POKYNY K ZABEZPEČENIU PRIEBEHU ZIMNÉHO SEMESTRA AKADEMICKÉHO ROKA 2020/20216. ROČNÍK

Výučba začína 16. septembra 2020 a prebehne presne podľa pôvodného rozvrhu prezenčnou formou.

1.  – 5. ROČNÍK


Výučba začína 28. septembra podľa platného  harmonogramu a rozvrhu, t. j. tretím týždňom. Chýbajúca výuka za obdobie od 16. - 28. septembra (1. – 2. týždeň; prednášky, semináre) budú nahradené dištančne tak, že študenti dostanú prezentácie v elektronickej forme (nie on-line prezentácie), s možnosťou konzultácií k týmto témam počas konzultačných hodín. Obsah vynechaných praktických cvičení, praxí a stáží možno nahustiť do praktických cvičení a stáží bežiacich podľa rozvrhu od tretieho týždňa. Prednášky a semináre v období od 28. septembra môžu byť vykonané dištančnou formou (on-line) alebo klasicky prezenčnou formou, všetko podľa rozhodnutia vedúcich pedagogických útvarov. (je potrebné zabezpečiť koordináciu a technické zabezpečenie). Tá výuka, ktorá prebehne dištančnou formou, musí prebehnúť v platných termínoch podľa rozvrhu, pričom do  12. septembra 2020, 12.00 hod. je potrebné  nahlásiť  na dekanát (dekanat.lf@szu.sk) termíny, v ktorých bude prezenčná výuka zmenená na dištančnú. Praktické cvičenia, praxe  a stáže prebehnú klasicky prezenčnou formou.

Pri akejkoľvek prezenčnej výuke je potrebné prísne dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia, vrátane všetkých usmernení krízového štábu SZU, ktoré sú zverejnené na Web stránka SZU.

POSTGRADUÁLNE VZDELÁVANIE


Špecializačné štúdium a certifikačná príprava budú prebiehať štandardným spôsobom podľa platného harmonogramu.