Usmernenie SZU k zápisom v akademickom roku 2020/2021

SZU odporúča študentom nezúčastňovať sa hromadných akcií a necestovať do zahraničia min. 14 dní pred prezenčným zápisom na štúdium a pred začatím akademického roku (16.9.2020). V prípade zahraničných študentov ako aj pri návrate zo zahraničia je študent povinný postupovať podľa pokynov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (pokyny pre občanov SR https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/registracia, pokyny pre zahraničných študentov https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie).

Podrobnosti zápisov na jednotlivých fakultách budú uvedené na webovej stránke  príslušnej fakulty.

Pokyny pre študentov pri prezenčných zápisoch na štúdium

  1. Po celú dobu zápisu dodržiavať vzdialenosť 2 m medzi osobami.
  2. Povinnosť prekrytia horných dýchacích cesty rúškom a dezinfekcia rúk a pred vstupom do miestnosti.
  3. Obmedziť sociálny kontakt vrátane podávania rúk.
  4. Používať vlastné písacie potreby.
  5. Vyvarovať sa dotyku tváre a rúška rukami.
  6. Zákaz konzumácie potravín a nápojov v miestnosti zápisu.
  7. Študenti, ktorým nebol umožnený vstup do budovy SZU z dôvodu nesplnenia protiepidemických opatrení (zvýšená telesná teplota, príznaky ochorenia, neprekryté dýchacie cesty rúškom) bezodkladne mailom kontaktujú príslušnú študijnú referentku.

Všetci študenti sú povinní sledovať webovú stránku SZU, webovú stránku svojej fakulty a aktuálne informácie v MAISe.