Usmernenie LF SZU pre študentov pregraduálneho štúdia


Vážení študenti,

vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie a krízový stav ohľadom pandémie Coronavirus, s okamžitou platnosťou rušíme dňom 16.3.2020 plošne všetky termíny štátnic a s nimi spojené aktivity až do odvolania.

Napriek mimoriadnej situácii a prerušeniu výučby, vás chceme upozorniť na to, aby ste voľný čas maximálne využili na samoštúdium. Budeme Vám priebežne posielať informácie a materiály na učenie.


Nevieme dokedy bude takáto situácia trvať, ale musíme všetci počítať s tým, že po návrate do školy budeme musieť upraviť rozvrhy  a programy štúdia a budeme musieť využiť rôzne formy overenia vašich vedomostí.

Zatiaľ takýto režim platí do 29.3.2020 a nevieme teraz predpokladať čo nám prinesú nasledujúce dni.

Ďalší postup a organizáciu dáme včas vedieť.

Termíny najbližších štátnic dáme dostatočne včas vedieť, aby ste mohli štátnice bez problémov zvládnuť.