Informácie k zabezpečeniu špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy , vrátane rezidentského štúdia počas mimoriadnej situácie

Na základe otázok vzdelávacích ustanovizní ohľadom špecializačného štúdia počas núdzového stavu vydalo MZ SR nasledujúce odporúčania.

 

MZ SR odporúča v tomto zložitom období nasledovné:

  1. nezačínať nové vzdelávacie aktivity, myslíme predovšetkým cirkulácie, a odporúčame zostať kandidátom zaradeným do štúdia, na pracovisku zamestnávateľa a byť k dispozícii pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti;

  2. pokiaľ už sú kandidáti na cirkulácii mimo pracovisko zamestnávateľa, je dôležité komunikovať s tzv. domovským pracoviskom, ktoré vyhodnotí ich aktuálne personálne potreby a v prípade, že ho domovské pracovisko nepotrebuje akútne a zároveň pracovisko cirkulácie s tým súhlasí, môže pobyt kandidát dokončiť;

  3. pokiaľ budú kandidáti v rámci mimoriadnej situácie poskytovať zdravotnú starostlivosť tam, kde to bude potrebné podľa pokynov zamestnávateľa a štátu (núdzový stav), uvedený čas sa im primerane zaráta do dĺžky štúdia (aj keď to nebude v súlade so študijným plánom), pričom o rozsahu a obsahu rozhodne finálne garant a vzdelávacia ustanovizeň;

  4. MZ SR navrhuje posudzovať na vzdelávacích ustanovizniach prípady kandidátov zodpovedne, ale aj citlivo v súlade s mimoriadnosťou situácie, potrebou rešpektovania obsahu a rozsahu vzdelávania, ale tiež s najlepším vedomím a svedomím odborného garanta špecializačného alebo certifikačného štúdia.

  5. v rezidentskom štúdiu je stanovisko MZ SR ohľadom financovania nasledujúce: K predĺženiu rezidentského štúdia dôjde v dôsledku okolností, ktoré rezident, vzdelávacia ustanovizeň a ani zdravotnícke zariadenie nevedia ovplyvniť. Ide o vyššiu moc, takže by financovanie malo pokračovať až do ukončenia štúdia. Z hľadiska zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nie je problém financovať predĺženú dobu rezidentského štúdia.

 

V prípade otázok sa môžu rezidenti obrátiť na koordinátora rezidentského štúdia SZU Mgr. Barboru Šujanovú, e-mail: barbora.sujanova@szu.sk