka 2020/2021 uvedených na web stránke LF SZU.

Pokyny môžu byť  priebežne upravované podľa aktuálnej situácie.