Informácia pre lekárov, ktorí indikujú vyšetrenia spojené s lekárskym ožiarenímV súčasnosti narastá celková populačná dávka z expozícií spojených s lekárskymi vyšetreniami pomocou ionizujúceho žiarenia. Indikujúci lekári majú nezastupiteľnú úlohu pri výbere a zdôvodnení správneho typu zobrazovacej metódy potrebnej pre stanovenie diagnózy alebo liečby pacienta.


Ich zodpovedný prístup k indikácii vyšetrenia vyžaduje dostatočné informácie o rizikách spojených s účinkami ionizujúceho žiarenia, ako aj charaktere a miere ožiarenia pri rôznych modalitách vyšetrenia.

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave oznamuje, že v súlade s požiadavkami novej legislatívy SR pre ochranu pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia (zákon 87/2018 Z.z. a vyhl. MZ SR č.340/2019 Z.z.) bude zabezpečovať povinnú odbornú prípravu v radiačnej ochrane pre všetkých lekárov, ktorí sú oprávnení indikovať lekárske ožiarenie.

Na tematické kurzy v trvaní 8 vyučovacích hodín sa záujemci môžu prihlásiť na študijnom oddelení Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave, u pani Bc. Silvii Durajovej (č.tel.02/59370559, alebo e-mail silvia.durajova@szu.sk).

Prihláseným záujemcom budú v dostatočnom predstihu oznámené podmienky a termíny odborného školenia, ako aj program a miesto školenia.