Vážení študenti,


Vzhľadom na epidemiologickú situáciu  a rozhodnutia štátnych orgánov, vrátane krízového štábu, je prvoradou úlohou nás všetkých, teda aj vedenia SZU, vedenia LF SZU, všetkých akademických, vedeckých a ďalších pracovníkov, i študentov všetkých študijných programov, prispieť maximálnou mierou k zastaveniu šírenia pandémie novým coronavírusom. Jedinou účinnou cestou je maximálne obmedzenie kontaktov, čo najväčšia izolácia osôb a dodržiavanie ďalších protiepidemiologických opatrení (karanténa, rúšky, hygiena). Akékoľvek výnimky (ktoré sa netýkajú bezprostredne zabezpečenia základných potrieb obyvateľstva) vrátane vykonania štátnych záverečných skúšok, sú kontraproduktívne a predstavujú významné zvýšenie rizika prenosu infekcie, keďže nie je možné vylúčiť, že niektorí z účastníkov štátnic môžu byť nositeľmi vírusu. Zrušenie termínov štátnych záverečných skúšok je dočasné a neznamená,  že nie je snaha o to aby,  boli vykonané čo najskôr, keď to epidemiologická situácia dovolí. Najväčšou pomocou zo strany študentov je to, že sa budú plne venovať samoštúdiu tak, aby boli pripravení úspešne absolvovať štátne záverečné skúšky (ale aj iné plánované skúšky u študentov nižších ročníkov) v pôvodných plánovaných termínoch, hneď ako to epidemiologická situácia dovolí. Tie termíny, ktoré nebolo možné pre aktuálny zákaz absolvovať, sa budeme snažiť naplánovať tak, aby ich bolo možné vykonať do konca tohto školského roku, pričom oznámené budú v dostatočnom predstihu (1-2 týždne). V prípade potreby zvážime aj predĺženie semestra, skúšobného obdobia, či ďalšie opatrenia, o ktorých Vás budeme včas informovať.

 

Bratislava 19.3.2020

doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.

dekan LF SZU