Pokyny na prevádzku a vnútorný režim SZU na akademický rok 2020/2021 počas pandémie novým Corona vírusom – zelená fázaI.    Opatrenia na znížene rizika nákazy SARSCoV2 na SZU

 1. Pri vstupe do objektov SZU je každý povinný vydezinfikovať si ruky a prekryť nos a ústa čistým, suchým rúškom (príloha 1).
 2. Do priestorov a objektov SZU  nevstupuje osoba s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 ako sú  teplota  nad 37,5°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti.
 3. Službukonajúci vrátnik je oprávnený vykázať z budovy SZU osoby s neprekrytými dýchacími cestami, osoby s teplotou  nad 37,5°C, osoby so zjavnými príznakmi respiračného ochorenia.
 4. Ak sa u študenta alebo zamestnanca vysokej školy objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu účasti na vzdelávacích aktivitách alebo počas pracovného dňa, bezodkladne opustí školu s použitím rúška aj vo vonkajších priestoroch a kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára, alebo sa objedná na testovanie priamo cez https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php. Do výsledku laboratórneho vyšetrenia zostáva v domácej izolácii.
 5. Študenti a zamestnanci ihneď emailom prípadne telefonicky informujú fakultu prostredníctvom príslušnej študijnej referentky (študenti), dekanát fakulty, prípadne rektorát (zamestnanci) o podozrení na COVID-19, potvrdení ochorenia COVID-19 a uložení karanténnych opatrení zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Fakulta, prípadne rektorát  informuje Krízový tím SZU o každom takomto prípade mailom (covid@szu.sk).
 6. Pri zápise na začiatku semestra všetci študenti, vrátane doktorandov, vyplnia dotazník o svojom zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní a Poučenie o správaní počas semestra (príloha č. 2) a podpisom potvrdia pravdivosť údajov. Študenti, ktorí absolvujú zápis on-line pošlú vyššie uvedené dokumenty v obálke poštou na študijné oddelenie svojej fakulty najneskôr 5 dní pred začatím prezenčnej výučby. Za zber údajov, kontaktovanie zamestnancov, študentov a ich archiváciu po dobu aspoň jedného mesiaca je zodpovedná príslušná študijná referentka.
 7. Na začiatku semestra zamestnanci fakulty (vrátane pracujúcich na dohodu) vyplnia dotazník o svojom zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní (príloha č. 3) a podpisom potvrdia pravdivosť údajov. Zamestnanci odovzdajú dotazník na dekanát svojej fakulty.
 8. Študenti a zamestnanci sa nezúčastňujú hromadných podujatí vo vnútorných, alebo vonkajších priestoroch s počtom účastníkov nad rámec určený aktuálne platným Usmernením Hlavného hygienika SR.
 9. Študenti obmedzujú vzájomné stretávanie sa so študentmi iných ročníkov, fakúlt a iných škôl.
 10. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina študentov a zamestnancov sa často (každú hodinu 5 minút) a intenzívne vetrá.
 11. Rukavice sa pri bežných činnostiach nepoužívajú, potrebné sú napríklad pri príprave jedla, likvidácii odpadov, vykonávaní dezinfekcie prostredia. Dôležité je správne a časté umývanie, prípadne dezinfekcia rúk.
 12. Študenti a zamestnanci si po použití toalety umyjú ruky dezinfekčným mydlom a usušia jednorazovými papierovými utierkami. Nepoužívajú sa textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.

II.    Povinnosti vedenia SZU

 1. O hore uvedených povinnostiach informuje SZU na vchodových dverách všetkých objektov, v ktorých sa uskutočňuje pedagogický proces, ako aj na webovej stránke SZU.
 2. Obsah a metóda pedagogického procesu je zvolená tak, aby boli v súlade s aktuálnym Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, dostupným na www.uvzsr.sk .
 3. Zabezpečenie v spolupráci s kvestorátom dôkladné čistenie spoločných priestorov, dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky zamestnancov fakulty (štíty, rúška), ktorí prichádzajú do kontaktu so študentmi, primerané množstvo dezinfekčných stojanov a zásobníkov na papierové utierky na toalety, vrátane papierových utierok.
 4. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne raz denne a podľa potreby.
 5. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa študenti a zamestnanci vysokej školy nachádzajú, sa vykoná najmenej raz denne.
 6. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa veľký počet ľudí sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí, tlačidla výťahov a pod.).
 7. O vykonanej dezinfekcii vedie upratovačka písomný záznam na dverách miestnosti.

III.    Povinnosti fakúlt

 1. Zabezpečiť zápis študentov on-line, pri prezenčných zápisoch dodržiavať protiepidemické opatrenia – nosenie rúšok, dezinfekcia rúk a odstupy 2m.
 2. Upozorniť zahraničných študentov, a to v dostatočnom predstihu pred začiatkom vzdelávania, na povinnosť po príchode z tzv. „červených“ krajín (info na www.uvzsr.sk) registrovať sa na https://korona.gov.sk/ehranica/, a postupovať v súlade s bodmi 2. alebo 3. článku IV. týchto pokynov.
 3. Viesť prezenčné listiny každej vyučovacej hodiny pre prípad epidemiologického vyšetrovania.
 4. Viesť zoznamy študentov (meno, priezvisko, ročník, číslo krúžku, mailová adresa a telefonický kontakt) a aktuálne rozvrhy s tým, že sú k dispozícii u 3 osôb - študijných referentiek, tajomníka fakulty a na dekanáte fakulty, teda vždy dostupné.

IV.    Povinnosti študentov

 1. Dodržiavať opatrenia uvedené v bode I.
 2. Študenti, korí prichádzajú, resp. v posledných 14 dňoch pred začatím prezenčnej výučby (16.9. končiace ročníky, 28.9. ostatné ročníky) navštívili tzv. „červenú krajinu“ (info na www.uvzsr.sk) sa registrujú na https://korona.gov.sk/ehranica/.
 3. Študenti, ktorí prichádzajú z červených krajín Európskej únie, a zároveň počas 14 dní pred začatím prezenčnej výučby (16.9. končiace ročníky, 28.9. ostatné ročníky) nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.
 4. Študenti, ktorí prichádzajú alebo počas predchádzajúcich 14 dní pred začatím prezenčnej výučby (16.9. končiace ročníky, 28.9. ostatné ročníky) navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a je riziková, ostávajú v izolácii v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň domácej izolácie. V tomto prípade nie je možnosť ukončiť izoláciu bez absolvovania testu.
 5. Študenti uvedení v bode 2. sa môžu zúčastniť prezenčnej výučby až po splnení podmienok uvedených v bode 3. alebo 4.
 6. Na stážach, na klinickej praxi a pod. dodržovať protiepidemické nariadenia zdravotníckeho zariadenia (minimálne nosenie rúška a dezinfekcia rúk) a pokyny fakulty. Študent sa nemôže zúčastniť stáže, klinickej praxe a pod. ak má teplotu vyššiu ako 37,5o C a/alebo príznaky respiračného ochorenia. O neúčasti na výučbe bezodkladne informuje mailom príslušnú študijnú referentku.
 7. Počas celého akademického roka 2020/21 je potrebné sa správať v súlade s Poučením študenta, ktoré potvrdil svojím podpisom pred zahájením výučby.

V.    Organizácia pedagogického procesu

Pedagogický proces prebieha v štandardnom režime, avšak:

 1. Všetky vzdelávacie aktivity, ktorých povaha to umožňuje, je možné absolvovať aj dištančne alebo s využitím kombinovanej metódy.
 2. Vysokoškolskí učitelia nosia pri výučbe a pri osobnom kontakte so študentmi rúško prípadne aj  štít. Od študentov si držia odstup najmenej dva metre.
 3. Zakazuje sa preraďovanie študentov medzi jednotlivými krúžkami/skupinami, nenahlásené  zmeny  rozvrhu hodín a výučbových miestností.

VI.    Povinnosti stravovacej prevádzky a iných služieb

 1. Stravovacie a iné prevádzky sa riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

Otázky v prípade nejasností je možné adresovať na adresu covid@szu.sk


Prílohy:

 1. Ako sa správne chrániť rúškom?
 2. Dotazník a vyhlásenie študenta pred začiatkom výučbovej časti akademického roka 2020/2021
 3. Dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred začiatkom výučbovej časti akademického roka 2020/2021